เข้าสู่เว็บกระทรวงสาธารณสุข

ค้นหาจาก
ชื่อ
นามสกุล ตำแหน่ง วันที่โอนเงิน(วว/ดด/ปปปป) -
หน่วยงาน
ส่วนกลาง ภูมิภาค
กรม    กอง
(หน่วยงานสังกัดกรมหรือนอกกระทรวงสธ.ให้เลือกส่วนกลาง)

กรุณาพิมพ์ใบ Teller Payment เพื่อไปโอนเงินที่ธนาคาร โอนเงินรายบุคคล ไม่สามารถรวมกันได้

รหัสโอนเงิน..พิมพ์ใบโอนเงินธนาคารที่นี่ค่ะ ชื่อผู้ลงทะเบียน ตำแหน่ง หน่วยงาน
0060
พิมพ์
 นายอุดม เชาวรินทร์
 ผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลราชวิถี
0062
พิมพ์
 นางพรทิพย์ วชิรดิลก
 ผู้จัดการหน่วยงานวิจัยและพัฒนา  อื่นๆ
0064
พิมพ์
 นาย ธีระ ศิริสมุด
 พนักงานอาวุโสงานวิจัยและพัฒนา  อื่นๆ
0160
พิมพ์
 รศ.คลินิกแพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์
 รองอธิบดี  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0161
พิมพ์
 นางสาวพิมพ์พร คงชม
 พนักงานธุรการส.2  สำนักงานเลขานุการกรม
0162
พิมพ์
 นางสาวศิริพร สุขสว่าง
 เจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0184
พิมพ์
 นายมานัส โพธาภรณ์
 รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์  โรงพยาบาลราชวิถี
0290
พิมพ์
 นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
 รองอธิบดี  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0376
พิมพ์
 นางปาริชาด ชัยยานนท์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0379
พิมพ์
 นายธีรศักดิ์ ลักษณานันท์
 ผุ้อำนวยการสำนักสร้างและจัดการความรู้  สำนักที่ปรึกษา
0405
พิมพ์
 นางสาวนิรัันตา ไชยพาน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0408
พิมพ์
 นายกฤษกร คนหาญ
 นักวิชาการเผยแพร่  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0409
พิมพ์
 นางสาวภัคพธู อุ่นงามพันธุ์
 นักประชาสัมพันธ์  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0410
พิมพ์
 นางสาวกัญญาภัค ดวงติ๊บ
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0417
พิมพ์
 นางสาวกฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
0553
พิมพ์
 นายชนวีร์ กรีมละ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
0554
พิมพ์
 นายชาญ กองวิสัยสุข
 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  สถาบันบำราศนราดูร
0605
พิมพ์
 นางปภาวี ไชยรักษ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0606
พิมพ์
 นางสาวณิชามัญช์ เอี่ยมแสงจันทร์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0607
พิมพ์
 นางสาวพัชรา เสถียรพักตร์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0616
พิมพ์
 นายเอกรักษ์ จันทร์ฉาย
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0617
พิมพ์
 นางสาวจารีรัตน์ ชูตระกูล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0618
พิมพ์
 ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์ ชูเศษ
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0621
พิมพ์
 นายวัชรากร เรียบร้อย
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0622
พิมพ์
 นางสาวสุวพร ทวีสิทธิ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0624
พิมพ์
 นางสาวสาลินี อุ่มมี
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
0625
พิมพ์
 นางสาวธัญญาพรรณ เรือนทิพย์
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
0628
พิมพ์
 นางสาวละมัย มั่นคง
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0648
พิมพ์
 นางสาวณัฐจิรัตนันท์ โสตะวงศ์
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0652
พิมพ์
 นางสาวมาลินี เบ็ญพาด
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์แผน  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0655
พิมพ์
 นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0656
พิมพ์
 นางสาวพิมพร ดาศักดิ์
 นักทรัพยากรบุคคล  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0664
พิมพ์
 นางสาวสิตาพัชญ์ โรจนาศศิรัตน์
 นักวิชาการเงินและบัญชี  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0667
พิมพ์
 นางสาวอริสา สีหานาวี
 เจ้าพนักงานธุรการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0670
พิมพ์
 นางสาวอรอุมา ประทุมทอง
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0671
พิมพ์
 นายคทาวุธ เยี่ยงแก้ว
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0672
พิมพ์
 นางศศิพัชร์ เหมสุขเจริญกุล
 จนท.หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0673
พิมพ์
 นางสาวจิราภรณ์ ผิวดำ
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0674
พิมพ์
 นางสาวสุดารัตน์ วัฒนธรรม
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0675
พิมพ์
 นายสิริพงศ์ ชำนาญไพร
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0676
พิมพ์
 นางสาวรัชชดา สุขผึ้ง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0678
พิมพ์
 นายปณิธาน คราประยูร
 นิติกร  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0679
พิมพ์
 นายประทีป ปุริตัง
 พนักงานขับรถ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0680
พิมพ์
 นางพรทิพย์ ตันมิ่ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0681
พิมพ์
 นางนิ่มนวล ไขแสงจันทร์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0682
พิมพ์
 นายสุรชัย รสโสดา
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0684
พิมพ์
 นางอรัญญา สุริยะจันทร์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0689
พิมพ์
 นายธนัทพิสิษฐ์ ศรีรัตนาม
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0743
พิมพ์
 นางสุรางค์ สรแก้ว
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สำนักยา
0744
พิมพ์
 นางอรอนงค์ เฮงเจริญ
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  สำนักยา
0759
พิมพ์
 นสอุรัจฉัท วิชัยดิษฐ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการแพทย์ทางเลือก
0843
พิมพ์
 นายอภินันท์ นิลฉาย
 นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักบริหาร
0845
พิมพ์
 นางฐตินภา นุ่มใส
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  สถาบันวิจัยสมุนไพร
0847
พิมพ์
 นายสมชาย แสงกิจพร
 ผู้อำนวยการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0848
พิมพ์
 นางสิริภากร แสงกิจพร
 ผู้อำนวยการ  ศูนย์วิจัยทางคลินิก
0864
พิมพ์
 นางสาวกุลชญา ไชยราช
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยสมุนไพร
0872
พิมพ์
 นางพรจิต พร้อมเพราะ
 นักวิชาการสธ.ชำนาญการพิเศษ  กลุ่มบริหารทั่วไป
0884
พิมพ์
 นางสาววิดาวรรณ ธนะมูล
 นัวิชาการสาธารณสุข  กลุ่มบริหารทั่วไป
0897
พิมพ์
 นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ
 ผู็อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ  กลุ่มประกันสุขภาพ
0898
พิมพ์
 นางเดือนเพ็ญ โยเฮือง
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กลุ่มประกันสุขภาพ
0899
พิมพ์
 นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ผู้บริหารระดับสูง
0900
พิมพ์
 นางเบญญาภา นนทมาลย์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
0928
พิมพ์
 นางสาวพัชรี เอี่ยมสอาด
 เจ้าพนักงานธุรการ  สถาบันพระบรมราชชนก
0929
พิมพ์
 นางยุพิน จ้อยสุแสง
 เจ้าพนักงานธุรการ  สถาบันพระบรมราชชนก
0935
พิมพ์
 นางศุภากร ไชยวงษ์
 นักจัดการงานทั่วไป  สถาบันพระบรมราชชนก
0936
พิมพ์
 นางลำพูน จันทรเสนา
 พนักงานพิมพ์  สถาบันพระบรมราชชนก
0942
พิมพ์
 นางรจนา โสภาศรี
 เจ้าพนักงานธุรการ  สถาบันพระบรมราชชนก
0945
พิมพ์
 นางสาววิไลลักษณ์ สนธิรักษ์
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักยุทธศาสตร์
0957
พิมพ์
 นายสมหวัง ระยับศรี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
0959
พิมพ์
 นายสาโรจน์ บุญเกิด
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0960
พิมพ์
 นางสาวจริยา มอบนรินทร์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0961
พิมพ์
 นางสินีนาฎ พรัดมะลิ
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0964
พิมพ์
 นางพัชรินทร์ กสิบุตร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0966
พิมพ์
 นางสาวเจนจิรา อุ่นแก้ว
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
0967
พิมพ์
 นายอำพล มุ่งคิด
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0973
พิมพ์
 นายธัชณัท พันตรา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0990
พิมพ์
 นางสาวชลลดา ศิริ
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักยุทธศาสตร์
0992
พิมพ์
 นางสาวกุลวดี มณีรัตน์
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักยุทธศาสตร์
0993
พิมพ์
 นางสาวปรียานุช เรืองงาม
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักยุทธศาสตร์
0994
พิมพ์
 นางสาวสุนันทา จิตระดับ
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักยุทธศาสตร์
1004
พิมพ์
 นางสาวยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์
 ผู้เชี่ยวชาญฯ  สำนักยา
1022
พิมพ์
 นางดลธวรรณ อุนนะนันทน์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
1023
พิมพ์
 นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
1066
พิมพ์
 นางสาวPatchareewan Jensarikorn
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
1082
พิมพ์
 นางอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล
 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายการแพทย์  ???????????????????
1126
พิมพ์
 นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
1140
พิมพ์
 นางสาววิไลลักษณ์ สนธิรักษ์
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักยุทธศาสตร์
1191
พิมพ์
  นายชาญวิทย์ ยุทธวารี
 เภสัชกรปฏิบัติการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
1213
พิมพ์
 นายสุเมธ องค์วรรณดี
 ผู้อำนวยการ  สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1229
พิมพ์
 นางสาวเปรมจันทร์ หงส์รัตน์
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
1255
พิมพ์
 นายวุฒิพงษ์ ไกรศักดิ์บารมี
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
1259
พิมพ์
 นายศักดิ์ชัย ศิริบรรลือชัย
 นักพฤกศาสตร์  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
1264
พิมพ์
 นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
 รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
1265
พิมพ์
 นางสาวชไมพร ทองเหล็ก
 นักวิชาการสาธารณสุข  ???????????????????
1360
พิมพ์
 นางภุมราภรณ์ แก้วฉาย
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
1362
พิมพ์
 นางนพรัตน์ มงคลางกูร
 นักวิชาการสาธารรสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
1363
พิมพ์
 นางมนัญญา ประเสริฐสุข
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
1365
พิมพ์
 นางวิรงรอง แก้วสมบูรณ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
1367
พิมพ์
 นางอัญชลี สิทธิชัยรัตน์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
1370
พิมพ์
 นางสาวกัญญพร พร้อมเพรียงไช
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
1372
พิมพ์
 นายปรีดา กลำภากร
 นักจัดการงานทั่วไป  สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
1376
พิมพ์
 นางสุธิดา วรโชติธนัน
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
1457
พิมพ์
 นางชนากาญจน์ ศรีสุข
 เจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานเลขานุการกรม
1458
พิมพ์
 นางกองมณี สุรวงษ์สิน
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักตรวจและประเมินผล
1461
พิมพ์
 นางสาวเอื้อมพร เพ็ชรน้อย
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1463
พิมพ์
 นางสาวพิมพ์รำไพ พยัคฆะนิธิ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเลขานุการกรม
1464
พิมพ์
 นางสาวจิระณี คงเกิด
 นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ  สำนักงานเลขานุการกรม
1465
พิมพ์
 นางสาวจุรีรัตน์ เกิดลาภ
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สำนักงานเลขานุการกรม
1466
พิมพ์
 นางสาวมาริสา อุดมทวี
 นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานเลขานุการกรม
1467
พิมพ์
 นางสาวมะลิวัลย์ ประกอบทรัพย์
 พนักงานธุรการ 3  สำนักงานเลขานุการกรม
1469
พิมพ์
 นางสาวรัตติกรณ์ สังข์รุ่ง
 พนักงานธุรการ 3  สำนักงานเลขานุการกรม
1470
พิมพ์
 นางสาวอัจฉรา รองพล
 นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานเลขานุการกรม
1471
พิมพ์
 นางสาววลัยลักษณ์ บูรณดิษฐ์
 พนักงานพิมพ์  สำนักงานเลขานุการกรม
1473
พิมพ์
 นายสาทิตย์ คงสอน
 เลขานุการกรม  สำนักงานเลขานุการกรม
1474
พิมพ์
 นางจินตนา นิลเกิดเย็น
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สำนักงานเลขานุการกรม
1475
พิมพ์
 นายสมพรชัย ดลสุข
 พนักงานขับรถยนต์ 2  สำนักงานเลขานุการกรม
1477
พิมพ์
 นางสาวศุณิชา อาคะพงษ์
 นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ  สำนักงานเลขานุการกรม
1481
พิมพ์
 นางสิริพร สมชื่อ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1546
พิมพ์
 นางหิรัญญา ปะดุกา
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กลุ่มประกันสุขภาพ
1548
พิมพ์
 นางอมรรัตน์ พีระพล
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  กลุ่มประกันสุขภาพ
1550
พิมพ์
 นางพิกุล สังสุทธิ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กลุ่มประกันสุขภาพ
1552
พิมพ์
 นางนิ่มอนงค์ สายรัตน์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กลุ่มประกันสุขภาพ
1554
พิมพ์
 นายวัลลภ คชบก
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กลุ่มประกันสุขภาพ
1555
พิมพ์
 นางสาวศิญาภัสร์ จำรัสอธิวัฒน์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กลุ่มประกันสุขภาพ
1571
พิมพ์
 นางสาวใกล้ตะวัน ศรสีทอง
 นักจัดการงานทั่วไป  เลขานุการกรม
1596
พิมพ์
 นางสาวสุรางค์ เลิศคชาธาร
 นายแพทย์เชี่ยวขาญ  สถาบันประสาทวิทยา
1638
พิมพ์
 นายสุเมธ เที่ยงธรรม
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชไนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
1639
พิมพ์
 นายวิเชียร เทียนจารุวัฒนา
 รองผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ  กลุ่มประกันสุขภาพ
1641
พิมพ์
 นางสาวอำไพรัตน์ สุขสำราญ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สำนักวิชาการสาธารณสุข
1649
พิมพ์
 นางสาวจรุงศรี แตรประสิทธิ์
 พนักงานเภสัชกรรม ส 2  สถาบันประสาทวิทยา
1653
พิมพ์
 นางวิมล ศรีติมงคล
 พนักงานเก็บเอกสาร บ 2  สถาบันประสาทวิทยา
1677
พิมพ์
 นายบุญนาค วงษา
 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ระดับ ส  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
1683
พิมพ์
 นายโกมินทร์ นามมาตย์
 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส 2  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
1730
พิมพ์
 นายนรากร สารีแหล้
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จ.อุดร
1806
พิมพ์
 นางวรรณา เครือนพรัตน์
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  สถาบันประสาทวิทยา
1816
พิมพ์
 นางสุธีร์ประภา ถนอมวัฒนันต์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักการพยาบาล
1821
พิมพ์
 นางบำรุง สายธรรมรงค์
   สถาบันประสาทวิทยา
1824
พิมพ์
 นางนลินี พสุคันธภัค
   สถาบันประสาทวิทยา
1827
พิมพ์
 นางทิพย์วัน จิวรานันตกุล
   สถาบันประสาทวิทยา
1828
พิมพ์
 นางเสมอใจ จิโรจวงศ์
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  สถาบันประสาทวิทยา
1829
พิมพ์
 นางสมภักดิ์ จำปาทอง
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  สถาบันประสาทวิทยา
1832
พิมพ์
 นางวาริณี ด้วงเงิน
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันประสาทวิทยา
1836
พิมพ์
 นายธีระ ชัยพิริยะศักดิ์
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองควบคุมวัตถุเสพติด
1893
พิมพ์
 นางสาวรุ่งนภา เยี่ยมสาคร
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1897
พิมพ์
 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
 ผู้อำนวยการ  สำนักยุทธศาสตร์
1938
พิมพ์
 นายแพทย์วัฒนะ พันธุ์ม่วง
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการฯ  สถาบันการแพทย์แผนไทย
1999
พิมพ์
 นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
2026
พิมพ์
 นางสุภาวดี เจติยานนท์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
2027
พิมพ์
 นางสาวปนิตา ธีรสฤษกุล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักตรวจและประเมินผล
2028
พิมพ์
 นายอติชาต หงษ์ทอง
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
2054
พิมพ์
 นางอรุณลักษณ์ รัตนสาลี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
2057
พิมพ์
 นางเตือนใจ จันทร์ตรง
 พนักงานบริการ บ.2  สำนักงานเลขานุการกรม
2060
พิมพ์
 นายหลิม มั่นพรม
 พนักงานขับรถยนต์ ส.2  สำนักงานเลขานุการกรม
2220
พิมพ์
 นางสาวรสริน ชำนิธุระการ
 นักจัดการงานทั่วไป  สถาบันวิจัยสมุนไพร
2226
พิมพ์
 นางสาวรัตนาภรณ์ เทศงามถ้วน
 นักจัดการงานทั่วไป  สถาบันวิจัยสมุนไพร
2227
พิมพ์
 นางสาวจันทรพร ม่วงงาม
 เจ้าพนักงานธุรการ  สถาบันวิจัยสมุนไพร
2228
พิมพ์
 นางสาวอิศราภรณ์ ม่วงงาม
 นักจัดการงานทั่วไป  สถาบันวิจัยสมุนไพร
2229
พิมพ์
 นางสาวกุลธิดา สงสาร
 นักจัดการงานทั่วไป  สถาบันวิจัยสมุนไพร
2230
พิมพ์
 หม่อมหลวงศิริวรรณ ทองแถม
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สถาบันวิจัยสมุนไพร
2231
พิมพ์
 นายประยูร ยศสันเทียะ
 พนักงานขับรถยนต์  สถาบันวิจัยสมุนไพร
2366
พิมพ์
 นายศักดา ชูรัตน์
 วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ ขอนแก่น
2570
พิมพ์
 นางสาวอิสรี ตรีกมล
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  สถาบันประสาทวิทยา
2635
พิมพ์
 นางอโนชา วิปุลากร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
2639
พิมพ์
 นางสิริรำไพ ภูธรใจ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
2643
พิมพ์
 นางกฤษณา กาเผือก
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
2694
พิมพ์
 นางสาวสุพินดา กิจทวี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักวิชาการ
2790
พิมพ์
 นางจตุพร งามเสมอ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
2797
พิมพ์
 นางสาวสุภาพ เครือแสง
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
2803
พิมพ์
 นายนิคม สุขประเสริฐ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
2807
พิมพ์
 นายสายชล ม่วงสุขศรี
 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหนะนำโรค  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
2811
พิมพ์
 นายบรรทม ประเสริฐแพทย์
 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหนะนำโรค  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
2813
พิมพ์
 นางพรศรี บุญยืน
 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหนะนำโรค  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
2817
พิมพ์
 นายประเสริฐ เจริญนิตย์
 พนักงานขับรถยนต์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
2819
พิมพ์
 นางพิณทอง สุขสด
 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
2820
พิมพ์
 นายสมภพ พิมพา
 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
2821
พิมพ์
 นายประจวบ จำนงธรรม
 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
2823
พิมพ์
 นายแย้ม ดีสิงห์บุญ
 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
2827
พิมพ์
 น.ส.ประไพพิศ วิวัฒน์วานิช
 นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
2830
พิมพ์
 นางสาวสุพิชญา บัวผัด
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
2834
พิมพ์
 นางนภหทัย กาฬภักดี
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กลุ่มบริหารทั่วไป
2839
พิมพ์
 นายไพโรจน์ อิศรางกรู
 พนักงานขับรถยนต์  สำนักอาหาร
2846
พิมพ์
 นายเปรียว ทองเย็น
 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ระดับ 2  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี
2849
พิมพ์
 นางสาวณิชาภา ตรีชัยศรี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี
2946
พิมพ์
 นางประภาพร สุภาพกุล
 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
3043
พิมพ์
 นางสาวปริญดา ทุนคำ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเลขานุการกรม
3289
พิมพ์
 นางกันยากร จรดล
 นักวิชาการสาะารณสุขชำนาญการ  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
3298
พิมพ์
 นางพิศมัย พันธ์ครุฑ
 รองผอ.สำนัก  สำนักอำนวยการ
3358
พิมพ์
 นางบัวลอย นนทะนำ
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์
3395
พิมพ์
 นางการญจนา คงศักดิ์ตระกูล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี
3436
พิมพ์
 นายสุรสักย์ ธไนศวรรยางกูร
   สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
3519
พิมพ์
 นางสาวนัฐษกมล ฟ้าบรรเจิด
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
3531
พิมพ์
 นางสาวฟัตตู เจะเฮ็ง
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักวิชาการสาธารณสุข
3642
พิมพ์
 นางพรทิพย์ ไพโรหกุล
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  สถาบันราชานุกูล
3647
พิมพ์
 นางพรพรรณ กระจะจ่าง
 ครูการศึกษาพิเศษชำนาญการ  สถาบันราชานุกูล
3648
พิมพ์
 นางอัญชลี วัดทอง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันราชานุกูล
3672
พิมพ์
 นางตวงพร ปากสมุทร
 พนักงานช่วยเหลือ ส 2  สถาบันราชานุกูล
3673
พิมพ์
 นางณัชพร ศุภสมุทร์
 นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  สถาบันราชานุกูล
3674
พิมพ์
 นางสาววนาลี คำนึงผล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันราชานุกูล
3675
พิมพ์
 นายชอบ ภาคารูป
 พนักงานช่วยเหลือ ส 2  สถาบันราชานุกูล
3676
พิมพ์
 นางลัดดา จิตรพิลา
 พนักงานช่วยเหลือ ส 2  สถาบันราชานุกูล
3846
พิมพ์
 นางสาวสุภัค ศรีชัยภูมิ
 นักจัดการงานทั่วไป  สำนักงานเลขานุการกรม
3884
พิมพ์
 นางสาววรกมล อยู่นาค
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  กลุ่มตรวจสอบภายใน
3886
พิมพ์
 นางสาวกาญจน์นภา แก้วคง
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  กลุ่มตรวจสอบภายใน
3932
พิมพ์
 นางวิมลศรี อุทัยพัฒนาชีพ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กองสุขศึกษา
4073
พิมพ์
 นายบุญชัย ธีระกาญจน์
 สาธารณสุขนิเทศก์  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
4242
พิมพ์
 นายเจนวิทย์ ศรพรหม
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
4253
พิมพ์
 นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
4316
พิมพ์
 พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารผลิตแพทย์เพื่อ  สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
4319
พิมพ์
 นายชัชพิมุข ชิณวงศ์
 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงา  สำนักตรวจและประเมินผล
4324
พิมพ์
 นายสุกิจ ภู่รัก
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
4365
พิมพ์
 นายสมควร แสงทอง
 พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2  สำนักส่งเสริมสุขภาพ
4370
พิมพ์
 นายชัยยะ พุธเมือง
 พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2  สำนักส่งเสริมสุขภาพ
4374
พิมพ์
 นางอังขณา ธรรมนิตยกุล
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สำนักส่งเสริมสุขภาพ
4380
พิมพ์
 นางนภัสสร วิสูตร
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ระดับ ส2  สำนักส่งเสริมสุขภาพ
4408
พิมพ์
 นางอรวี รมยะสมิต
 นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ
4426
พิมพ์
 นางสาวพัชนี เทพาอภิรักษ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จ.อุบลราชธานี
4432
พิมพ์
 นางเพชรไทย นิรมานสกุลพงศ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จ.อุบลราชธานี
4446
พิมพ์
 นางสาววิยดา วรรณเสน
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จ.อุบลราชธานี
4450
พิมพ์
 นางเรวดี โกมาสถิตย์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
4452
พิมพ์
 นางวารี ดอกดวง
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2  ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จ.อุบลราชธานี
4455
พิมพ์
 นายสราวุธ ธรรมสัตย์
 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จ.อุบลราชธานี
4460
พิมพ์
 นายณัฐวุฒิ สิงหนายก
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จ.อุบลราชธานี
4470
พิมพ์
 นางวรรณา มหาพล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
4482
พิมพ์
 นางนิรัชรา ราโชกาญจน์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
4522
พิมพ์
 นางสมพร จอมใจ
 พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4  สำนักส่งเสริมสุขภาพ
4566
พิมพ์
 นางสาวมีนา ชูใจ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน
4611
พิมพ์
 นางสาวสุภาวดี เพ็ชร์สว่าง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
4614
พิมพ์
 นางสาว ลาวัลย์ สุขุมวาท
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักตรวจและประเมินผล
4633
พิมพ์
 นางสาวนวลภรณ์ เฉยรอด
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักตรวจและประเมินผล
4638
พิมพ์
 นางสุนีย์ สว่างศรี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักตรวจและประเมินผล
4730
พิมพ์
 นายชยนันท์ สิทธิบุศย์
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันบำราศนราดูร
4734
พิมพ์
 นายเจษฎา โชคดำรงสุข
 อธิบดีกรมสุขภาพจิต  สำนักงานเลขานุการกรม
4791
พิมพ์
 นางอณิมา ส่วนเศรฐษา
 นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
4793
พิมพ์
 นางศศฺวิมล แก้วประพันธ์
 เภสัชกรชำนาญการ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
5067
พิมพ์
 นายวิรัช ศรีชาติ
 นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
5069
พิมพ์
 นายฉัตรชัย เลื่อนเชย
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
5076
พิมพ์
 นางศิรินาถ เทียนทอง
 นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
5126
พิมพ์
 นางสุวิมล สังข์ทอง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จ.สุราษฎร์ธานี
5191
พิมพ์
 นายอุทัย นิปัจการสุนทร
 สาธารณสุขอำเภอนาเยีย  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
5230
พิมพ์
 นางอุ่นจิตร คุณารักษ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
5235
พิมพ์
 นางสาวภควรรณ หมื่นหัส
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
5256
พิมพ์
 นางสาวโศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์
 นักวิชาการพยาบาล  สำนักการพยาบาล
5259
พิมพ์
 นางอัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์
 นักวิชาการพยาบาล  สำนักการพยาบาล
5264
พิมพ์
 นางวารี วณิชปัญจพล
 นักวิชาการพยาบาล  สำนักการพยาบาล
5269
พิมพ์
 ดรรัตติยา ฤทธิรงค์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
5274
พิมพ์
 นางวิลาสินี พลพาหะ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
5291
พิมพ์
 ภก.ราชิต จันทร์ต๊ะ
 ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์  ไม่ทราบ
5302
พิมพ์
 นางอุบลวรรณ การสมเจตน์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
5308
พิมพ์
 นางสาวปรมาภรณ์ ดานา
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  สำนักการพยาบาล
5319
พิมพ์
 นางโกสุม สาลี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
5321
พิมพ์
 นายไชยา เบญจพลากร
 นายแพทย์  สำนักยุทธศาสตร์
5327
พิมพ์
 นางสาวอารีนันต์ แชจอหอ
 นักวิชาการศึกษา  สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
5347
พิมพ์
 นางเบญญาภา นุชพิเรนทร์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
5369
พิมพ์
 นายสมพงษ์ ตันจริยภรณ์
 ผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลเลิดสิน
5372
พิมพ์
 นางสาวชมพูวันท่น์ คาระวะ
 นักทรัพยากรบุคคล(พนักงานราชการ)  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
5376
พิมพ์
 นางแจ่มจันทร์ รีละชาติ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
5379
พิมพ์
 นายจิรุตม์เดช ยมาภัย
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานเลขานุการกรม
5394
พิมพ์
 นางสาวจุฑารัตน์ จุฑารัตน์
 นักวิชาการพยาบาล  สำนักการพยาบาล
5395
พิมพ์
 นางสาวสมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ
 นักวิชาการพยาบาล  สำนักการพยาบาล
5396
พิมพ์
 นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย
 นักวิชาการพยาบาล  สำนักการพยาบาล
5419
พิมพ์
 นายธนรัชต์ เอี่ยมละมัย
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  สำนักงานเลขานุการกรม
5421
พิมพ์
 นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
5422
พิมพ์
 นายทรงวุฒิ ปานนาค
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
5432
พิมพ์
 นายไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
 สาธารณสุขนิเทศก์(นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
5433
พิมพ์
 นางอำไพ มหากาญจนกุล
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเลขานุการกรม
5436
พิมพ์
 นางอรชร วิชัยคำ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
5440
พิมพ์
 นางกมลภัทร มณฑานุช
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
5442
พิมพ์
 นางวชิราภรณ์ ทองเทศ
 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน  กลุ่มบริหารทั่วไป
5447
พิมพ์
 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร ประนมพนธ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สนับสนุนบริการสุขภาพอาเซียน
5454
พิมพ์
 นายปาลิตา อำพงษ์
 นักวิเทศสัมพันธ์  สนับสนุนบริการสุขภาพอาเซียน
5455
พิมพ์
 นายภักดี กลั่นภักดี
 นักจัดการงานทั่วไป  สนับสนุนบริการสุขภาพอาเซียน
5457
พิมพ์
 นางสาวสมกมล เกรัมย์
 นักวิเทศสัมพันธ์  สนับสนุนบริการสุขภาพอาเซียน
5466
พิมพ์
 นางสาวกรวรรณ โสภี
 นักวิชาการพัสดุ  สนับสนุนบริการสุขภาพอาเซียน
5467
พิมพ์
 นางจิรัฐิติกาล ดวงสา
 นักโภชนาการชำนาญการ  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
5468
พิมพ์
 นางสาวปราณีต ชุ่มพุทรา
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
5470
พิมพ์
 นางเลขา ปราสาททอง
 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 4
5471
พิมพ์
 นางสาว สุภัสสรณ์ ทวีวิไลศิริกุล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สนับสนุนบริการสุขภาพอาเซียน
พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Copyright 2009 All Rights Reserved.