Hits 1087
15 ต.ค 52  
ทีมงาน JHCIS - PROVIS มีปัญหาติดต่อผู้รับผิดชอบได้ตามงานดังนี้ ...


1. ทิพย์วรรณ  ยงศิริวิทย์ (จุ๋ม) 
thippawan.y@moph.mail.go.th
โทร 0 2590 1210 , 0 83064 9863
    

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดูแลรับผิดชอบ Project

จัดตารางเชิญวิทยากร

 

2. สัมฤทธิ์  สุขทวี  
sumrit.hshf@gmail.com

โทร 0 81801 7543, 0 2590 1200 , 0 2590 1204
 

หน้าจอบันทึกข้อมูล ,
การปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล
ส่งออก 18 แฟ้มจาก JHCIS เพื่อนำเข้า PROVIS
โมดูล Off line

การ Convert ฐานข้อมูลจาก HCIS , โปรแกรมสถานีอนามัยจังหวัดเชียงใหม่ --> JHCIS

 

3. ดุลยวัฒน์  มาป้อง 
dulyawat[-at-]hotmail.com

โทร 0 2590 1200 , 0 85661 7181
   

การติดตั้งโปรแกรม Maintenance ระบบ,
หน้าจอสอบถามข้อมูลประชากร ,
ส่งออกรายงาน 506 ,

ระบบการส่งข้อมูลตามชุดมาตรฐานข้อมูล 18 แฟ้ม ระดับจังหวัด (PROVIS) สปสช. ปี 2553  

 

4. สินีนาฏ  พรัดมะลิ (หนิง)
sineenat@health.moph.go.th

โทร 0 2590 1209 , 0 89683 4737

หน้าจอสอบถามการวินิจฉัยโรค
โมดูล NCD

จัดทำระบบรายงาน -->

รายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของเด็กอายุครบ 1,2,3,5 ปี,
รายงาน Family folder
การ update code จังหวัด อำเภอ ตำบล และสถานบริการ เพื่อให้รหัสตรงกับมหาดไทยและสนย ,

5. จันทิพย์  ภูริทัตกุล (เอี๋ยม) 
chanthip@health.moph.go.th

โทร 0 2590 1204 ,
0 84545 8040


ระบบคลังยาใน

จัดทำระบบรายงาน -->
ทะเบียนผู้รับบริการ ( รบ 1 ก 01/1 - 4)
  การนัด (Appointment)
 - รายชื่อ การนัดรับยาฯหรือติดตามผล (Follow Up) ( ช่วงเวลา )
 - รายชื่อผู้ได้รับการนัดเยี่ยมบ้าน

รบ 1 ก. 01/4 (วางแผนครอบครัว)
- ทั้งหมด
- สปร .
-UC
- ต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน
- วค .03/ ต .
- การใช้เวชภัณฑ์คุมกำเนิด
- รายชื่อผู้ที่นัดวางแผนครอบครัว
- อัตราการวางแผนครอบครัว ณ เดือนตาม ว / ด / ป ที่ระบุฯ ( ความครอบคลุมคิดจากการให้บริการ ( ทั้งสถานบริการนี้และที่อื่นๆ ) แต่ไม่รวมจากการสำรวจผ่านบ / ช 6)
- อัตราการวางแผนครอบครัว ณ เดือนตาม ว / ด / ป ที่ระบุฯ ( ความครอบคลุมคิดจากการให้บริการ ( ทั้งสถานบริการนี้และที่อื่นๆ ) และรวมจากการสำรวจผ่านบ / ช 6)

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน ( เฉพาะในเขตรับผิดชอบ )

รายชื่อผู้ได้รับการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อ (NCD) รายชื่อผู้ตรวจมะเร็ง(แสดงทุกครั้ง ของทุกคนที่มีการตรวจฯ ตามวันที่ ที่ระบุฯ)

รายชื่อผู้ตรวจมะเร็งปากมดลูก รายใหม่ในปี ที่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( มะเร็งฯ )( ตามวันที่ ที่ระบุฯ )

รายใหม่ในปีที่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( มะเร็งฯ ) ( ตามวันที่ ที่ระบุฯ )

สรุปผลการตรวจคัดกรอง
- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
- เบาหวาน
- ความดันโลหิตสูง
 3.6 เด็กอายุ 12 เดือน ได้รับวัคซีนหัด นับอายุถึงวันที่ระบุ

สรุปผลการตรวจคัดกรองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
- ผลการดำเนินงานการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคเบาหวาน
- ผลการดำเนินงานการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูง
- ผลการดำเนินงานการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคหัวใจขาดเลือด
- ผลการดำเนินงานการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคหลอดเลือดสมอง

ทะเบียนผู้ป่วยประกันสังคม
- แบบภูเก็ต
- แบบนนทบุรีทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ ( ที่ได้รับการตรวจครรภ์ ) -ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์
- หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจครรภ์ครั้งแรกของครรภ์นั้น ๆ

08 รบ.3 ตัวชี้วัดด้านสุขภาพ (Healthy KPI)
- งานอนามัยแม่และเด็ก & งานวางแผนครอบครัว
- แบบรายงานการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กอายุ 0 - 6 ปีหรือ 0-72 เดือน
- ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ( งานวางแผนครอบครัว )

รายงานประชากรแยกกลุ่มอายุ  
- เฉพาะสัญชาติอื่น ...
- เฉพาะสัญชาติไทย ( ไม่ระบุ ถือเป็นอื่น ๆ )

ประชากรจำแนกตามประเภทการอยู่อาศัย
- จำนวนประชากร (ตามทะเบียนราษฎร์ -->มีชื่อยู่จริง , มีชื่อ ตัวไม่อยู่ )
- จำนวนประชากร ( ที่อาศัยอยู่จริง ในเขต --> มีชื่อยู่จริง , ไม่มีชื่อตัว ตัวอยู่ )
- รายชื่อประชากรในเขตทั้งหมด ( ยกเว้นคนตาย ) ทุกประเภทการอาศัย
- จำนวนประชากรจำแนกตามศาสนา
-รายชื่อประชากรนอกเขต แต่อยู่ใน Cup เดียวกันที่เคยรับบริการที่สถานีอนามัยนี้
-รายชื่อประชากรนอก Cup ที่เคยรับบริการที่สถานบริการนี้ (ดูรพ.หลักของบัตรสิทธิฯ)
-รายชื่อประชากรนอกจังหวัด ที่เคยรับบริการที่สถานบริการนี้ (ดูรพ.หลักของบัตรสิทธิฯ)

ผู้พิการ
- แสดงรายชื่อผู้พิการ จำแนกตามลักษณะความพิการ
- แสดงรายชื่อผู้พิการ จำแนกรายบุคคล รายงาน )

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- แสดงรายชื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำแนกรายโรค
- แสดงรายชื่อผู่ป่วยโรคเรื้อรัง จำแนกรายบุคคล
-
แสดงรายชื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำแนกรายโรค พิมพ์แบบแยกหน้ากระดาษ
- จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำแนกรายโรค ( นับรวมทุกหมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบ )
- จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำแนกรายโรค ... เฉพาะหมู่บ้านที่ระบุ

ทะเบียนประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุ ( เด็กอายุต่างๆ , ผู้สูงอายุ )
- จำนวนอายุ 9-12 เดือนในเขต
- จำนวนอายุ 3-5 ปีในเขต
- รายชื่ออายุ 9-12 เดือนในเขต
- รายชื่ออายุ 3-5 ปีในเขต
- รายชื่ออายุ 0-14 ปีในเขต
- ค้นหาคนตามช่วงวันเกิดที่ระบุ ...

นักเรียน
- อายุ ( เดือน )/ นน .( กก .)- รายงานภาวเโภชนาการเด็กนักเรียน
- อายุ ( เดือน )/ ส่วนสูง ( ซม .)- รายงานภาวเโภชนาการเด็กนักเรียน
- นน .( กก .)/ ส่วนสูง ( ซม .)- รายงานภาวเโภชนาการเด็กนักเรียน
- รายชื่อนักเรียนจำแนกตามโรงเรียน
- จำนวนนักเรียนจำแนกตามโรงเรียน

ผู้นำชุมชน
- แสดงรายชื่ออสม . พร้อมทั้งบ้านที่ดูแล
- แสดงรายชื่ออสม .( เฉพาะที่มีบ้านให้ดูแล )
- บ้านที่ยังไม่ถูกดูแลโดยอสม . ใดๆ
- แสดงรายชื่อผู้นำชุมชน ( ที่ยังตำรงตำแหน่งในปัจจุบัน )
- แสดงรายชื่อผู้นำชุมชน ( ที่พ้นตำแหน่งไปแล้ว )

หลักประกันด้านสุขภาพ
- รายชื่อผู้มีสิทธิ ( ตามสิทธิ ที่ระบุ / จำแนกรายหมู่บ้าน )
- จำนวนผู้มีสิทธิต่าง ๆ ( ทุกสิทธิฯ ) จำแนกตามสิทธิ
- บัตรสิทธิฯที่ยังไม่ระบุเลขที่บัตร
- ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพ

รายงานคลังยา 

6. จริยา  มอบนรินทร์ (ตี) 
chariya.m@moph.mail.go.th
three@health.moph.go.th

โทร 0 2590 1209 ,
0 84545 8040


จัดทำระบบรายงาน -->


1. ทะเบียนผู้รับบริการ รบ1ก01/1 (ผู้ป่วย)
 1.1 ทะเบียนผู้ป่วยสิทธิ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 1.2 ทะเบียนผู้ป่วยสิทธิ ประกันสังคม
 1.3 ทะเบียนผู้ป่วยสิทธิ UC
 1.4 ทะเบียนผู้ป่วยสิทธิ สปร.
 1.5 ทะเบียนผู้ป่วยสิทธิ ต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน
 1.6 ทะเบียนผู้ป่วยสิทธิ ประกันสุขภาพ
 1.7 ทะเบียนผู้ป่วยสิทธิ ต่างด้าวไม่ขึ้นทะเบียน
 1.8 ทะเบียนผู้ป่วยสิทธิ ไม่ระบุสิทธิ
 1.9 ทะเบียนผู้ป่วยรวมทุกสิทธิ
 1.10 ผู้รับบริการทั้งหมด (ใหม่)

2. ทะเบียนผู้รับบริการ รบ1ก01/2 (อนามัยมารดา)
 2.1 อนามัยมารดา (ทั้งหมด)
 2.1 อนามัยมารดา (จำแนกตาม รพ.หลัก)
 2.2 รายงานความครอบคลุมการฝากครรภ์
 2.3 รายงานความครอบคลุมการคลอด
 2.4 รายงานความครอบคลุมการเยี่ยมหลังคลอด
3. ทะเบียนผู้รับบริการ รบ1ก01/3 (วัคซีน)
 3.1 ทุกคนที่ได้รับวัคซีน
 3.2 เด็ก 0-5 ปี และนักเรียนที่ได้รับวัคซีน
 3.3 สรุปยอด การใช้วัคซีนในช่วงวันที่ระบุ
 3.4 เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี(60 เดือน) ได้รับวัคซีน DTP 5 นับอายุถึงวันที่ระบุ
 3.5 เด็กอายุ 36 เดือน ได้รับวัคซีน JE3 นับอายุถึงวันที่ระบุ
 3.6 เด็กอายุ 12 เดือน ได้รับวัคซีนหัด นับอายุถึงวันที่ระบุ
 3.7 รายชื่อผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 3.8 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับวัคซีนในโรงเรียน

4. สรุปค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก
 4.1 สิทธิ สปร
 4.2 สิทธิ UC
 4.3 สิทธิ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 4.4 สิทธิ ประกันสังคม
 4.5 สิทธิต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน


5. รายชี่อผู้ได้รับยา/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตฯ

6. รายชื่อผู้ได้รับถุงยางอนามัยในงานเอดส์

7. รายชื่อผู้ได้รับการตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อ (NCD)
 7.1 รายชื่อผู้ได้รับการคัดกรองน้ำตาลในเลือด
  7.2 รายชื่อผู้ได้รับการคัดกรองน้ำตาลในปัสสาวะ
  7.3 รายชื่อผู้ได้รับการตรวจความดัน
  7.4 รายชื่อผู้ได้รับการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ
  7.5 จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  7.6 จำนวนการคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก

8. BMI_Waist_DTX (4 รายงานย่อย)  3.2 เด็ก 0-5 ปี
 8.1 จำนวนประชากร และผลการตรวจวัดรอบเอว( Waist)
 8.2 จำนวนประชากร และผลการตรวจวัดดัชนีมวลกาย ( BMI)
 8.3 จำนวนประชากร และผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  8.4 รายชื่อประชากรที่ได้รับการวัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

9.ทะเบียนผู้ป่วยประกันสังคม
 9.1 แบบเชียงใหม่ (ใหม่)
 9.2 สรุปค่าใช้จ่าย
 9.3 สรุปค่าใช้จ่ายเฉพาะวางแผนครอบครัว
 9.4 แบบระยอง (ใหม่)10. งานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค (EPI) ( 6 รายงาน )
 10.1 รายชื่อเด็กที่นัดรับวัคซีน ในเดือนนี้
 10.2 รายชื่อเด็กที่นัดรับวัคซีน ในวันนี้
 10.3 รายชื่อเด็กที่ไม่มารับวัคซีนตามนัด ในวันนี้
 10.4 ความครอบคลุม รายชื่อเด็กอายุ <= 5 ปี ที่ได้รับวัคซีนชนิดต่าง ๆ
  10.5 ร้อยละความครอบคลุม ที่ได้รับวัคซีนชนิดต่าง ๆ (ใหม่)
  10.6 เด็กอายุครบ 1 ปีบริบูรณ์ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

11. ตัวชี้วัดด้านสุขภาพ
 11.1 งานสร้างเสริมภูมคุ้มกันโรค
   11.1.1 ผลงานความครอบคลุม
   11.1.2 ผลการปฏิบัติงานสร้างสริมภูมิคุ้มกันโรค
   11.1.3 งานควบคุมโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
 11.2 งานอนามัยแม่และเด็ก & งานวางแผนครอบครัว
   11.2.1 การเฝ้าระวังสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
   11.2.2 การดูแลระหว่างคลอด
   11.2.3 การดูแลหลังคลอด

 11.3 พฤติกรรมสุขภาพ
   11.3.1 รายชื่อประชากรและพฤติกรรมสุขภาพ
   11.3.2 จำนวนพฤติกรรมสุขภาพ  

11.4 การคัดกรองโรคอื่น ๆ
   11.4.1 รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดกรองโรคอื่น ๆ

12.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 12.1 รายชื่อผู้ที่ไช้ยาสมุนไพร
 12.2 สรุปการใช้ยาสมุนไพร

13. สรุปค่าใช้จ่ายจำแนกตามสิทธิ
 13.1 สรุปค่าใช้จ่ายตามสิทธิ (ใหม่)
 13.2 สรุปค่าใช้จ่ายตามกลุ่มสิทธิ (ใหม่)
 13.3 งบการเงินเกณฑ์คงค้าง (ใหม่)
 
14.การตรวจพัฒนาการเด็ก

7. สมบูรณ์  ทรัพย์ล้น 
somboon.s@moph.mail.go.th

โทร 0 2590 1204 , 0 84426 7237

หน้าจอบันทึกข้อมูล , พิมพ์สลากยา , Auto Update Version JHCIS

จัดทำระบบรายงาน -->

11 รง.5 ส่วน 1 (ผู้ป่วยนอก-ใน,Refer),
11 รง.5 ส่วน 2 -บันทึกสรุปงานอนามัยโรงเรียน และอนามัยอื่น ,
11 รง.5 ส่วน 3 (คลินิกสุขภาพเด็กดี, ดูแลเด็กเล็ก, เด็กโต, เยาวชนและผู้ใหญ่-->ได้รับวัคซีน, โภชนาการบกพร่อง,
ส่งเสริมป้องกันทันตกรรม, รับการตรวจสุขภาพ)
11 รง.5 ส่วน 4 (ตรวจคัดกรองมะเร็ง pap,Breast Cancer Screening, Thalassemia, Iodine-Thyroid),
เยี่ยมบ้าน, อนามัยโรงเรียน, อนามัยอื่น ๆ), ใบเบิกยาและเวชภัณฑ์, ใบส่งต่อผู้ป่วย , รง.โภชนาการเด็ก รายงวด,

รง.400, รง.506, รายงานอุบัติเหตุ

8. กนกวรรณ  มาป้อง  (ป๊อป)
kanokwanm@windowslive.com

โทร 0 2590 1204 , 0 84426 7237

จัดทำระบบรายงาน -->

รง.ผู้เสียชีวิต, รง.504, สปภ.02/1(นอกเวลา)
รายงานผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ตัวชี้วัด/ข้อมูล ผู้ป่วยเบาหวาน และ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตามตัวชี้วัด สปสช.

ทดสอบโปรแกรมและวาง ชุด Update JHCIS

9.วรพจน์ สหัสนฤภัยพงษ์ (เต้ย)
jtoeys@gmail.com

โทร 0 2590 1159 , 0 83064 9862 , 0 89529 9071

10.สาโรจน์ บุญเกิด (เอก)
syncrobam@gmail.com

โทร 0 2590 1159 , 0 83064 9862 , 0 89529 9071

11.ชัยวัฒน์ ไพบูลย์พุฒิพงศ์ (ฮุย)
chaiwat_@hotmail.com

โทร 0 2590 1159 , 0 83064 9862 , 0 89529 9071

12.ลีนวัฒน์ พาพะหม (แจ๊ค) leenawat.pa@hotmail.com

โทร 0 2590 1159 , 0 83064 9862 , 0 89529 9071

13.พงศธร ไชยโยธา (ตั้ม)
tumdekpee@hotmail.com

โทร 0 2590 1159 , 0 83064 9862 , 0 89529 9071

14.ทวีศักดิ์ พรหมวิเศษ (ไผ่)
prumvises@gmail.com

โทร 0 2590 1159 , 0 83064 9862 , 0 89529 9071

15. ปุณยภา  พงษ์สวัสดิ์  (ต๋อง)
fwvt5@hotmail.com

โทร 0 2590 1204 , 0 84426 7237
โทรสาร 0 2590 1215

เขียนคู่มือการใช้งานของโปรแกรม JHCIS , เขียนโครงการ และ ประสานงานการจัดประชุม PROVIS-JHCIS

 

16. เพ็ญนภา ภู่พานิชย์  (นก)

โทร 0 2590 1217
โทรสาร 0 2590 1215

เขียนคู่มือการใช้งานของโปรแกรม PROVIS-JHCIS , ประสานงานการจัดประชุม PROVIS-JHCIS , ทำหนังสือแจ้งจังหวัดเรื่องการส่งข้อมูล OP/PP individual

 

 ทีมทดสอบ JHCIS จาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี

คุณสุรีย์ แสนหมื่น

คุณแสงเพ็ญ  ทังเฮียง

คุณสรัญญา   มหาทำนุโชค

คุณทองเปลว      จันทร์เพ็ชร์ 

คุณธนิส            มหาบุญปีติ

คุณธวัชชัย         เดชเพชร

คุณรพีพร ฤาเดช

พัฒนาโดย... กลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

| กลับด้านบน |