ข้อมูลปี 2558

วันที่ 29 ตุลาคม 2558

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2559 งวดที่ 1

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2559 งวดที่ 1 สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ/ว.การแพทย์แผนไทยฯ

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2559 งวดที่ 1 สำนักบริหารการสาธารณสุข

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2559 งวดที่ 1 สำนักตรวจและประเมินผล

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2559 งวดที่ 1 สำนักวิชาการสาธารณสุข

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2559 ผ่านGFMIS งวดที่ 1 1,151,978,644 บาท

 

วันที่ 29 กันยายน 2558

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 9

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่9 สสจ.ตรัง สสจ.นราธิวาส

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่รพท.แม่สอด รพศ.ยะลา

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2558 ผ่านGFMIS งวดที่ 9 654,778 บาท

 

วันที่ 21 กันยายน 2558

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 8

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่8 สสจ.

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่รพศ. รพท.

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่วสส.

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2558 ผ่านGFMIS งวดที่ 8 2,441,321 บาท

-หลักฐานการโอนงวดที่ 8 2,441,321 บาท

 

วันที่ 20 กันยายน 2558

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 7

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 7 รพท.นราธิวาสราชนครินทร์

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2558 ผ่านGFMIS งวดที่ 7 1,520,000 บาท

-หลักฐานการโอนงวดที่ 7 1,520,000 บาท

 

วันที่ 10 กันยายน 2558

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 6

(ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 6 สสจ.

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 6 รพศ./รพท.

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 6 วพบ.ยะลา

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 6 วพบ.ยะลา

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2558 ผ่าน GFMIS งวดที่ 6

 

วันที่ 9 กันยายน 2558

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 5

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 5 สสจ./รพศ./รพท./วพบ.

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2558 ผ่าน GFMIS งวดที่ 5 9,564,232 บาท

-หลักฐานการโอน งวดที่ 5 9,564,232 บาท

 

วันที่ 1 กันยายน 2558

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 4

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 4

สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์/ว.การแพทย์แผนไทยฯ

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2558 ผ่าน GFMIS งวดที่ 4 119,353,717 บาท

 

  วันที่ 14 สิงหาคม 2558

ประมาณการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

-หนังสือประมาณการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. แจ้ง สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ/ว.การแพทย์แผนไทยฯ

-หนังสือประมาณการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. แจ้งสำนักบริหารการสาธารณสุข

-หนังสือประมาณการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. แจ้งสำนักงานตรวจและประเมินผล

- หนังสือประมาณการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. แจ้งสำนักวิชาการสาธารณสุข

 

 วันที่ 30 เมษายน 2558

การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 3

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 3 สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ/ว.การแพทย์แผนไทยฯ

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 3 สำนักบริหารการสาธารณสุข

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 3 สำนักตรวจและประเมินผล

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 3 สำนักวิชาการสาธารณสุข

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2558 ผ่านGFMIS งวดที่ 3 1,384,186,320 บาท

-หลักฐานการโอนงวด3 1,383,086,320 ภูมิภาค

-หลักฐานการโอนงวด3 1,100,000 ส่วนกลาง


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 2

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 2 สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ/ว.การแพทย์แผนไทยฯ

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 2 สำนักบริหารการสาธารณสุข

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 2 สำนักตรวจและประเมินผล

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 2 สำนักวิชาการสาธารณสุข

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2558 ผ่านGFMIS งวดที่ 2 625,718,436 บาท

 

 

 

แพทย์| ทันตแพทย์ | เภสัชกร | พยาบาลวิชาชีพ  | สหสาขา

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ &  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงสาธารณสุข