การใช้งานโปรแกรม JHCIS for iPad <22 nov 2012>
ติดตั้งโปรแกรม J-iPad Auto Sync
การส่งข้อมูลออกจาก JHCISDB
ติดตั้งโปรแกรม JHCIS for iPad
การส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม J-iPad
การใช้งานโปรแกรม J-iPad
การใช้งานโปรแกรม J-iPad (ต่อ) + ตอบคำถาม

การใช้งานโปรแกรม JHCIS   <24-25 oct 2012>
คลังยา-ปรับโครงสร้าง
คลังยา-การใช้งาน
คลังยา-รายงาน
คลังยา-กำหนดค่าเริ่มต้น
คลังยา-FAQ