นางสาว ปิยาภา เฉลิมทรัพย์
   สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
   โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ , ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑    โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓
   Office of H.R.H.Princess Maha Chakri Sirindhorn's Projects Chitralada Villa, Dusit,
   Bangkok 10303 Telephone: 662-2826511, 662-2813921 Fax: 662-2813923
   kapi_pui@hotmail.com
    ข้อมูลผู้ป่วย
   นาย ชวลิต ผลศรีทอง
   สภากาชาดไทย
   1873 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
   โทร.๐๒-๒๕๒-๑๖๘๘
   โทรสาร ๐๒-๒๕๒-๑๖๘๘
   chavalit_1@windowslive.com
    สภากาชาดไทย
   นางศรีมาลา ตุงคะเตชะ
   สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
   โทร.๐๒-๕๙๐-๑๕๗๘
  mala_ttm@hotmail.com
    ประสานงานโครงการฯ
   นางทิพย์วรรณ ยงศิริวิทย์
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
   โทร.๐๒-๕๙๐-๑๒๑๐
   thippawan.y@moph.mail.go.th
    วิเคราะห์และออกแบบระบบ
   นางสาวจริยา มอบนรินทร์
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
   โทร.๐๒-๕๙๐-๑๒๐๒
   chariya.m@moph.mail.go.th
วิเคราะห์และออกแบบระบบ / พัฒนาโปรแกรม
UserName & Password ของนายกเหล่ากาชาด
   นางสาวปลื้มกมล ตั้งวัฒนกุลชัย
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
   โทร.๐๒-๕๙๐-๑๒๐๒
  
ประสานงาน
UserName & Password ของนายกเหล่ากาชาด

 

ย้อนกลับ

Copyright © ๒๕๕๑[พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ]
โทร. : ๐ ๒๕๙๐ ๑๒๐๒ โทรสาร : ๐ ๒๕๙๐ ๑๒๑๕