เข้าสู่เว็บกระทรวงสาธารณสุข

ค้นหาจาก
ชื่อ
นามสกุล ตำแหน่ง วันที่โอนเงิน(วว/ดด/ปปปป) -
หน่วยงาน
ส่วนกลาง ภูมิภาค
กรม    กอง
(หน่วยงานสังกัดกรมหรือนอกกระทรวงสธ.ให้เลือกส่วนกลาง)

กรุณาพิมพ์ใบ Teller Payment เพื่อไปโอนเงินที่ธนาคาร โอนเงินรายบุคคล ไม่สามารถรวมกันได้

รหัสโอนเงิน..พิมพ์ใบโอนเงินธนาคารที่นี่ค่ะ ชื่อผู้ลงทะเบียน ตำแหน่ง หน่วยงาน
0001
พิมพ์
 นางกันทิมา สิทธิธัญกิจ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันการแพทย์แผนไทย
0006
พิมพ์
 นายเจษฎา โชคดำรงสุข
 อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ผู้บริหารระดับสูง
0007
พิมพ์
 นางพจสินี จันทรัตน์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0009
พิมพ์
 นางสาวพิมพ์พร คงชม
 พนักงานธุรการส.2  สำนักงานเลขานุการกรม
0033
พิมพ์
 นางสาวภารดี นาคผจญ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0035
พิมพ์
 นางสาวศินีพร อุนนกิตติ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0043
พิมพ์
 นางปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0044
พิมพ์
 นางงามเนตร เอี่ยมนาคะ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0046
พิมพ์
 นายชำนิ จิตตรีประเสริฐ
 ผู้อำนวยการ  สำนักยุทธศาสตร์
0047
พิมพ์
 นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
 รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
0050
พิมพ์
 นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว
 นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0058
พิมพ์
 นางสาวนิลุบล คุณวัฒน์
 นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0059
พิมพ์
 นางสาวปนัสยา จันเทศ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0061
พิมพ์
 นางรัตนา ฤทธิ์เดช
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่
0062
พิมพ์
 นางวิไล เกิดทองเล็ก
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กองการเจ้าหน้าที่
0065
พิมพ์
 นางสาวศิริวิมล บุญศรี
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่
0099
พิมพ์
 นายปิยะพงษ์ พุกะนัดด์
 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0101
พิมพ์
 นายสุริยา จันทะดวง
 เจ้าหน้าที่พัสดุ  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0102
พิมพ์
 นายศักดิ์ชัย ศิริบรรลือชัย
 นักพฤกษศาสตร์  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0103
พิมพ์
 นายณัฐพงษ์ จันทวะฤทธิ์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0104
พิมพ์
 นางสาวอัมพร ทรงสวัสดิ์
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0105
พิมพ์
 นางสาวสุจิตตา ชื่นคำ
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0124
พิมพ์
 นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์
 รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
0125
พิมพ์
 นางเบญญาภา นนทมาลย์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0158
พิมพ์
 นางพรทิวา เฉลิมวิภาส
 นักวิชาการสาธารณสุข  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0159
พิมพ์
 นางพเยาว์ นิยมแก้ว
 พนักงานพิมพ์ระดับ ส4  กองการเจ้าหน้าที่
0188
พิมพ์
 นางสาวอัมรา โยวัง
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย
0213
พิมพ์
 นางเจือทิพย์ ใจเอื้อ
 เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0215
พิมพ์
 นางชูจิตร นาชีวะ
 นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0217
พิมพ์
 นายสมลักษณ์ ศิริชื่นวิจิตร
 นักวิชาการสถิติชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0218
พิมพ์
 นางรวิวรรณ์ จารุพรประสิทธิ์
 นักวิชาการสถิติชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0219
พิมพ์
 นางจิรฐา วัฒนมะโน
 เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0414
พิมพ์
 นางสาวเพียงใจ ทองวรรณดี
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักโรคไม่ติดต่อ
0420
พิมพ์
 นายชัยศักดิ์ สุรสิทธิ์
 นายช่างศิลป์ชำนาญงาน  สำนักโรคไม่ติดต่อ
0430
พิมพ์
 นายจำเริญ บุณยรังษี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคไม่ติดต่อ
0442
พิมพ์
 นายชนวีร์ กรีมละ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
0447
พิมพ์
 นางลำพาส พิศปั้น
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
0448
พิมพ์
 พญประนอม คำเที่ยง
 สาธารณสุขนิเทศก์  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0473
พิมพ์
 นายสุธา เจียรมณีโชติชัย
 รองอธิบดีกรมอนามัย  ผู้บริหารระดับสูง
0517
พิมพ์
 นางสาวจุฑาทิพ เลาหเรืองชัยยศ
 เภสัชกรปฏิบัติการ  กองแผนงานและวิชาการ
0518
พิมพ์
 นายวรินทร์ เสวตร
 เจ้าพนักงานสารณสุขชุมชนชำนาญงาน  กองการเจ้าหน้าที่
0519
พิมพ์
 นางสาวสาวิตรี มงคลศิลป์
 เภสัชกรชำนาญการ  กองแผนงานและวิชาการ
0568
พิมพ์
 นายจิรพนธ์ ทองสร้อย
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0569
พิมพ์
 นางสาวสุวิมล สุมลตรี
 นักวิชาการแพทย์แผนไทย  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0577
พิมพ์
 แพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล
 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายการแพทย์  สำนักยุทธศาสตร์
0665
พิมพ์
 นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0667
พิมพ์
 นายแพทย์บัญชา ค้าของ
 ผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ  กลุ่มประกันสุขภาพ
0671
พิมพ์
 นางเพิ่มศรี อติชาติ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0673
พิมพ์
 นายศิวาลัย เสริมนิธิวงศ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0703
พิมพ์
 นางสาวนงลักษณ์ ควรเจริญ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กองแบบแผน
0704
พิมพ์
 นายชาญชัย เอื้ัอชัยกุล
 ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด  กองควบคุมวัตถุเสพติด
0723
พิมพ์
 นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กองแบบแผน
0728
พิมพ์
 นางสาวอารี สุทธิอาจ
 นักวิชาการสถิติชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0733
พิมพ์
 นายอนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร
 ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0734
พิมพ์
 นางวิไลวรรณ นาเงิน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0736
พิมพ์
 นายสุทัศน์ กองขุนทด
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0738
พิมพ์
 นางดุษฎี ทองศิริ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0741
พิมพ์
 นางพรทิพย์ บุนนาค
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0742
พิมพ์
 นางรสสุคนธ์ ก๋งอุบล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0743
พิมพ์
 นางสาวมีนา ชูใจ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0744
พิมพ์
 นางสาวพุทธพร นามเย็น
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0775
พิมพ์
 ว่าที่เรือตรีชัยวัฒน์ จงรอดน่วม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0850
พิมพ์
 นายสมศักดิ์ สุหร่ายพรหม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กองแผนงานและวิชาการ
0988
พิมพ์
 นางสาวลาวัลย์ สุขุมวาท
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักตรวจและประเมินผล
0990
พิมพ์
 นางสาวสุภาวดี เพ็ชร์สว่าง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
1011
พิมพ์
 นางสาวพัชรี เนียมศรี
 นักวิชาการชำนาญการ  สำนักการพยาบาล
1012
พิมพ์
 นางสาวอุไรพร จันทะอุ่มเม้า
 นักวิชาการพยาบาลชำนาญการ  สำนักการพยาบาล
1014
พิมพ์
 นางสาวสุธีพร แสงรัตน์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
1015
พิมพ์
 นางสาวซอรีฮะ ดามิ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
1016
พิมพ์
 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ญเขตต์วิทย์
 นักวิชาการพยาบาล  สำนักการพยาบาล
1017
พิมพ์
 นางเปรมจิต หงษ์อำไพ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
1018
พิมพ์
 นายมะยาซี ควรเอกวิญญู
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
1024
พิมพ์
 นางวารี วณิชปัญจพล
 นักวิชาการชำนาญการพิเศษ  สำนักการพยาบาล
1026
พิมพ์
 นางธีรพร สถิรอังกูร
 นักวิชาการชำนาญการพิเศษ  สำนักการพยาบาล
1046
พิมพ์
 นางกุลภัส สิทธรรถโกวิท
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
1064
พิมพ์
 นายสมบุญ เกลาโคกสูง
 พนักงานขับรถยนต์ ส2  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
1073
พิมพ์
 นางชลธิดา ธรรมศาสตร์สิทธิ์
   สำนักบริหารการสาธารณสุข
1075
พิมพ์
 นายอรัญ แก้วจินดา
   สำนักบริหารการสาธารณสุข
1081
พิมพ์
 นางสาวสุณีย์ ดีจานเหนือ
   สำนักบริหารการสาธารณสุข
1085
พิมพ์
 นางสาวศศิยา ผิวเหลือง
   สำนักบริหารการสาธารณสุข
1088
พิมพ์
 นางสาวกัญญารัตน์ สีหา
   สำนักบริหารการสาธารณสุข
1089
พิมพ์
 นางปนุชชา ชำนาญผล
   สำนักบริหารการสาธารณสุข
1090
พิมพ์
 นางสาวอรุณี เป้าประจักษ์
   สำนักบริหารการสาธารณสุข
1091
พิมพ์
 นายอนุกูล แย้มพุ่ม
   สำนักบริหารการสาธารณสุข
1126
พิมพ์
 นางสาววรรณศิริ เสาเหม
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สำนักงานเลขานุการกรม
1271
พิมพ์
 นายศิริวัฒน์ ขาวผ่อง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  กองแบบแผน
1314
พิมพ์
 นายอรรถเดช แสวขุนทด
   สำนักบริหารการสาธารณสุข
1321
พิมพ์
 นายไชยา เบญจพลากร
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักยุทธศาสตร์
1333
พิมพ์
 นายสถิตย์ สมพงศ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
1348
พิมพ์
 นางคนึงนิจ แท่นมณี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักตรวจและประเมินผล
1360
พิมพ์
 นางกัลยา เนติประวัติ
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร  สถาบันพระบรมราชชนก
1363
พิมพ์
 นางสาวอุมาพร ผงทอง
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1365
พิมพ์
 นางสาวศรีสมร พิมพ์โพธิ์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1366
พิมพ์
 นางนิรัชรา ราโชกาญจน์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1367
พิมพ์
 นางลักษมี ทองโกมล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันพระบรมราชชนก
1370
พิมพ์
 นายดุสิต สกุลปิยะเทวัญ
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  สถาบันพระบรมราชชนก
1381
พิมพ์
 นายชาญชัย ภูวงษ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
1388
พิมพ์
 นางสาวนิตสรา อินทร์เจริญ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สถาบันพระบรมราชชนก
1389
พิมพ์
 นางสาวสุมัจฉรา มานะชีวกุล
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  สถาบันพระบรมราชชนก
1391
พิมพ์
 นายบุญเลิศ เลิศพิพัฒน์สกุล
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สถาบันพระบรมราชชนก
1392
พิมพ์
 นายอภิชาติ รอดสม
 ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก  สถาบันพระบรมราชชนก
1399
พิมพ์
 นายลือธวุฒิ บานเย็น
 วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1402
พิมพ์
 นางสุกัญญา รอบจังหวัด
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1404
พิมพ์
 นายวทัญญู ประเสริฐเมือง
 วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1406
พิมพ์
 นางอนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สถาบันพระบรมราชชนก
1408
พิมพ์
 นางสาวปรีติ สำราญทรัพย์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1425
พิมพ์
 นายณัฐพร ธัญญเกษตร
 เภสัชกรปฏิบัติการ  กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
1427
พิมพ์
 นายสมศักดิ์ วงศ์ภูมิชัย
 เภสัชกรชำนาญการ  กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
1428
พิมพ์
 นายชาญชัย วสุธาลัยนันท์
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
1453
พิมพ์
 นางมาลาศรี เปาอินทร์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
1473
พิมพ์
 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร์ รัตนเดชานาคินทร์
 ผู้อำนวยการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษณุโลก
1489
พิมพ์
 นางสาวชุตินาถ ทัศจันทร์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
1491
พิมพ์
 นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร
 ผู้อำนวยการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
1496
พิมพ์
 นายจักร เจริญศิลป์ชัย
 เภสัชกรปฏิบัติการ  กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
1505
พิมพ์
 นายไพบูลย์ เอี่ยมขำ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1511
พิมพ์
 นางเรวดี โกมาสถิตย์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1512
พิมพ์
 นางสาวประนอม ประสงค์มงคล
 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1514
พิมพ์
 นางศรีมาลา ตุงคะเตชะ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1533
พิมพ์
 นางสาวนงรัตน์ จันที
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
1545
พิมพ์
 นางสาววรอนงค์ เดชขจร
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
1552
พิมพ์
 ว่าที่ร้อยตรีดนัย ซอเฮง
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
1579
พิมพ์
 นางสาวอุษา เพชรนิล
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
1581
พิมพ์
 นางสาวโสภิดา ศรีสวัสดิ์ฉิม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
1621
พิมพ์
 นางสุมิตตรา พฤกษ์ไพโรจน์กุล
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1686
พิมพ์
 นางลดาวัลย์ นกหมุด
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1688
พิมพ์
 นางอรุณศรี ตันติวราภรณ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1694
พิมพ์
 นางสาวสุประวีณ์ เมฆฉาย
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1696
พิมพ์
 นางดุษณี บุญพิทักษ์สกุล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี
1700
พิมพ์
 นางสาวจันทรวรรณ วิวัฒนาพันธุ์
 เลขานุการกรม  สำนักงานเลขานุการกรม
1701
พิมพ์
 นางสาวจุฑามาศ คำประวัติ
 นักจัดการงานทั่วไป  สำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยี่วิทยาศาสตร์การแพทย์
1711
พิมพ์
 นางสุชาดา อติวานิชยพงศ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
1735
พิมพ์
 นางสาวอัญชลี คติอนุรักษ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
1739
พิมพ์
 นางเพ็ญศรี ตรามีคุณ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
1740
พิมพ์
 นางวีรวรรณ เสถียรกาล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
1774
พิมพ์
 นายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี
1815
พิมพ์
 นางพรพิศ กาลนาน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
1824
พิมพ์
 นายพีรวัส คลับคล้าย
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
1826
พิมพ์
 นางสาวณัฐชมธร สำราญจิตร์
 นักทะเบียนวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  กองการประกอบโรคศิลปะ
1831
พิมพ์
 นางสาวรัติกานต์ คำจันทร์วงค์
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ????????????????????????????????????
1833
พิมพ์
 นางมาลีพันธ์ุ สกุลแกร
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ส2  โรงพยาบาลเลิดสิน
1835
พิมพ์
 นางประภา เหมราช
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ส2  โรงพยาบาลเลิดสิน
1840
พิมพ์
 นางสาวธนิสา ขันติศุข
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
1844
พิมพ์
 นางศุภราภรณ์ ภูวิศวัชร์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
1856
พิมพ์
 นางกนกนาค หงสกุล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1879
พิมพ์
 ดรปวีณ นราเมธกุล
 รองผู้อำนวยการ  สำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1895
พิมพ์
 นางสาวกัลยา ช่างโคตรพะเนา
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ????????????????????????????????????
1896
พิมพ์
 นางสุภาพร วงษานุศิษย์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
1899
พิมพ์
 นางปาริชาด ชัยยานนท์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
1900
พิมพ์
 นางสาวสาธิตา ประเสริฐสังข์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
1902
พิมพ์
 นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
1904
พิมพ์
 นางบุศรา เชื้อปะกอบกิจ
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
1905
พิมพ์
 นางสาวทัศนาวดี ชูช่วย
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
1926
พิมพ์
 นพ.ธนู ลอบันดิส
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี  ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จ.ลพบุรี
1964
พิมพ์
 ภญ.วนิดา จันทรเทพเทวัญ
 นักวิจัย9  สถาบันวิจัยและพัฒนา
1966
พิมพ์
 นางสาวนันทกา บุณยรัตพันธุ์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
1967
พิมพ์
 นางสาวเนาวรัตน์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
1976
พิมพ์
 นางบุษบา บุษยพลากร
 นักเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1980
พิมพ์
 นางณปภัช นฤคนธ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1981
พิมพ์
 นางณัฐกาญจน์ ศรีสำอางค์
 นักเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1983
พิมพ์
 นางนภาเพ็ญ จันใด
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1985
พิมพ์
 นางสาวณัชชา เปรมประยูร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1988
พิมพ์
 นางสาวสุพัตรา ต่อศรี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
2010
พิมพ์
 นางนิธฺนันท์ ไตรพิบูลย์สุข
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองการประกอบโรคศิลปะ
2020
พิมพ์
 นางสมถวิล ลมอ่อน
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  สำนักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2030
พิมพ์
 นางสาวนภาภรณ์ พุ่มเจริญ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองการประกอบโรคศิลปะ
2044
พิมพ์
 นายแพทย์ธำรงค์ สมบุญตนนท์
 สาธารณสุขนิเทศก์  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
2082
พิมพ์
 นางสาวสิริมน วิไลรัตน์
 นักวิชาการสาธารรสุขชำนาญการ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
2095
พิมพ์
 นางสาวละมัย มั่นคง
 นักวิชาการสาธารรสุขชำนาญการ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
2114
พิมพ์
 นางดรุณี วัชรธรรม
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
2115
พิมพ์
 นางชัญญภัค บุณยรัตนิน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
2116
พิมพ์
 นางสาวนีรวรรณ จุฬาทิพย์
 นักประชาสัมพันธ์  กองการประกอบโรคศิลปะ
2118
พิมพ์
 นางสาวกรรณิกา ด่านประสิทธิ์พร
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
2122
พิมพ์
 นางสาวสุกัลยา คงสวัสดิ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
2151
พิมพ์
 นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช
 สาธารณสุขนิเทศก์  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
2177
พิมพ์
 นางสาวอังคณา อภิชาติโยธิน
   สำนักบริหารการสาธารณสุข
2185
พิมพ์
 นางอวยพร ศุภศจี
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันธัญญารักษ์
2190
พิมพ์
 นางนันทนา ขาวละออ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันธัญญารักษ์
2195
พิมพ์
 นางอุไรวรรณ วงศ์พรประทีป
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันธัญญารักษ์
2198
พิมพ์
 นางสาวธนิกา พงษ์พิทักษ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันธัญญารักษ์
2202
พิมพ์
 นางวิไลรัตน์ สิริฤกษ์สกุล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันธัญญารักษ์
2219
พิมพ์
 นางบุษบา ฤกษะเสน
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันธัญญารักษ์
2221
พิมพ์
 นางบรรจงจิตต์ พันธุ์ทอง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันธัญญารักษ์
2232
พิมพ์
 นายธนวัฒน์ อุทโท
 พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน  สถาบันธัญญารักษ์
2233
พิมพ์
 นางประกายรัตน์ ช่วยเจริญ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันธัญญารักษ์
2278
พิมพ์
 นางชนิกานต์ สมบุญตนนท์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคไม่ติดต่อ
2288
พิมพ์
 นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภููมิสวัสดิ์
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
2295
พิมพ์
 นางศิริเพ็ญ ตลับนาค
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
2297
พิมพ์
 นางอรุณพร ศรีวุฒิชาญ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองการแพทย์ทางเลือก
2301
พิมพ์
 น.ส.ทัศนีย์ ฮาซาไนน์
 นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการ  กองการแพทย์ทางเลือก
2331
พิมพ์
 นางสุดา พงษ์สว่าง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
2351
พิมพ์
 น.ส.วันทนีย์ กุลเพ็ง
 นักวิจัย  ???????????????????-??????????????????
2372
พิมพ์
 นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน  กองแผนงาน
2382
พิมพ์
 นางอัจจิมา สถาพรเจริญยิ่ง
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  สำนักงานด่านอาหารและยา
2408
พิมพ์
 น.ส.อารีรัตน์ กลับแป้น
 พยาบาลวิชาชีพ  สำนักการพยาบาล
2410
พิมพ์
 นางเยาวภา พงษ์สุวรรณ
 หนัวหน้าสำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาสตร์การแพทย์  สำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยี่วิทยาศาสตร์การแพทย์
2431
พิมพ์
 นายธัชพล คำนึง
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ????????????????????????????????????
2435
พิมพ์
 นางสาวปัทมาภรณ์ ใจกลม
 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย  สถาบันประสาทวิทยา
2475
พิมพ์
 นางเครือวัลย์ เก้าเอี้ยน
 นักโภชนาการชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
2491
พิมพ์
 นายอริยะ บุญงามชัยรัตน์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กองแผนงาน
2496
พิมพ์
 นางสาวจินตนา ศุภศรีวสุเศรษฐ์
 เภสัชกร  สำนักงานด่านอาหารและยา
2525
พิมพ์
 นางสาวบงกช เชี่ยวชาญยนต์
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
2542
พิมพ์
 นายเขมณัฐ เจียมรัตนกูล
 เภสัชกรชำนาญการ  สำนักงานด่านอาหารและยา
2545
พิมพ์
 นายชาติศักรินทร์ พาหุกุล
 สถาปนิกชำนาญการ  กองแบบแผน
2568
พิมพ์
 นางเหมือนหยก จรัสวิมล
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สถาบันพระบรมราชชนก
2569
พิมพ์
 นางเยาวเรศ บรรเลง
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันพระบรมราชชนก
2596
พิมพ์
 นางสาวสุจิตรา ภาณุเจริญกุล
 เจ้าพนักงานการเงินและยัญชี ชำนาญงาน  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
2644
พิมพ์
 นางสาวนันท์นภัส ยุทธไธสงค์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
2663
พิมพ์
 นายอรุณ มะหนิ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
2686
พิมพ์
 นายขวัญชัย ธนวิบูลสวัสดิ์
 เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร  กองการประกอบโรคศิลปะ
2699
พิมพ์
 นางรัตนา สุกุมลจันทร์
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  กองการประกอบโรคศิลปะ
2714
พิมพ์
 นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ
 ผู้ตรวจราชการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
2720
พิมพ์
 นางสาวธนันรักษ์ วัชราธร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
2752
พิมพ์
 นางกฤษดา แสวงดี
 รองผู้อำนวยการ  สถาบันพระบรมราชชนก
2798
พิมพ์
 นางมิ่งขวัญ เพชรชนะ
 สาธารณสุขอำเภอสิชล  ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
2804
พิมพ์
 นางกนกพร จิเจริญ
 นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
2805
พิมพ์
 นางสาวพรอินทร์ วังยายฉิม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
2823
พิมพ์
  นายประกอบ วงศ์ผลวัต
 เลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต  สำนักงานเลขานุการกรม
2891
พิมพ์
 นางสาวอังคณาภรณ์ ปงกันมูล
 นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
2892
พิมพ์
 นางสาวกมลวรรณ สมณะ
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
2893
พิมพ์
 นางสาวธิติรัตน์ สายแปง
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
2908
พิมพ์
 นางวาทิณี ดรบุญล้น
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
2998
พิมพ์
 นางสาวชลธิชา พุทธสอน
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
3008
พิมพ์
 นางกัลยา ไชยสัตย์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
3045
พิมพ์
 นางสาวกนิษฐา ขำประถม
 พยาบาลวิชาชีพ  สำนักการพยาบาล
3046
พิมพ์
 นายอำนาจ ลี้พล
 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  ????????????????????????????????????
3069
พิมพ์
 นายวีระวัฒน์ ไชยายงค์
 นักกายภาพบำบัด  สำนักการพยาบาล
3132
พิมพ์
 นายเฉลียว เรืองซื่อ
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2  สถาบันธัญญารักษ์
3263
พิมพ์
 นายบุญชัย พิพัฒน์วนิชกุล
 ผู้อำนวยการ ระดับสูง  สถาบันประสาทวิทยา
3294
พิมพ์
 นางสาวสายทอง แสนองอาจ
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  สำนักการพยาบาล
3483
พิมพ์
 นายบำรุง คงดี
 ผู้อำนวยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย  กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
3488
พิมพ์
 นางสาวจิริยา อินทนา
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
3494
พิมพ์
 นาง กัลยา ศรีมหันต์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
3499
พิมพ์
 นางกรรณิการ์ กิจนพเกียรติ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
3501
พิมพ์
 นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
3503
พิมพ์
 นางเยาวลักษณ์ มีบุญมาก
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
3522
พิมพ์
 นางชญาณิศา ปินะถา
 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  ????????????????????????????????????
3536
พิมพ์
 นางสาวสุลิลักษณ์ สิทธิกัน
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3615
พิมพ์
 นางศรีเพ็ญ ศรีคำภา
 พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน  โรงพยาบาลราชวิถี
3620
พิมพ์
 นางเสาวณีย์ ภูมิสวัสดิ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลราชวิถี
3622
พิมพ์
 นางวรรณภา ชนะโอภาส
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลราชวิถี
3624
พิมพ์
 นางพิศเพลิน พงษ์สุวรรณ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลราชวิถี
3626
พิมพ์
 นายนิตินันท์ พันทวี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันพระบรมราชชนก
3635
พิมพ์
 นางสาวบุญพร้อม พันธ์เพ็ง
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ 2  สถาบันบำราศนราดูร
3636
พิมพ์
 นพ.นพพร ชื่นกลิ่น
 รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
3639
พิมพ์
 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช
 รองอธิบดีกรมการแพทย์  ผู้บริหารระดับสูง
3643
พิมพ์
 นางสาวนุจรี ฮะค่อม
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
3648
พิมพ์
 นายประเทือง แผ่พร
 ผู้ช่วยช่าง  สถาบันบำราศนราดูร
3649
พิมพ์
 นางรฐภา ลำจวนจิตต์
 พนักงานรับโทรศัพท์ ระดับ 2  สถาบันบำราศนราดูร
3651
พิมพ์
 นางสุนันทา รัตนะจงงาม
 พนักงานวิทยาศาสตร์ ส.2  โรงพยาบาลราชวิถี
3652
พิมพ์
 นางพิศมร ลังการ์พินธุ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันบำราศนราดูร
3655
พิมพ์
 นางเพ็ญจันทร์ ใจคำปัน
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันบำราศนราดูร
3659
พิมพ์
 น.สสุกัญญา แสงหิรัญ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันบำราศนราดูร
3665
พิมพ์
 นางรัตนา หนูพิมทอง
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  สถาบันบำราศนราดูร
3667
พิมพ์
 นางปราณี หลำผาสุข
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  สถาบันบำราศนราดูร
3671
พิมพ์
 นายเหมือน จ่างอยู่
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2  โรงพยาบาลราชวิถี
3672
พิมพ์
 นางนิรมล เกลอแก้ว
 นักโภชนาการชำนาญการ  สถาบันบำราศนราดูร
3673
พิมพ์
 นางประภาศรี แก้วอยุ่
 ลูกจ้างประจำ  สถาบันบำราศนราดูร
3689
พิมพ์
 นางจินดากร ศรีพระราม
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลราชวิถี
3693
พิมพ์
 นางวชิรา จันทขันธ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลราชวิถี
3699
พิมพ์
 นางสุมณฑา ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลราชวิถี
3704
พิมพ์
 นางกันทิมา อ่อนน้อม
 พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน  โรงพยาบาลราชวิถี
3708
พิมพ์
 นางสาวพิมพ์รภัส วาจาสัตย์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลราชวิถี
3712
พิมพ์
 นางปราณี จันทร์เจริญ
 พนักงานทั่วไป บ.2  โรงพยาบาลราชวิถี
3714
พิมพ์
 นางกุญชลี จอระกา
 พนักงานพิมพ์ ส.3  โรงพยาบาลราชวิถี
3717
พิมพ์
 นางสาวยุพาวดี กลิ่นขจร
 พนักงานพิมพ์ ส.3  โรงพยาบาลราชวิถี
3718
พิมพ์
 นายไกรฤกษ์ อำภาพันธ์
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส. 2  โรงพยาบาลราชวิถี
3721
พิมพ์
 นายสมัตร พิสมร
 ช่างต่อท่อ ช.2  โรงพยาบาลราชวิถี
3724
พิมพ์
 นางรัตนา แสนทวีสุข
 ผู้ช่วยเหลือคนไข้  สถาบันบำราศนราดูร
3803
พิมพ์
 นายติณณ์ธฤต ทัพโคกสูง
 พยาบาลวิชาชีพ  สถาบันบำราศนราดูร
3825
พิมพ์
 นางนงลักษณ์ แสนสุวรรณ
 พนักงานพิมพ์ ส.4  เลขานุการกรม
3871
พิมพ์
 นายจำเนียร ขุนมธุรส
 ผู้ช่วยช่างทั่วไป  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
3875
พิมพ์
 นางสมบูรณ์ จารุสมบัติ
 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
3878
พิมพ์
 นายมี ปัญญาคง
 พนักงานเยี่ยมบ้าน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
3881
พิมพ์
 นายเจริญ ทิพย์ลุ้ย
 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
3882
พิมพ์
 นางนงนุช แต่งสิงห์ตรง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลศรีธัญญา
3885
พิมพ์
 นางธัญญารัตน์ อินทร์สุ่ม
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
3900
พิมพ์
 นายเอกชัย รัตนวัย
 สถาปนิกปฏิบัติการ  กองแบบแผน
3905
พิมพ์
 นายมนูญ คล่องแคล่ว
 พนักงานพิมพ์ ส. 3  โรงพยาบาลราชวิถี
3906
พิมพ์
 นางบุบผา หวินสุวรรณ
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส. 2  โรงพยาบาลราชวิถี
3911
พิมพ์
 นางสมจิตร เพชราเวช
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส. 2  โรงพยาบาลราชวิถี
3916
พิมพ์
 นางสมใจ เจตินัย
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส. 2  โรงพยาบาลราชวิถี
3918
พิมพ์
 นายประสพ อยู่กำเนิด
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส. 2  โรงพยาบาลราชวิถี
3924
พิมพ์
 นายปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ  โรงพยาบาลราชวิถี
3925
พิมพ์
 นายสมบัติ แทนประเสริฐสุข
 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารระดับสูง
3999
พิมพ์
 นางสาวพิกุล วิลาศ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4012
พิมพ์
 นายชุมพล สุวรรณ
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดะยอง  ????????????????????????????????????
4014
พิมพ์
 นางฐานิตา เพชรจรุงพร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4041
พิมพ์
 นางอโณทัย พรหมชัย
 นักวิชาสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย
4056
พิมพ์
 นายถาวร ขาวแสง
 ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ เชียงใหม่
4082
พิมพ์
 นายเกษมศานต์ ชัยศิลป์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
4086
พิมพ์
 นางสาวจุฑารัตน์ ไต่เมฆ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
4096
พิมพ์
 นางอัจฉรา เนตรศิริ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
4097
พิมพ์
 นางสุวรรณา ไทยบรรจง
 พนักงานพิมพ์  สำนักบริหารการสาธารณสุข
4129
พิมพ์
 นางสาวสุภาพร สุทธิฤกษ์
 บรรณารักษ์ชำนาญการ  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
4172
พิมพ์
 นางรำไพ เกียรติอดิศร
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
4177
พิมพ์
 นางอรวรรณ พานิชย์
 พนักงานพิมพ์  สำนักบริหารการสาธารณสุข
4276
พิมพ์
 นายเจษฏากรณ์ ฐานคร
 พยาบาลวิชาชีพ  สถาบันบำราศนราดูร
4288
พิมพ์
 นางไพรออ มูลวิจิตร
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
4292
พิมพ์
 นางอมรา วทัญญูคุณากร
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
4300
พิมพ์
 นางวันดี นวลละออง
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2  สถาบันประสาทวิทยา
4305
พิมพ์
 นางคำสุข รสคง
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส2  สถาบันประสาทวิทยา
4311
พิมพ์
 นางคำปอน นาให้ผล
 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน  สถาบันประสาทวิทยา
4312
พิมพ์
 นางสาวสมฤดี สุดาวงษ์
 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดชำนาญงาน  สถาบันประสาทวิทยา
4328
พิมพ์
 นายเกรียงไกร จิรวัชระวงศ์
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สำนักบริหารการสาธารณสุข
4332
พิมพ์
 ดร.วิมลพรรณ นิธิพงศ์
 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
4361
พิมพ์
 นายกันณพงศ์ อัครไชยพงศ์
 นายแพทย์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
4380
พิมพ์
 นางสาวอาภรณ์ สุวรรณเจษฎาเลิศ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
4382
พิมพ์
 นางชัชฎา ประสาทไทย
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
4383
พิมพ์
 นางสาว;ดรุณี คชพรหม
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
4385
พิมพ์
 นายวัลลภ ธานี
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4386
พิมพ์
 นางพิกุล ใหลศุภสิน
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
4387
พิมพ์
 นางสาววิชญาดา ธานี
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4390
พิมพ์
 นางนาถอนงค์ บำรุงชน
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันราชานุกูล
4391
พิมพ์
 นางพนิดา รัตนไพโรจน์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันราชานุกูล
4392
พิมพ์
 นางพรพิมล ธีรนันทน์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันราชานุกูล
4393
พิมพ์
 นางกฤตยา ธันธรา
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันราชานุกูล
4395
พิมพ์
 นางวิยะดา เมภัสสกุล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันราชานุกูล
4397
พิมพ์
 นางสาวณัชชา ฤดีวุฒิโรจน์
 นักทรัพยากรบุคคล  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
4402
พิมพ์
 นางนฤมล จารุมาศ
 นักวิชาการศึกษาพิเศษ  สถาบันราชานุกูล
4407
พิมพ์
 นางสาวสุภาภรณ์ องค์การธง
 นักกิจกรรมบำบัด  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4410
พิมพ์
 นางสาวอุดมศรี เดชแสง
 นักกิจกรรมบำบัด  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4420
พิมพ์
 นางพรรณี พิณตานนท์
 พยาบาลวิชาชัีพชำนาญการ  ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
4425
พิมพ์
 นางวันเพ็ญ ใส่ด้วง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
4426
พิมพ์
 นางสาวทิพย์เมธี สมภิพงษ์
 พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ  สถาบันราชานุกูล
4431
พิมพ์
 นางพยอม เพลิงบุตร
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย  ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
4432
พิมพ์
 นางสาวมัณฑิกา ประชากิจ
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  สถาบันราชานุกูล
4434
พิมพ์
 นางสิริรำไพ ภูธรใจ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
4455
พิมพ์
 นางมัธยา เลิศสุริย์เดช
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ  โรงพยาบาลราชวิถี
4515
พิมพ์
 นางสาวมาริสา สุวรรณศรี
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักการพยาบาล
4533
พิมพ์
 นายชุษณะ มะกรสาร
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ  สำนักที่ปรึกษา
4556
พิมพ์
 นายธวัช ลาพินี
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จ.สงขลา
4601
พิมพ์
 นายแพทย์อุดม ภูาวโรดม
 ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์  สถาบันพยาธิวิทยา
4611
พิมพ์
 นายนพรัตน์ รัตนาประภาภรณ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ????????????????????????????????????
4619
พิมพ์
 นางสาวบุญธิตา ปุ้มตะมะ
 นักวิชาการสาธารณสุข  ????????????????????????????????????
4620
พิมพ์
 นายวิบูลย์ เวชชัยชีวะ
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
4621
พิมพ์
 นางรัตนา บุตสุริย์
 นักเทคการแพทย์ปฏิบัติการ  สำนักวิชาการสาธารณสุข
4625
พิมพ์
 นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
4626
พิมพ์
 นางสาวโสภิดา แก้วนาหลวง
 แพทย์แผนไทย  กลุ่มบริหารทั่วไป
4628
พิมพ์
 นางสาวสาวิตรี แสนบัวบาน
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กลุ่มบริหารทั่วไป
4639
พิมพ์
 นางสุภาภรณ์ สมีน้อย
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4649
พิมพ์
 นายนิพนธ์ ชินานนท์เวช
 ผู้อำนวยการสำนัก  สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
4650
พิมพ์
 นางศศิธร ผลบุญภิรมย์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4652
พิมพ์
 นางศิรินาถ พรจินดารักษ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4655
พิมพ์
 นายวชิราวุธ ผลบุญภิรมย์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4659
พิมพ์
 นายบุญทัน สมีน้อย
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4660
พิมพ์
 นางจงกลนี วรกุล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4661
พิมพ์
 นางเยาวพา รัตนอมรสกุล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ????????????????????????????????????
4664
พิมพ์
 นางสุนิสัย เทียมรินทร์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4666
พิมพ์
 นางเชาวรีย์ วิจิตรพงษา
 พยาบาลเทคนิค  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4667
พิมพ์
 นางอรนุช เรืองโอชา
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4671
พิมพ์
 นางสาวสุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ????????????????????????????????????
4672
พิมพ์
 นายกิตติศักดิ์ ด้วงบุดศรี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4673
พิมพ์
 นางวิลาสินี ปราบหนองบัว
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4674
พิมพ์
 นางมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ
 ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง  สถาบันโรคผิวหนัง
4675
พิมพ์
 นางสาวนิโลบล ชมมร
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4677
พิมพ์
 นางกุศล เหมือนมาตย์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4678
พิมพ์
 นางบุณณดา วงศ์จารุพรรณ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4680
พิมพ์
 นางกรุณา พรมวงษ์
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4689
พิมพ์
 นายศุภชัย ศรีใส
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4692
พิมพ์
 นางกริญญา อยู่แสง
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
4695
พิมพ์
 นางสาวไพรัตน์ ปั้นแจ้ง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4702
พิมพ์
 นางสาวศิราณี อ้วนแก้ว
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4723
พิมพ์
 จ่าเอกพิชิต คำภาเกะ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4725
พิมพ์
 นางสาวโศภิต นาสืบ
 ผู้ช่วยนักวิจัย  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
4728
พิมพ์
 นสสุธาทิพย์ สุทธิเมธากร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
4733
พิมพ์
 นายกฤชวัฐ ปลอดดี
 นายแพทย์ปฏิบัติการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
4740
พิมพ์
 นางสังวาลย์ โนบันเทา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4741
พิมพ์
 นายอิสระ เจียวิริยบุญญา
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จ.อุดรธานี
4750
พิมพ์
 นายพันธ์ศักดิ์ พิริยะนิสภาธร
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  สำนักการพยาบาล
4755
พิมพ์
 นายเมธี เหมือนมาตย์
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4759
พิมพ์
 นางพิจิตรา นวลศรี
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4762
พิมพ์
 นางสาวกรกมล รักษาบุญ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4763
พิมพ์
 นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น  ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จ.ขอนแก่น
4765
พิมพ์
 นายสมพร แทนไธสง
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักบริหารการสาธารณสุข
4769
พิมพ์
 นายชยธร สังข์ภักดี
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4775
พิมพ์
 นางสาวยุพิน วินทะชัย
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4777
พิมพ์
 นางจันทร์เพ็ญ นวลศิลป์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4780
พิมพ์
 นายพูลสวัสดิ์ นาโพนงาม
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4781
พิมพ์
 นายปัญญา ทาพรมมา
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4782
พิมพ์
 นายณัฐพล ธรรมโคตร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4783
พิมพ์
 นางกนกภรณ์ แก้วน้อย
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4785
พิมพ์
 นางสาววิภาดา จำปาทอง
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4787
พิมพ์
 นางศิริธร เชิดพานิช
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4788
พิมพ์
 นางสาวเบญจมาพร โพธิ์ศาสตร์
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4789
พิมพ์
 นายอานันท์ จำปาแดง
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4790
พิมพ์
 นางสุภาวดี ศรีทน
 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4795
พิมพ์
 นางเพ็ญประภา จำปาแดง
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4797
พิมพ์
 นางสมเพียร ประภาการ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4800
พิมพ์
 นายสมศักดิ์ ทองโคกสี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4803
พิมพ์
 นางประนอม ก้อนแก้ว
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4807
พิมพ์
 นายบุญถม ชัยญวน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4810
พิมพ์
 นายปวริศร์ เสนาปริพัฒน์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4815
พิมพ์
 นางกชพร สงวนธนพร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4816
พิมพ์
 นายธวัช ลาพินี
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จ.สงขลา
4819
พิมพ์
 นางดวงจันทร์ ตุ้ยสมบัติ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4823
พิมพ์
 นายบุญส่ง แสนสุข
 สาธารณสุขอำเภอพล  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4830
พิมพ์
 นายชัยรัตน์ บุญเฉลียว
 แพทย์  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
4833
พิมพ์
 นางกริญญา อยู่แสง
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Copyright 2009 All Rights Reserved.