ยินดีต้อนรับ

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ HDC

เพราะสุขภาพของคนไทยทุกคนเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ เราอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี มีสุขภาพจิตที่แข็งแรง เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบจัดการข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนไทยทุกคน

image01

เตรียมพบกับ

HDC v2.1 เร็วๆ นี้

เชิญสัมผัสความใหม่ของการออกแบบระบบ HDC v2.1 ซึ่งได้รับการปรับปรุงและพัฒนาใหม่ภายใต้ Framework Yii 2.0 ซึ่งจะช่วยให้ระบบมีความสวยงามและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และพบกับฟังก์ชันใหม่ๆ ที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกอีกมากมาย

image02

ภาพกิจกรรม

 • client logo 1
  ประชุม CIO ระดับจังหวัดและระดับเขต
 • client logo 1
  ประชุมทีมพัฒนาโปรแกรมศูนย์เทคฯและทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • client logo 1
  ประชุมทีมพัฒนาโปรแกรมศูนย์เทคฯและทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • client logo 1
  จัดอบรมโปรแกรม HDC Version 2.0 ผู้ดูแลฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ระดับจังหวัด-เขต-กระทรวง

เกี่ยวกับ HDC

HDC on Cloud

ทีมงานผู้พัฒนาระบบ

project 01

ผู้บริหารโครงการ

ชื่อ-สกุลนายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
ตำแหน่งผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทร-
project 03

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนกลาง)

ชื่อ-สกุลนางสินีนาฏ พรัดมะลิ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทร089-683 4737
project 04

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนกลาง)

ชื่อ-สกุลน.ส.จริยา มอบนรินทร์
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทร089-693 5199
project 05

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนกลาง)

ชื่อ-สกุลนางกนกวรรณ มาป้อง
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทร087-101 5708
project 06

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนกลาง)

ชื่อ-สกุลนายสาโรจน์ บุญเกิด
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทร085-100 3513
project 07

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนกลาง)

ชื่อ-สกุลนายลีนวัตร พาพะหม
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทร088-341 4351
project 23

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนกลาง)

ชื่อ-สกุลนายธีปกรณ์ รักษาประเสริฐกุล
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทร086-629 0457
project 08

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนกลาง)

ชื่อ-สกุลนายทานตะวัน ปรือปรัก
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทร080-172 8838
project 09

ผู้พัฒนาระบบและผู้ประสานงาน (ส่วนกลาง)

ชื่อ-สกุลน.ส.ปลื้มกมล ตั้งวัฒนกุลชัย
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทร080-782 2008
project 10

ผู้พัฒนาระบบและผู้ประสานงาน (ส่วนกลาง)

ชื่อ-สกุลนางสาวนริศรา แป้นจันทร์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทร090-091 1779
project 11

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนภูมิภาค)

ชื่อ-สกุลนายวสันต์ สายทอง
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หน่วยงานสสจ.ราชบุรี
เบอร์โทร081-639 9532
project 12

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนภูมิภาค)

ชื่อ-สกุลนายณรงค์ เจริญ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน่วยงานสสจ.ปราจีนบุรี
เบอร์โทร089-091 4664
project 13

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนภูมิภาค)

ชื่อ-สกุลนายไพบูลย์ ไวกยี
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
หน่วยงานสสจ.พระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทร081-853 4057
project 14

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนภูมิภาค)

ชื่อ-สกุลนายปกรณ์ ประดิษฐาน
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงานสสจ.ราชบุรี
เบอร์โทร-
project 15

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนภูมิภาค)

ชื่อ-สกุลนายจักรกฤษณ์ เย็นสม
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน่วยงานสสจ.ปราจีนบุรี
เบอร์โทร-
project 16

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนภูมิภาค)

ชื่อ-สกุลนายปกรณ์ เอี่ยมทอง
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงานสสจ.ปราจีนบุรี
เบอร์โทร-
project 17

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนภูมิภาค)

ชื่อ-สกุลนายธนสิทธิ์ ภู่ขาว
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
หน่วยงานสสจ.ลพบุรี
เบอร์โทร082-548 4941
project 18

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนภูมิภาค)

ชื่อ-สกุลนายอุดมโชค สมหวัง
ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
หน่วยงานโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สุพรรณบุรี
เบอร์โทร081-256 0385
project 19

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนภูมิภาค)

ชื่อ-สกุลนายพรชัย คำเพิงใจ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
หน่วยงานโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
เบอร์โทร089-711 9321
project 20

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนภูมิภาค)

ชื่อ-สกุลนายสุเจตน์ สินธุเจริญ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
หน่วยงานสสจ.ตราด
เบอร์โทร082-460 0094
project 21

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนภูมิภาค)

ชื่อ-สกุลนายวิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ
หน่วยงานโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
เบอร์โทร081-444 6554
project 22

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนภูมิภาค)

ชื่อ-สกุลนายเอกภาพ ศรีเจริญ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงานสสจ.นครพนม
เบอร์โทร081-260 3000
project 24

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนภูมิภาค)

ชื่อ-สกุลนายบดินทร์ อินตายวง
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน่วยงานสสจ.เชียงใหม่
เบอร์โทร089-755 9115
project 25

ผู้พัฒนาระบบ (ส่วนภูมิภาค)

ชื่อ-สกุลนายศิลา กลั่นแกล้ว
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยงานสสจ.สุพรรณบุรี
เบอร์โทร086-811 0543

Q&A

คำถามที่พบบ่อย

ลำดับ รายละเอียด วันที่
Q8 ทำไม อัพเดทเวอร์ชั่นแล้ว ก็ยังไม่ขึ้น 2.0 1 ธ.ค. 2557
A8 ตรวจสอบ permission /var/www/html/hdc/* -R ว่า tomcat สามารถเขียนได้ไหม หลังปรับแล้วให้ลบข้อมูล ในตาราง sys_file_chk ลบข้อมูลน่ะคะ ไม่ใช่ลบตาราง หลังจากนั้นให้เรียกเมนูอัพเดทอีกครั้ง หลังอัพเดทเสร็จ ตรวจสอบอีกครั้งว่าขึ้น v2 ไหม
Q7 ปัญหาจากรายงานตรวจผลการนำเข้า43แฟ้ม(zip file) รพสต.บางแห่งนำข้อข้อมูลได้ไม่ครบแฟ้มหลักที่สำคัญ เช่น service ทั้งแฟ้ม บางแห่งเข้าเพียง 4-5 แฟ้ม 1 ธ.ค. 2557
A7 ต้องเอาแฟ้ม zip ที่มีปัญหามาเปิดดูว่า txt ที่ไม่นำเข้ามีอะไรผิดปกติบ้าง เช่น encoding file
Q6 .war ตัวใหม่แก้ไข folder ที่หลงเหลือใน fortythree หรือยัง ระบบลบให้เองหรือไม่ครับ 10 พ.ย. 2557
A6 แก้ไขเรียบร้อยแล้ว อยู่ใน version 2014.11.11 ค่ะ
Q5 ในกรณีที่มีฐานหลัก Datacenter อยู่แล้ว อยาก Bypass เข้า HDC เลย โดยที่ไม่ให้หน่วยบริการส่งข้อมูล อยากปรึกษาว่าสามารถทำได้วิธีไหนบ้าง 10 พ.ย. 2557
A5 สามารถส่งออกเป็นไฟล์ .zip แยกสถานบริการจาก DC ตัวเองมาเข้า HDC ค่ะ
Q4 ทำเป็น cookbook ให้ Download ได้หรือไม่ครับ 10 พ.ย. 2557
A4 upload script command ให้ที่เมนู download แล้วค่ะ
Q3 ในการจัดส่งตารางหลัก cmastercup, villege, chospital ตอนส่งให้คัดส่งเฉพาะของตนเองใช่ไหมครับ คือตัดของที่อื่นออกก่อน ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ 10 พ.ย. 2557
A3 ใช่ค่ะ เข้าใจถูกต้อง ส่งเฉพาะของตนเองค่ะ
Q2 เวลาอัพโหลดไฟล์ zip แล้วต้องมีการกดประมวลผลแบบ manual อะไรเพิ่มเติมก่อนส่งข้อมูลเข้ากระทรวงไหมครับ 10 พ.ย. 2557
A2 โดยปกติจะมีการประมวลผลและส่งข้อมูลตามเวลาที่ตั้งไว้ทุุกคืนค่ะ
Q1 เสนอให้มีระบบส่งข้อมูลเข้ากระทรวงแบบสามารถเลือกเวลาได้เพราะบางแห้งไม่ได้ส่งข้อมูล 43 แฟ้มททุกวันครับ 10 พ.ย. 2557
A1 สามารถเลือกได้อยู่แล้วค่ะ ใน Menu Admin

ติดต่อเรา

ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ

hdc.ictmoph@gmail.com

02 590 1202

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข