ข้อมูลกำลังคนด้านสาธารณสุข (พตส.)

         

ข้อมูลปี 2560


วันที่ 8 สิงหาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2560 งวดที่ 4

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2560 งวด4 11,393,700 บาท


- การโอนเงินพ.ต.ส.2560 ผ่านGFMIS งวดที่4 ของกองบริหารการคลัง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2560 งวดที่ 3

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. 2560 งวดที่ 3 สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ/ว.การแพทย์แผนไทยฯ

 - หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. 2560 งดที่ 3 สำนักงานบริหารสาธารณสุข  

 - หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. 2560 งวดที่ 3 สำนักตรวจและประเมินผล

 - หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส. 2560 งวดที่ 3 สำนักวิชาการสาธารณสุข

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส. 2560 ผ่าน GFMIS งวดที่ 3 1,636,491,617.10 บาท                                         
แพทย์| ทันตแพทย์ | เภสัชกร | พยาบาลวิชาชีพ  | สหสาขา

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ &  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงสาธารณสุข