โครงการฝึกอบรม JHCIS JVisit JiPad
  การอบรมหลักสูตร “หลักสูตรอบรม JHCIS JVisit JiPad”

        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะจัดฝึกอบรม หลักสูตร “"หลักสูตรอบรม JHCIS JVisit JiPad”

  วันที่ 1 08.30-10.30 น. นิยาม 43 แฟ้ม
    10.30-14.30 น. โปรแกรม MC2
การส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม + ข้อมูล นสค.
ตรวจสอบความถูกต้องและแนวทางแก้ ไขในโปรแกรม JHCIS
    14.30-16.30 น. โมดูลทันตกรรม
- การตรวจสอบรหัสกิจกรรมทางทันตกรรม
- การให้รหัสบริการหัตถการทันตกรรม
- รายงานทันตกรรม
  วันที่2 08.30-10.30 น. โปรแกรม JVisit
    10.30 - 14.30 น. การติดตั้งและการซิงค์ข้อมูลจาก Server JHCIS
การบันทึกข้อมูลบนเครื่อง Notebook Netbook
    14.30 - 16.30 น. การบันทึกข้อมูล บนเครื่อง iPad
  วันที่ 3 08.30-16.30 น. บันทึกข้อมูล 43 บนโปรแกรม JHCIS

จำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 25 คน ในช่วงระยะเวลา ดังนี้|

         รุ่นที่ 1  วันที่   29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556 ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้น 1 อาคาร 2 สป.
         รุ่นที่ 2  วันที่    20 - 22  พฤษภาคม 2556 ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้น 1 อาคาร 2 สป.
         รุ่นที่ 3  วันที่  21 - 23  พฤษภาคม 2556 ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 5 อาคาร 3 กรมการแพทย์
          รุ่นที่ 4  วันที่  27 - 29  พฤษภาคม 2556 ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้น 1 อาคาร 2 สป.
          รุ่นที่ 5  วันที่   29 - 31 พฤษภาคม 2556 ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 5 อาคาร 3 กรมการแพทย์
          รุ่นที่ 6  วันที่    3 - 5  มิถุนายน 2556 ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้น 1 อาคาร 2 สป.
          รุ่นที่ 7  วันที่  5 - 7  มิถุนายน 2556 ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 5 อาคาร 3 กรมการแพทย์
          รุ่นที่ 8  วันที่  12 - 14  มิถุนายน 2556 ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 อาคาร 2 สป.
          รุ่นที่ 9  วันที่  19 - 21  มิถุนายน 2556 ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 อาคาร 2 สป.
          รุ่นที่ 10  วันที่  24 - 26  มิถุนายน 2556 ห้องอบรมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 1 อาคาร 2 สป.

ผู้สนใจสามารถเลือกรุ่นในการลงทะเบียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้
โดยจะเริ่มเปิด ให้ลงทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น ถึงวันที่ 8 เมษายน 2556 เวลา 24.00 น.
และหากมีผู้สนใจลงทะเบียนสมัครครบทุกรุ่น (รุ่นละ 25 คน จังหวัดละ 6 ท่าน ถ้ามีโควต้าเหลือจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบ 2 ) ก่อน โปรแกรมจะปิดรับลงทะเบียนอัตโนมัติ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังปิดการลงทะเบียนต่อไป
           ดังนั้น หากผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมท่านใดไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ขอความกรุณา
แจ้งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทราบด้วยเพื่อที่จะได้แจ้งให้ผู้ที่ลงทะเบียนในลำดับต่อไปเข้ารับการฝึกอบรมแทน