ข้อมูลปี 2558

วันที่ 1 กันยายน 2558

โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 4

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 4

สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์/ว.การแพทย์แผนไทยฯ

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2558 ผ่าน GFMIS งวดที่ 4 119,353,717 บาท

 

  วันที่ 14 สิงหาคม 2558

ประมาณการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

-หนังสือประมาณการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. แจ้ง สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ/ว.การแพทย์แผนไทยฯ

-หนังสือประมาณการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. แจ้งสำนักบริหารการสาธารณสุข

-หนังสือประมาณการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. แจ้งสำนักงานตรวจและประเมินผล

- หนังสือประมาณการเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส. แจ้งสำนักวิชาการสาธารณสุข

 

 วันที่ 30 เมษายน 2558

การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 3

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 3 สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ/ว.การแพทย์แผนไทยฯ

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 3 สำนักบริหารการสาธารณสุข

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 3 สำนักตรวจและประเมินผล

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 3 สำนักวิชาการสาธารณสุข

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2558 ผ่านGFMIS งวดที่ 3 1,384,186,320 บาท

-หลักฐานการโอนงวด3 1,383,086,320 ภูมิภาค

-หลักฐานการโอนงวด3 1,100,000 ส่วนกลาง


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 2

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 2 สสจ./รพศ./รพท./วพบ./วสส./ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ/ว.การแพทย์แผนไทยฯ

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 2 สำนักบริหารการสาธารณสุข

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 2 สำนักตรวจและประเมินผล

-หนังสือโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ต.ส.2558 งวดที่ 2 สำนักวิชาการสาธารณสุข

-ยอดอนุมัติโอนเงิน พ.ต.ส.2558 ผ่านGFMIS งวดที่ 2 625,718,436 บาท

 

 

 

แพทย์| ทันตแพทย์ | เภสัชกร | พยาบาลวิชาชีพ  | สหสาขา

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ &  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงสาธารณสุข