ข้อมูลปี 2557

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 1

- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 1 สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ /ว.การแพทย์แผนไทยฯ

- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 1 สำนักบริหารการสาธารณสุข

- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 1 สำนักตรวจและประเมินผล

- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 1 สำนักวิชาการสาธารณสุข

- ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2558 ผ่านGFMIS งวดที่ 1 1,251,437,064บาท

- หลักฐานการโอนงวด1 1,250,418,903 บาท ภูมิภาค

 

วันที่ 23  กันยายน 2557

การโอนจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม

- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม

- ยอดจัดสรรเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม

 

วันที่ 22  กันยายน 2557

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 6

- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 6 ผอ.รพศ.ชลบุรี

- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 6 นพ.สสจ.พิจิตร

- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. 2557งวดที่ 6 นพ.สสจ.ภูเก็ต

- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. 2557งวดที่ 6 รพท.ปัตตานี

- ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2557 ผ่าน GFMIS งวดที่ 6

วันที่ 22  กันยายน 2557

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 5

- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 5 นพ. สสจ.

- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 5 รพศ./รพท.

- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. 2557งวดที่ 5 วพบ.ยะลา

- ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2557 ผ่าน GFMIS งวดที่ 5

 

วันที่ 18  กันยายน 2557

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 4

- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. งวดที่ 4 สสจ.

- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. งวดที่ 4 รพศ./รพท.

- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. งวดที่ 4 ว.การแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร

- หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. งวดที่ 4 วสส.พิษณุโลก

- ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2557 ผ่าน GFMIS งวดที่ 4


วันที่ 15  สิงหาคม 2557

ประมาณการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้่านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

- หนังสือที่ สธ 0205.06.5/ว 695 ลว 14 ส.ค.57 ประมาณการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ

วันที่ 10 มิถุนายน 2557

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 3

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. 2557 งวดที่ 3

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส. 2557 ผ่าน GRMIS งวดที่ 3

วันที่ 17 เมษายน 2557

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 2-2

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. 2557 งวดที่ 2-2

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส. 2557 ผ่าน GRMIS งวดที่ 2-2


วันที่ 5 มีนาคม 2557

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 2-1

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. 2557 งวดที่ 2-1

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส. 2557 ผ่าน GRMIS งวดที่ 2-1


วันที่ 15 มกราคม 2557

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 1

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2557 งวดที่ 1

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2557 ผ่านGFMIS งวดที่1

                                         
แพทย์| ทันตแพทย์ | เภสัชกร | พยาบาลวิชาชีพ  | สหสาขา

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ &  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงสาธารณสุข