ข้อมูลปี 2557


วันที่ 10 มิถุนายน 2557

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 3

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. 2557 งวดที่ 3

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส. 2557 ผ่าน GRMIS งวดที่ 3


วันที่ 17 เมษายน 2557

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 2-2

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. 2557 งวดที่ 2-2

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส. 2557 ผ่าน GRMIS งวดที่ 2-2


วันที่ 5 มีนาคม 2557

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 2-1

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. 2557 งวดที่ 2-1

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส. 2557 ผ่าน GRMIS งวดที่ 2-1


วันที่ 15 มกราคม 2557

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 1

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 1

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2557 ผ่านGFMIS งวดที่1

                                         
แพทย์| ทันตแพทย์ | เภสัชกร | พยาบาลวิชาชีพ  | สหสาขา

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ &  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงสาธารณสุข