...ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.. และ ศูนย์สุขภาพชุมชน JHCIS

       JHCIS เป็นโปรแกรม Open Source ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆ ส่งออก 21 และ 43 แฟ้ม และส่งข้อมูล OP/PP Individaul ให้ สปสช.ได้ สนับสนุนโดย ทีมงาน JHCIS ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ..... ตลอดไป
       JHCIS เป็นโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ที่ใช้งานได้ครอบคลุมข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้อย่างเป็นระบบสะดวกรวดเร็วแล ะมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อรายงานต่างๆ ทั้งที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องการ แก้ปัญหาต่างๆ ของ HCIS เดิม        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้ทำการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงานขึ้นใหม่ สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, Ubuntu, Linux ฯลฯ โดยใช้เทคโนโลยี Open Source Technology ทั้งหมด
       หน่วยงานที่ต้องการเชิญวิทยากร ติดต่อได้ที่ ทิพย์วรรณ ยงศิริวิทย์ โทร 0 2590 1210 , 0 83064 9863 email: thippawan.y@moph.mail.go.th

ข่าวสารต่างๆ:

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่จัดสรร หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบ (JHCIS for Administrators)


ติดตั้งโปรแกรม JHCIS แล้ว รันโปรแกรมไม่ได้.pdf

บันทึกการประชุม Web Conference : OP/PP Individual (21 แฟ้ม) ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 สิงหาคม 2556)

หนังสือเชิญเข้าอบรม Pentaho พร้อมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม(18/06/2556)
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม Pentaho (12/6/56)
หนังสือประชาสัมพันธ์และโครงการอบรม Pentaho

ลงทะเบียนอบรมโปรแกรม JHCIS JVisit JiPad ที กระทรวงสาธารณสุข


Image2

Health Data Center

ศูนย์เทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาคลังข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพ ระดับจังหวัด (Data Center ) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับหน่วยงาน โดยใช้โปรแกรมที่เป็น Open Source ในการพัฒนา คือ Pentaho ,JSP ,MySQL และใช้ชื่อว่า Health Data Center(HDC)

Product

JHCIS For iPad V1.5.1 (J-iPad, IOS7)

 บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน และบริการสุขภาพ ด้วย iPad  โดยมีการ เชื่อมต่อ ข้อมูลกับ JHCIS  ...ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรม  เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้สมัครเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมระดับองค์กรกับบริษัทแอปเปิ้ลแล้ว

Product

Family Folder Collector (FFC)

 ทีมนักวิจัยเนคเทค คว้ารางวัลรางวัลชนะเลิศ  ในการประกวดพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์  ในงาน Thailand Game Show 2011  ณ ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริ กิตติ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยผลงานที่ได้รับรางวัล คือ โปรแกรมเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนแบบพกพา (Family Folder Collector) โดยมีพื้นฐานบนฐานข้อมูลโปรแกรม JHCIS

สอบถามข้อมูลทางแฟนเพจ Facebook