ประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข
ค้นหาจาก
ชื่อ
นามสกุล ตำแหน่ง วันที่โอนเงิน(วว/ดด/ปปปป) -
หน่วยงาน
ส่วนกลาง ภูมิภาค
กรม    กอง
(หน่วยงานสังกัดกรมหรือนอกกระทรวงสธ.ให้เลือกส่วนกลาง)

กรุณาพิมพ์ใบ Teller Payment เพื่อไปโอนเงินที่ธนาคาร โอนเงินรายบุคคล ไม่สามารถรวมกันได้

รหัสโอนเงิน..พิมพ์ใบโอนเงินธนาคารที่นี่ค่ะ ชื่อผู้ลงทะเบียน ตำแหน่ง หน่วยงาน
0002
พิมพ์
 นางสาวจินตนา ยิ้มสนิท
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี
0007
พิมพ์
 นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
 รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
0016
พิมพ์
 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  กองการต่างประเทศ
0017
พิมพ์
 นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  กองการต่างประเทศ
0023
พิมพ์
 นายวิชิต สิริพิพัฒน์
 พนักงานขับรถยนตร์  สถาบันธัญญารักษ์
0025
พิมพ์
 นางอุษา พิณเสนาะ
 เจ้าพนักงานเภสัชปฏิบัติงาน  สถาบันธัญญารักษ์
0081
พิมพ์
 นายสัตวแพทย์เดชา แปงใจ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0095
พิมพ์
 นายชัชพิมุข ชิณวงศ์
 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงา  กองตรวจราชการ
0101
พิมพ์
 นางสาวลภัสรดา สระดอกบัว
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กองตรวจราชการ
0102
พิมพ์
 นางปวีณ์นภา ตั้งทวีรัศม์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กองตรวจราชการ
0122
พิมพ์
 นายยอร์น จิระนคร
 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12  กองการต่างประเทศ
0160
พิมพ์
 นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง  กองการต่างประเทศ
0170
พิมพ์
 นางทิพภา ปุณสีห์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักวิชาการสาธารณสุข
0183
พิมพ์
 นางสาวชมพูนุท เชียงทอง
 เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน  สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
0238
พิมพ์
 นางบุญญาติ เจริญสวรรค์
 เลขานุการกรม  สำนักงานเลขานุการกรม
0239
พิมพ์
 นางสาวพิมพ์พร คงชม
 เลขานุการกรม  สำนักงานเลขานุการกรม
0241
พิมพ์
 ร.ต.อ.รุ่งเรือง กิจผาติ
 ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0242
พิมพ์
 นางเกษรา ญาณเวทย์สกุล
 นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0254
พิมพ์
 นางสาวเพ็ญพรรณ เพิ่มชัยสุข
 เภสัชกรชำนาญการ  กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
0279
พิมพ์
 นางฉัฎฑิษา จัตุรัตน์
 พนักงานธุรการ ส 3  ศูนย์อนามัย 1 เชียงใหม่
0360
พิมพ์
 นายสุขุม กาญจนพิมาย
 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ผู้บริหารระดับสูง
0365
พิมพ์
 นางสาวณิรดา โพธิ์ยิ้ม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0366
พิมพ์
 นางสาวสุจิตรา คุ้มโภคา
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0396
พิมพ์
 นายวิโรจน์ วีรชัย
 ผู้อำนวยการสถาบัน  สถาบันธัญญารักษ์
0411
พิมพ์
 นางเนาวรัตน์ ชาประสิทธิ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลเลิดสิน
0428
พิมพ์
 นายจตุพร ชัยชนะ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่
0452
พิมพ์
 นางสาวธิติรัตน์ สายแปง
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
0545
พิมพ์
 นางสาวภารดี นาคผจญ
 นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ  สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
0570
พิมพ์
 นางสาวยุภาวดี เชื้อกูลชาติ
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
0633
พิมพ์
 ดรประภาพรรณ พิมพ์แก้ว
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม
0659
พิมพ์
 นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง
 สาธารณสุขนิเทศก์  กองการต่างประเทศ
0662
พิมพ์
 นางนภาลัย เล็กเริงสินธุ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กองตรวจราชการ
0670
พิมพ์
 นางสาวนันทนา กลิ่นสุนทร
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม
0683
พิมพ์
 นายธีรพล โตพันธานนท์
 อธิบดีกรมการแพทย์  ผู้บริหารระดับสูง
0736
พิมพ์
 นางบุญใจ ลิ่มศิลา
 นักวิชาการสาธารณสุขฃำนาญการพิเศษ  กองการแพทย์ทางเลือก
0742
พิมพ์
 นายแพทย์นคร เปรมศรี
 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโล  สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
0745
พิมพ์
 นางสาวพิมใจ ศาทสิทธิ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
0746
พิมพ์
 นางบุษบา ตันติศักดิ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
0811
พิมพ์
 นางลักขณา อังอธิภัทร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการแพทย์ทางเลือก
0819
พิมพ์
 นางอัญชลินทร์ ปานศิริ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ
0820
พิมพ์
 นางวิชชุพร เกตุไหม
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ
0851
พิมพ์
 นายธนพล รัตนเศวตศักดิ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0894
พิมพ์
 นายสุวัฒน์ โคตรสมบัติ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองตรวจราชการ
0895
พิมพ์
 นายวรชาติ ปรองชู
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองกลาง
0928
พิมพ์
 นายเจษฎาพร โชติรัตน์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กองแผนงานและวิชาการ
0983
พิมพ์
 นายวชิระ เพ็งจันทร์
 อธิบดีกรมอนามัย  ผู้บริหารระดับสูง
0987
พิมพ์
 นายธีรพันธ์ ภูมิชัย
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  เลขานุการกรม
0989
พิมพ์
 นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
 รองอธิบดีกรมอนามัย  ผู้บริหารระดับสูง
1002
พิมพ์
 นางสาวภาวิณี สังขบูรณ์
 นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ  สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป
1004
พิมพ์
 นางสาวรุ่งนภา ใหม่รัตนไชยชาญ
 นักจัดการงานทั่วไป  เลขานุการกรม
1044
พิมพ์
 นางอัญชลี วัดทอง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
1065
พิมพ์
 นางพรพิมล พงษ์กิจการุณ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  สำนักบริหาร
1068
พิมพ์
 นางสาวุรุ่งทิวา อินโยธา
 นักวิชาการเงินและบัญชีขำนาญการ  สำนักบริหาร
1206
พิมพ์
 นายชรินทร์ ห่วงมิตร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
1340
พิมพ์
 นางสาวจันทนา พัฒนเภสัช
 เภสัชกรชำนาญการ  สำนักยาและวัตถุเสพติด
1375
พิมพ์
 นางสาวฐปณภร เจริญวงศ์
 นักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษ  กองตรวจราชการ
1382
พิมพ์
 นางสาวคนึงนิตย์ จิตต์บรรจง
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองตรวจราชการ
1462
พิมพ์
 นางสาวรมิดา จันทวงษ์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3
1463
พิมพ์
 นางสาวปนิตา ธีรสฤษกุล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3
1464
พิมพ์
 นางปิยธิดา บรรณวัฒน์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3
1465
พิมพ์
 นางสาวกุลธิดา เจิมเจิดพล
 นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3
1466
พิมพ์
 นางสาวเยาวมาลย์ หมีพู
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3
1488
พิมพ์
 นายสมศักดิ์ ศรีทวีกาศ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
1523
พิมพ์
 นางสุวรรณา เจริญสวรรค์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1570
พิมพ์
 นางคุณภร ตั้งจุฑาชัย
 เภสัชกรเชี่ยวชาญ  สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
1623
พิมพ์
 นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
1640
พิมพ์
 นางสาวนุจรี ประสิทธิ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3
1667
พิมพ์
 นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6  ศูนย์อนามัย 6 ชลบุรี
1738
พิมพ์
 นายสัมฤทธิ์ สุขทวี
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1840
พิมพ์
 เรืออากาศเอกหญิงบุษบัน เชื้ออินทร์
 ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประ  สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
1856
พิมพ์
 นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร
 รองอธิบดีกรมอนามัย  ผู้บริหารระดับสูง
1888
พิมพ์
 นายอิสรภาพ อบบุญมา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6
1890
พิมพ์
 นายบุญรักษ์ สุราลัย
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6
1892
พิมพ์
 นายสุรชัย จูเปี่ยม
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6
1925
พิมพ์
 นางสาวญาสุนันทน์ ไพฑูรย์เลิศ
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1926
พิมพ์
 นายจรูญ เจริญประโยชน์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
2171
พิมพ์
 นาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
 อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ผู้บริหารระดับสูง
2197
พิมพ์
 นางกัญจน์ณัฏฐ์ สังข์นาค
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  กองบริหารการสาธารณสุข
2240
พิมพ์
 นายพูลวิทย์ ไกรเพชร
 นักจัดการงานทั่วไป  สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
2262
พิมพ์
 นายอัษฎางค์ รวยอาจิณ
 รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
2370
พิมพ์
 นายกิตติกร สมบูรณ์
 นิติกร  กองกฏหมาย
2399
พิมพ์
 นางปทิดา ภาณุพิศุทธ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลศรีธัญญา
2426
พิมพ์
 นางสิริกาญจน์ ธนพรดิษนันทน์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3
2439
พิมพ์
 นางสาวนุชศรา พรมชัย
 พยาบาลวิชาชีพ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
2489
พิมพ์
 นางสาวรวิปรียา ภูณรงค์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลศรีธัญญา
2506
พิมพ์
 นายอรุณ จ่างจิตต์
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  กองการพยาบาล
2533
พิมพ์
 นายจักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2536
พิมพ์
 นางสาวลินดา เหล่ารัตนใส
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2540
พิมพ์
 นายธงธน เพิ่มบถศรี
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2553
พิมพ์
 นายพงศธร พอกเพิ่มดี
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผน  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2638
พิมพ์
 น.ส.ณภัทรารัตน์ ขาวสอาด
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
2640
พิมพ์
 น.ส.เปรมปวีร์ บุณยาพรทรัพย์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
2649
พิมพ์
 นางอรธนัท นิลวัตร
 พยาบาลวิชาชีพ  กองตรวจราชการ
2673
พิมพ์
 นายนายสุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2742
พิมพ์
 นางจิรัฐิติกาล ดวงสา
 นักโภชนาการชำนาญการ  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
2879
พิมพ์
 นางสาวศุภารัตน์ หงส์ประเสริฐ
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
3060
พิมพ์
 นางสาวพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
3066
พิมพ์
 นายธีร์ปนกรณ์ ศุภกิจโยธิน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์
3069
พิมพ์
 นางสาวพิชานัน หนูวงษ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  ศูนย์อนามัย 2 พิษณุโลก
3072
พิมพ์
 นายโยทิน ทองสุก
 นายช่างเทคนิคปฏิบัติการ  กองวิศวกรรมการแพทย์
3077
พิมพ์
 นายเทวา ปิ่นมณี
 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  กองวิศวกรรมการแพทย์
3083
พิมพ์
 นางสาวพัชราภรณ์ บดีรัฐ
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองสุขศึกษา
3113
พิมพ์
 นางเมทิกา ใหม่หลวงกาศ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศูนย์อนามัย 2 พิษณุโลก
3189
พิมพ์
 นายก้องภพ ธิเลางาม
 นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่
3199
พิมพ์
 นางวิยะดา เจริญการยนต์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข
3206
พิมพ์
 นางรัชญชัญ สายเพ็ชร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข
3208
พิมพ์
 นางสาวรัชชญาภัช สำเภา
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข
3254
พิมพ์
 นางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี  ศูนย์อนามัย 8 อุดรธานี
3278
พิมพ์
 นส ศลิศา หงษ์คำมี
 พยาบาลวิชาชีพ  กองการพยาบาล
3280
พิมพ์
 นางสาวจุฑาพร ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองกลาง
3295
พิมพ์
 นางสาวนวลพรรณ ไพบูลย์ศรีนครา
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม
3406
พิมพ์
 นายกฤษดา ปาสำลี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการแพทย์ทางเลือก
3451
พิมพ์
 นางเพ็ญศรี โตเทศ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์
3493
พิมพ์
 นายกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์
 พยาบาลวิชาชีพ  สถาบันพระบรมราชชนก
3538
พิมพ์
 นายสายันห์ ปัญญาทรง
 วิทยาจารย์ชำนาญการ  สถาบันพระบรมราชชนก
3555
พิมพ์
 นางสาวศิริพร สุขสว่าง
 เจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานเลขานุการกรม
3620
พิมพ์
 นางจันทิมา ขวัญใจมณีรักษ์
 พนักงานกระทรวง  กองกลาง
3757
พิมพ์
 นางโชติกา ธรรมบัวทอง
 นักทรััพยากรบุคคล  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3
4165
พิมพ์
 นางดลนยา แสนอุบล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
4320
พิมพ์
 นางสาวรัชนีกร ใจคำสืบ
 พยาบาลวิชาชีพ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2
4359
พิมพ์
 นางสุกัลยา อุทธิยัง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กองการพยาบาล
4383
พิมพ์
 นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ
 นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษ  ศูนย์อนามัย 2 พิษณุโลก
4390
พิมพ์
 นางสาวเบญจวรรณ ศรศรี
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
4510
พิมพ์
 นางสุธาศินี หอมจำปา
 เภสัชกรชำนาญการ  ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จ.ขอนแก่น
4515
พิมพ์
 นางพิฐชญาณ์ สุขสาครธนาวัฒน์
 พยาบาลชำนาญการ  ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จ.ขอนแก่น
4584
พิมพ์
 นายอานุภาพ ละออ
 วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ  กองวิศวกรรมการแพทย์
4647
พิมพ์
 นางรัชนี พจนา
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
4653
พิมพ์
 นางสาวนิธิเจน กิตติรัชกุล
 ผู้ช่วยวิจัย  กองการต่างประเทศ
4654
พิมพ์
 นางนวลละออง ทองโคตร
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันพระบรมราชชนก
4655
พิมพ์
 นางสาวณัฐธิดา มาลาทอง
 ผู้ช่วยวิจัย  กองการต่างประเทศ
4656
พิมพ์
 นางสาวศรวณีย์ ทนุชิต
 ผู้ช่วยวิจัย  กองการต่างประเทศ
4657
พิมพ์
 นางสาวพิมพรรณ ลาภเจริญ
 ผู้ช่วยวิจัย  กองการต่างประเทศ
4661
พิมพ์
 นายดนัย ชินคำ
 ผู้ช่วยวิจัย  กองการต่างประเทศ
4688
พิมพ์
 นางสาคร อาจศรม
 นวก.ชำนาญการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6
4702
พิมพ์
 นางสาวดวงเดือน สาพุด
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7
4749
พิมพ์
 ดร.นันทวดี ปินปันคง
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
4754
พิมพ์
 นางศศิธร จันทร์ขอนแก่น
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
4783
พิมพ์
 นางสาวปภัสศรี ชาวงศ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
4789
พิมพ์
 นาง ดวงชีวัน เบญจมาศ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
4792
พิมพ์
 นาง ศิราณี ศรีหาภาค
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันพระบรมราชชนก
4845
พิมพ์
 นางขวัญจิต แพนลา
 นวก.ชำนาญการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6
4895
พิมพ์
 นายพิษณุ โชติประไพ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9
4903
พิมพ์
 นางวรารัตน์ รุ่งเรือง
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
4956
พิมพ์
 นางสาวพัชราพรรณ วงศ์อามาตย์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองบริหารการสาธารณสุข
5099
พิมพ์
 นางสาวประภาพรรณ พราวศรี
 เจ้าพนักทันตาสาธารณสุขปฏิบัตการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6
5101
พิมพ์
 นายมนัส รัตนสุวรรณ์
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  กองวิศวกรรมการแพทย์
5168
พิมพ์
 นางสาววราภรณ์ ถาวรวงษ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
5269
พิมพ์
 นางสาวศิรภัสสร มูลสาร
 แพทย์แผนไทยปฎิบัติการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
5285
พิมพ์
 นายกรณมณีธนา ปุณณศิริมั่งมี
 นักเทคนิคการแพทย์  สำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว
5388
พิมพ์
 นางรัตนา อุ่นทรัพย์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันโรคทรวงอก
5565
พิมพ์
 นางสิริพรรณ โชติกมาศ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
5658
พิมพ์
 นางสาวกันต์กมล อุดซิว
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
5731
พิมพ์
 นางสาวนาฏนฤมล ทองมี
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศูนย์อนามัย 10 อุบลราชธานี
5774
พิมพ์
 นายพิทักษ์พล บุณยมาลิก
 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
5806
พิมพ์
 นายขจรศักดิ์ สีวาที
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7
5881
พิมพ์
 นายวีรวัฒน์ สังข์โชติ
 นักวิชาการสาธารณสุข  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
5883
พิมพ์
 นางสาวสุเนตตรา ปานทรัพย์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
5897
พิมพ์
 นางอารี สุภาวงศ์
 พยาบาลวิชาชีพ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11
5901
พิมพ์
 นางปิยะรัตน์ จิตนาม
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเห  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
5902
พิมพ์
 นางสาวนภัชชล รอดเที่ยง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศูนย์อนามัย 10 อุบลราชธานี
5903
พิมพ์
 นางมลุลี แสนใจ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  ศูนย์อนามัย 10 อุบลราชธานี
5939
พิมพ์
 นางพิงศ์คำ พงศ์นภารักษ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สภาการพยาบาล
6005
พิมพ์
 นางอิสรีย์ ชุมพงศ์
 พยาบาลเทคนิค  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11
6006
พิมพ์
 นายสันติ เกิดทองทวี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
6008
พิมพ์
 นางน้ำค้าง บวรกุลวัฒน์
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
6009
พิมพ์
 นางนิ่มอนงค์ สายรัตน์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
6010
พิมพ์
 นางสาวพินทุสร เหมพิสุทธิ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
6037
พิมพ์
 นางสาวปัทมา ผ่องศิริ
 ผู้อำนวยการ  สถาบันพระบรมราชชนก
6038
พิมพ์
 นางนันทรียา โลหะไพบูลย์กุล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
6039
พิมพ์
 นางพรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
6040
พิมพ์
 นางนงลักษณ์ ศรีเเสง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
6044
พิมพ์
 นายนพคุณ ยรรยงค์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์อนามัย 2 พิษณุโลก
6049
พิมพ์
 นายเอกชัย รัตนสุภา
 นิติกร  ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
6058
พิมพ์
 นายทวีศักดิ์ มีสวัสดิ์
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
6059
พิมพ์
 นางสาวณิชาภัทร อยู่พิพัฒน์
 นักกีฎวิทยา  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
6073
พิมพ์
 นางอรัญญา สุริยะจันทร์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
6074
พิมพ์
 นางสาวทนันพัทธ์ นาคนิกร
 เภสัชกร  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
6103
พิมพ์
 นางศุภรัตน์ บุญนาค
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
6111
พิมพ์
 ภญ.กัลยา สกุลไทย
 เภสัชกรชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
6118
พิมพ์
 นางสาวอมรรัตน์ กล่ำทัพ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
6123
พิมพ์
 นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์
 รองผองฯ รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
6129
พิมพ์
 นายสุธีร์ สุนิตย์สกุล
 นักวิชาการสาธารณสุข  ศูนย์อนามัย 6 ชลบุรี
6131
พิมพ์
 นางสุภาพร อานมณี
 นักวิชาการสาธารณสุข  ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
6138
พิมพ์
 นายเจนวิทย์ ศรพรหม
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
6142
พิมพ์
 นายสุวิชัย ตันติเจริญใจ
 นักทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Copyright 2009 All Rights Reserved.