เข้าสู่เว็บกระทรวงสาธารณสุข

ค้นหาจาก
ชื่อ
นามสกุล ตำแหน่ง วันที่โอนเงิน(วว/ดด/ปปปป) -
หน่วยงาน
ส่วนกลาง ภูมิภาค
กรม    กอง
(หน่วยงานสังกัดกรมหรือนอกกระทรวงสธ.ให้เลือกส่วนกลาง)

กรุณาพิมพ์ใบ Teller Payment เพื่อไปโอนเงินที่ธนาคาร โอนเงินรายบุคคล ไม่สามารถรวมกันได้

รหัสโอนเงิน..พิมพ์ใบโอนเงินธนาคารที่นี่ค่ะ ชื่อผู้ลงทะเบียน ตำแหน่ง หน่วยงาน
0020
พิมพ์
 นางสาววัลลภา สำราญเวทย์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0021
พิมพ์
 นางดวงตา กุลรัตนญาณ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0022
พิมพ์
 นางสาวชูศรี เกิดพงษ์บุญโชติ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0023
พิมพ์
 นางปริศนา เฉลิมฤกษ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0024
พิมพ์
 นางอรษา ฉวาง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0025
พิมพ์
 นางพีรดา เพิ่มความสุข
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0026
พิมพ์
 นางพรทิพย์ บุญศรัทธา
 พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0027
พิมพ์
 นางอุ่นจิตร คุณารักษ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0028
พิมพ์
 นางสาวสุจิตรา อุสาหะ
 นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0029
พิมพ์
 นางอัมพวัน นิลบดี
 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูชำนาญงาน  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0030
พิมพ์
 นางสิริกุล โพธิมาศ
 นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0034
พิมพ์
 นางอรุณี ไทยะกุล
 นักวิชาการสาธารณสุข  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0035
พิมพ์
 นางอธิชา มหาโยธา
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
0036
พิมพ์
 นางสาววรนุตร อรุณรัตนโชติ
 นักวิชาการสาธารณสุข  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0037
พิมพ์
 นางปริศนา วงศ์วีรขันธ์
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
0040
พิมพ์
 นางรัศมี ออมสิน
 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
0043
พิมพ์
 นางสาวดลหทัย เจริญสิน
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองการประกอบโรคศิลปะ
0045
พิมพ์
 นางสาวนภาภรณ์ พุ่มเจริญ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองการประกอบโรคศิลปะ
0046
พิมพ์
 นางอารีวรรณ พิบูลย์วัฒนวงษ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0047
พิมพ์
 นางพรพิศ กาลนาน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(รก)  กองการประกอบโรคศิลปะ
0054
พิมพ์
 นางสาวสุภาพร ยอดโต
 เภสัชกรปฏิบัติการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0057
พิมพ์
 นางสาวณัฐศรัณย์ บุณยามระ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองการประกอบโรคศิลปะ
0058
พิมพ์
 นางยุวดี ชอบพัฒนา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0059
พิมพ์
 นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ
 ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลฯ (สพรศ)  กองการประกอบโรคศิลปะ
0060
พิมพ์
 นายอุดม เชาวรินทร์
 ผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลราชวิถี
0062
พิมพ์
 นางพรทิพย์ วชิรดิลก
 ผู้จัดการหน่วยงานวิจัยและพัฒนา  อื่นๆ
0064
พิมพ์
 นาย ธีระ ศิริสมุด
 พนักงานอาวุโสงานวิจัยและพัฒนา  อื่นๆ
0067
พิมพ์
 นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  สำนักยาและวัตถุเสพติด
0088
พิมพ์
 นายสุรพันธ์ ชัยล้อรัตน์
 อำนวยการสูง  กองวิศวกรรมการแพทย์
0089
พิมพ์
 นายเชาวลิต เมฆศิริธกุล
 วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0091
พิมพ์
 นายปริญญา คุ้มตระกูล
 วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0092
พิมพ์
 นางสมพร มีเสถียร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0093
พิมพ์
 นายสมชาย อินทร์เนียม
 วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0094
พิมพ์
 นายสมพงษ์ วิรัติสกุล
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0095
พิมพ์
 นายสละ กสิวัตร์
 วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0096
พิมพ์
 นายวินัย ฉายากุล
 วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชำนาญการพิเศษ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0098
พิมพ์
 นางเพชรชมภู พันธเปรมเจริญ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิศวกรรมการแพทย์
0107
พิมพ์
 นางสาวกุมารี พัชนี
 ผู้ช่วยนักวิจัย  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0111
พิมพ์
 นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
0112
พิมพ์
 นางบุศรา เชื้อประกอบกิจ
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
0139
พิมพ์
 นางเสาวลักษณ์ จงประกิจพงศ์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันพยาธิวิทยา
0140
พิมพ์
 นางอำไพ นุสสติ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  สถาบันพยาธิวิทยา
0141
พิมพ์
 นายอุดม ภู่วโรดม
 ผู้อำนวยการ ระดับสูง  สถาบันประสาทวิทยา
0150
พิมพ์
 นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์
 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม
0160
พิมพ์
 รศ.คลินิกแพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์
 รองอธิบดี  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0161
พิมพ์
 นางสาวพิมพ์พร คงชม
 พนักงานธุรการส.2  สำนักงานเลขานุการกรม
0162
พิมพ์
 นางสาวศิริพร สุขสว่าง
 เจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0163
พิมพ์
 นางสาวสุดารัตน์ แสงแดง
 นิติกร  กองการประกอบโรคศิลปะ
0164
พิมพ์
 นางสาวนพวรรณ ศรีปัญญา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0167
พิมพ์
 นางศรีสุดา ฉ่ำทรัพย์
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
0182
พิมพ์
 นายภูมิพัฒน์ อรุณากูร
 เภชัชกรชำนาญการ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0184
พิมพ์
 นายมานัส โพธาภรณ์
 รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์  โรงพยาบาลราชวิถี
0185
พิมพ์
 นายณรงค์ สายวงศ์
 รองอธิบดีกรมอนามัย  ผู้บริหารระดับสูง
0242
พิมพ์
 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
 รองอธิบดี  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0243
พิมพ์
 นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร
 รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
0247
พิมพ์
 นางวาริศา แย้มศรี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0251
พิมพ์
 นางสาวสุวภรณ์ แนวจำปา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0287
พิมพ์
 นางสาวปวีณา กำเหนิดนนท์
 เภสัชกรปฏิบัติการ  สำนักยาและวัตถุเสพติด
0289
พิมพ์
 นางสำลี สาลีกุล
 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
0290
พิมพ์
 นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
 รองอธิบดี  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0292
พิมพ์
 นายเจษฎาพร โชติรัตน์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กองแผนงานและวิชาการ
0293
พิมพ์
 นาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ผู้บริหารระดับสูง
0376
พิมพ์
 นางปาริชาด ชัยยานนท์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0378
พิมพ์
 นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล
 ผู้อำนวยการ  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0379
พิมพ์
 นายธีรศักดิ์ ลักษณานันท์
 ผุ้อำนวยการสำนักสร้างและจัดการความรู้  สำนักที่ปรึกษา
0380
พิมพ์
 นายคมกฤช รำมะนะกิจจะ
 เภสัชกรปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรัง
0383
พิมพ์
 นางปาริชาด ชัยยานนท์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0385
พิมพ์
 นางสาวพัชรา ศรีดุรงคธรรม
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
0403
พิมพ์
 นางเพียงใจ วงศ์สุวรรณ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
0404
พิมพ์
 นางสาวภาวดี น้อยอาษา
 เภสัชกรชำนาญการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
0405
พิมพ์
 นางสาวนิรัันตา ไชยพาน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0406
พิมพ์
 นางภัทรภร มณีศรีเดช
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0407
พิมพ์
 นางทองทิพย์ รุ่งขำ
 พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0408
พิมพ์
 นายกฤษกร คนหาญ
 นักวิชาการเผยแพร่  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0409
พิมพ์
 นางสาวภัคพธู อุ่นงามพันธุ์
 นักประชาสัมพันธ์  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0410
พิมพ์
 นางสาวกัญญาภัค ดวงติ๊บ
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0414
พิมพ์
 นางสาวกรรณิการ์ กลั่นพิกุลทอง
 พยาบาลวิชาชีพ  สถาบันบำราศนราดูร
0417
พิมพ์
 นางสาวกฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
0420
พิมพ์
 นายธีรุตม์ การะเกตุ
 นักวิชาการเผยแพร่  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0437
พิมพ์
 นายศุภกาญจน์ โภคัย
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0482
พิมพ์
 นางสาวแววตา ประพัทธ์ศร
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
0525
พิมพ์
 นางสาวสุมาลี พรกิจประสาน
 ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัต  สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
0546
พิมพ์
 นางสาวนัดดา แหวนทองคำ
 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  สถาบันพระบรมราชชนก
0547
พิมพ์
 นางภาวนา คุ้มตระกูล
 ผู้อำนายการสำนักบริหาร  สำนักบริหาร
0553
พิมพ์
 นายชนวีร์ กรีมละ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
0554
พิมพ์
 นายชาญ กองวิสัยสุข
 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  สถาบันบำราศนราดูร
0555
พิมพ์
 นางประไพ เพ็งชะตา
 พยาบาลวิชาชีพ  สถาบันบำราศนราดูร
0557
พิมพ์
 นางวารุณี วงศ์วิรัติ
 พยาบาลวิชาชีพ  สถาบันบำราศนราดูร
0559
พิมพ์
 นางกัลยา เทพสุภา
 พยาบาลเทคนิค  สถาบันบำราศนราดูร
0562
พิมพ์
 นางสุนทรี นานหล้า
 พยาบาลเทคนิค  สถาบันบำราศนราดูร
0567
พิมพ์
 นางประไพ อุ่นผล
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  สถาบันบำราศนราดูร
0569
พิมพ์
 นายพินิจ เพิ่มสนาม
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  สถาบันบำราศนราดูร
0575
พิมพ์
 นางวรรณา คำพู
 พนักงานช่วยการพยาบาล  สถาบันบำราศนราดูร
0584
พิมพ์
 นางพรรณี ศรีประไพ
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  สถาบันบำราศนราดูร
0586
พิมพ์
 นางประเทือง เพชรมูล
 พี่เลี้ยง  สถาบันบำราศนราดูร
0588
พิมพ์
 นางจำรัส รณขาว
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  สถาบันบำราศนราดูร
0591
พิมพ์
 นาง นันท์นภัส สุขเกษม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0598
พิมพ์
 นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์
 เภสัชกรชำนาญการ  สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
0599
พิมพ์
 นางสมศรี ปรีชาทวีกิจ
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
0602
พิมพ์
 นางสาวปทิตตา พันธ์ละออ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0604
พิมพ์
 นางสาวนฤมล ตรีเพชรศรีอุไร
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
0605
พิมพ์
 นางปภาวี ไชยรักษ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0606
พิมพ์
 นางสาวณิชามัญช์ เอี่ยมแสงจันทร์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0607
พิมพ์
 นางสาวพัชรา เสถียรพักตร์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0616
พิมพ์
 นายเอกรักษ์ จันทร์ฉาย
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0617
พิมพ์
 นางสาวจารีรัตน์ ชูตระกูล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0618
พิมพ์
 ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์ ชูเศษ
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0621
พิมพ์
 นายวัชรากร เรียบร้อย
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0622
พิมพ์
 นางสาวสุวพร ทวีสิทธิ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0623
พิมพ์
 นางกาญจนาพันธุ์ สมหอม
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
0624
พิมพ์
 นางสาวสาลินี อุ่มมี
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
0625
พิมพ์
 นางสาวธัญญาพรรณ เรือนทิพย์
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
0626
พิมพ์
 นางธัชนัน สิงหทัต
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0627
พิมพ์
 นางวิราณี นาคสุข
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0628
พิมพ์
 นางสาวละมัย มั่นคง
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0629
พิมพ์
 นายแพทย์พนิต โล่เสถียรกิจ
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๓  ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
0630
พิมพ์
 นายวรวุฒิ รอดรังนก
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักโรคไม่ติดต่อ
0631
พิมพ์
 นาย ชัยศักดิ์ สุรสิทธิ์
 นายช่างศิลปชำนาญงาน  สำนักโรคไม่ติดต่อ
0647
พิมพ์
 นางอัจฉรา วิไลสกุลยง
 นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0648
พิมพ์
 นางสาวณัฐจิรัตนันท์ โสตะวงศ์
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0649
พิมพ์
 นางพูลศรี ไชยประสิทธิ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0650
พิมพ์
 นางยุภา คงกลิ่นสุคนธ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0651
พิมพ์
 นางสุภาพร ทัพพะวัฒนะ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0652
พิมพ์
 นางสาวมาลินี เบ็ญพาด
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์แผน  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0653
พิมพ์
 นางภัสธิยะกุล ชาวกะมุด
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0654
พิมพ์
 นางอรชร พฤกษ์สุวัฒน์
 พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0655
พิมพ์
 นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0656
พิมพ์
 นางสาวพิมพร ดาศักดิ์
 นักทรัพยากรบุคคล  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0658
พิมพ์
 นางสุรีพร คนละเอียด
 นักวิชาการสาธารณสุข  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0659
พิมพ์
 นางสาวณภัทร สิทธิศักดิ์
 นายแพทย์ชำนาญการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0660
พิมพ์
 นายสุรศักดิ์ อำมาตย์โยธิน
 นายแพทย์ชำนาญการ  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0661
พิมพ์
 นายธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี
 นายแพทย์ชำนาญการ  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0662
พิมพ์
 นางเพียงเพ็ญ สุขแย้ม
 เจ้าพนังานธุรการชำนาญงาน  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0663
พิมพ์
 นางศิริกุล อำพนธ์
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0664
พิมพ์
 นางสาวสิตาพัชญ์ โรจนาศศิรัตน์
 นักวิชาการเงินและบัญชี  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0665
พิมพ์
 นางสาวสุชัญญา พลเพชร
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
0666
พิมพ์
 นางสาวโศรดากรณ์ พิมลา
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0667
พิมพ์
 นางสาวอริสา สีหานาวี
 เจ้าพนักงานธุรการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0668
พิมพ์
 นางสาวปนัสยา จันเทศ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0669
พิมพ์
 นางสาวนิลุบล คุณวัฒน์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0670
พิมพ์
 นางสาวอรอุมา ประทุมทอง
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0671
พิมพ์
 นายคทาวุธ เยี่ยงแก้ว
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0672
พิมพ์
 นางศศิพัชร์ เหมสุขเจริญกุล
 จนท.หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0673
พิมพ์
 นางสาวจิราภรณ์ ผิวดำ
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0674
พิมพ์
 นางสาวสุดารัตน์ วัฒนธรรม
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0675
พิมพ์
 นายสิริพงศ์ ชำนาญไพร
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0676
พิมพ์
 นางสาวรัชชดา สุขผึ้ง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0677
พิมพ์
 นายพลพีร์ พรศิรธนานันต์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0678
พิมพ์
 นายปณิธาน คราประยูร
 นิติกร  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0679
พิมพ์
 นายประทีป ปุริตัง
 พนักงานขับรถ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0680
พิมพ์
 นางพรทิพย์ ตันมิ่ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0681
พิมพ์
 นางนิ่มนวล ไขแสงจันทร์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0682
พิมพ์
 นายสุรชัย รสโสดา
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0683
พิมพ์
 นางรัชนี คอมแพงจันทร์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0684
พิมพ์
 นางอรัญญา สุริยะจันทร์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0685
พิมพ์
 นางสาวทัศนาวดี ชูช่วย
 พยาบาลวิชาชีพ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0689
พิมพ์
 นายธนัทพิสิษฐ์ ศรีรัตนาม
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0699
พิมพ์
 นายศิริพงษ์ เอี่ยมเจริญ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0714
พิมพ์
 นางฐิติภา อายุเกษม
 เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0715
พิมพ์
 นางประทีป อัศวภูมิ
 นักวิชาการสถิติชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0720
พิมพ์
 นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
 ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ  กองแผนงานและวิชาการ
0729
พิมพ์
 นางเจือทิพย์ ใจเอื้อ
 เจ้าพนักงานเวชสถิติอาวุโส  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0730
พิมพ์
 นางสาวรวิวรรณ์ จารุพรประสิทธิ์
 นักวิชาการสถิติชำนาฯญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0731
พิมพ์
 นายสมลักษณ์ ศิริชื่นวิจิตร
 นักวิชาการสถิติชำนาฯญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0732
พิมพ์
 นางจิรฐา วัฒนมะโน
 เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0733
พิมพ์
 นางสาวปิยะมาศ แพงลาส
 เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0734
พิมพ์
 นางชูจิตร นาชีวะ
 นักวิชาการสถิติชำนาฯญการพิเศษ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0735
พิมพ์
 นางนพวรรณ มาดารัตน
 นักวิชาการสถิติชำนาฯญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0736
พิมพ์
 นางสาวระพีพร คำเจริญ
 นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0737
พิมพ์
 นายเผด็จ ชมชื่น
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0738
พิมพ์
 นางทับทิม ทองวิจิตร
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0739
พิมพ์
 นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว
 นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0743
พิมพ์
 นางสุรางค์ สรแก้ว
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สำนักยา
0744
พิมพ์
 นางอรอนงค์ เฮงเจริญ
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  สำนักยา
0745
พิมพ์
 นางจิราภรณ์ สิงหเสนี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0746
พิมพ์
 นางสาวมญชุดา พิธกิจ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0751
พิมพ์
 นางสินีนาฏ โรจนประดิษฐ
 นวก.เผยแพร่ชำนาญการพิเศษ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0756
พิมพ์
 นางสุวนีย์ สุขแสนนาน
 นักวิชการเผยแพร่ชำนาญการ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0757
พิมพ์
 น.ส.ดนิตา เทียบโพธิ์
 นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0758
พิมพ์
 นางสาวจิตรา เอื้อจิตรบำรุง
 นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0759
พิมพ์
 นสอุรัจฉัท วิชัยดิษฐ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการแพทย์ทางเลือก
0764
พิมพ์
 นางธัญญ์พิชชา อภิธนไชยนันท์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักบริหาร
0792
พิมพ์
 นางสาวศศิธร รักญาติ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0793
พิมพ์
 นางสาวกฤษณา ภูริกิตติชัย
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0818
พิมพ์
 นายแพทย์บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์
 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
0827
พิมพ์
 นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0838
พิมพ์
 นางธัญญารัตน์ นิลผาย
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันธัญญารักษ์
0839
พิมพ์
 นางสุภาริณีย์ สายแสงทอง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันธัญญารักษ์
0840
พิมพ์
 นางจำเรียง เรืองมาก
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันธัญญารักษ์
0841
พิมพ์
 นางสาวนิศากร บุญอาจ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0842
พิมพ์
 นายสนธยา ทองกุล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันธัญญารักษ์
0843
พิมพ์
 นายอภินันท์ นิลฉาย
 นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักบริหาร
0845
พิมพ์
 นางฐตินภา นุ่มใส
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  สถาบันวิจัยสมุนไพร
0847
พิมพ์
 นายสมชาย แสงกิจพร
 ผู้อำนวยการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0848
พิมพ์
 นางสิริภากร แสงกิจพร
 ผู้อำนวยการ  ศูนย์วิจัยทางคลินิก
0864
พิมพ์
 นางสาวกุลชญา ไชยราช
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยสมุนไพร
0868
พิมพ์
 นายโกวิทย์ บุญมีพงศ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
0869
พิมพ์
 นางณิชากร ศิริกนกวิไล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0870
พิมพ์
 นางสาวดารณี คัมภีระ
 นวค.ชำนาญการพิเศษ รก.นวก.สธ.เชีียวชาญ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0871
พิมพ์
 นางลัคณา สฤษดิ์ไพศาล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักการพยาบาล
0872
พิมพ์
 นางพรจิต พร้อมเพราะ
 นักวิชาการสธ.ชำนาญการพิเศษ  กลุ่มบริหารทั่วไป
0873
พิมพ์
 นางสุมาดี วงษ์วาร
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  สำนักการพยาบาล
0874
พิมพ์
 นายสมชัย ทองประทีป
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ  กลุ่มบริหารทั่วไป
0875
พิมพ์
 นางสาววีรวรรณ ตงสกุลรุ่งเรือง
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้  สำนักการพยาบาล
0876
พิมพ์
 นางมาลัย อวยพร
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สำนักการพยาบาล
0877
พิมพ์
 นางลภัสรดา โสประภาเกศกุล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สำนักการพยาบาล
0878
พิมพ์
 นางประดับ ฐิติพงศ์กรพัชร
 พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน  สำนักการพยาบาล
0879
พิมพ์
 นางสาวบุญลือ ภูมิสวัสดิ์
 พนักงานประจำตึก  สำนักการพยาบาล
0880
พิมพ์
 นางสาวนิจกาล ศรีมงคล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สำนักการพยาบาล
0881
พิมพ์
 นายกิตตินันท์ ไทยศรีวงศ์
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ผู้บริหารระดับสูง
0882
พิมพ์
 นางสาววริศนันท์ ลี้ศิริวัฒนกุล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักการพยาบาล
0883
พิมพ์
 นางสุภาพรรณ วรผล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักการพยาบาล
0884
พิมพ์
 นางสาววิดาวรรณ ธนะมูล
 นัวิชาการสาธารณสุข  กลุ่มบริหารทั่วไป
0885
พิมพ์
 นางปรียา แสวงการ
 พนักงานประจำตึก  สำนักการพยาบาล
0886
พิมพ์
 นางนิภา ทองประทีป
 นักวิชาการสุขศึกษาชำนาญการพิเศษ  กลุ่มประกันสุขภาพ
0888
พิมพ์
 นางฐิตินาฎ จันทกานนท์
 พนักงานบัตรรายงานโรค  กลุ่มบริหารทั่วไป
0890
พิมพ์
 นางวราพร สังข์พบุโชติ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักการพยาบาล
0891
พิมพ์
 นางวันดี บุญเกิด
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สำนักการพยาบาล
0892
พิมพ์
 นางจุฑารัตน์ แจ่มแสงทอง
 พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน  สำนักการพยาบาล
0893
พิมพ์
 นางดาหวัน สุวรรณวงษ์
 พนักงานประจำตึก  สำนักการพยาบาล
0894
พิมพ์
 นางสมทรง ลือชาชาญวิทย์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สำนักการพยาบาล
0895
พิมพ์
 นางอัญชลี บริบูรณ์เวช
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักการพยาบาล
0897
พิมพ์
 นายเกษม ตั้งเกษมสำราญ
 ผู็อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ  กลุ่มประกันสุขภาพ
0898
พิมพ์
 นางเดือนเพ็ญ โยเฮือง
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กลุ่มประกันสุขภาพ
0899
พิมพ์
 นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ผู้บริหารระดับสูง
0900
พิมพ์
 นางเบญญาภา นนทมาลย์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
0909
พิมพ์
 นางสาวจุฑารัตน์ ไต่เมฆ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0910
พิมพ์
 นายเกษมศานต์ ชัยศิลป์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0911
พิมพ์
 นางพิชญาภัสสร์ วรรณศิริกุล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0912
พิมพ์
 นายวิษณุ โรจน์เรืองไร
 นักวิชาการอาหารและยา  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0913
พิมพ์
 นางสาวณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์
 เภสัชกรปฏิบัติการ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0914
พิมพ์
 นางสาวสุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0918
พิมพ์
 นางสาวอารี ทัตติยพงศ์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0919
พิมพ์
 นางสาวนันทวรรณ เมฆา
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0920
พิมพ์
 นางวัลลภา โศภน
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
0921
พิมพ์
 นายเจริญศักดิ์ แก้วหานาม
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
0922
พิมพ์
 นายสิทธิศักดิ์ ประพาสพงศ์
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
0924
พิมพ์
 นางทิพยา ตั้งสิริสงวน
 เลขานุการกรม  สำนักงานเลขานุการกรม
0927
พิมพ์
 นางเปมิกา กิจศึกษา
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0928
พิมพ์
 นางสาวพัชรี เอี่ยมสอาด
 เจ้าพนักงานธุรการ  สถาบันพระบรมราชชนก
0929
พิมพ์
 นางยุพิน จ้อยสุแสง
 เจ้าพนักงานธุรการ  สถาบันพระบรมราชชนก
0930
พิมพ์
 นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม
 รองเลขาธิการ  ผู้บริหารระดับสูง
0931
พิมพ์
 นางสาวเพ็ญพักตร์ อินทร์แปลง
 เจ้าพนักงานธุรการ  สถาบันพระบรมราชชนก
0932
พิมพ์
 นางสาวสุพัตรา วัฒนเสน
 วิทยาจารย์  สถาบันพระบรมราชชนก
0933
พิมพ์
 นายสุธรรม เทศรำพรรณ
 เภสัชกรชำนาญการ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
0934
พิมพ์
 นางยลฤดี ตัณฑสิทธิ์
 วิทยาจารย์  สถาบันพระบรมราชชนก
0935
พิมพ์
 นางศุภากร ไชยวงษ์
 นักจัดการงานทั่วไป  สถาบันพระบรมราชชนก
0936
พิมพ์
 นางลำพูน จันทรเสนา
 พนักงานพิมพ์  สถาบันพระบรมราชชนก
0937
พิมพ์
 นางสาวดวงดาว วงษ์พระลับ
 นักทรัพยากรบุคคล  สถาบันพระบรมราชชนก
0938
พิมพ์
 นางสาวจิรสุดา เหล็กธนโชค
 นักทรัพยากรบุคคล  สถาบันพระบรมราชชนก
0939
พิมพ์
 นายศุภกฤษ อภัยโส
 เจ้าพนักงานธุรการ  สถาบันพระบรมราชชนก
0940
พิมพ์
 นางจารีลักษณ์ หินซุย
 วิทยาจารย์  สถาบันพระบรมราชชนก
0942
พิมพ์
 นางรจนา โสภาศรี
 เจ้าพนักงานธุรการ  สถาบันพระบรมราชชนก
0944
พิมพ์
 นางสาวอรวรรณ นามมนตรี
 ทันตแพทย์  สถาบันพระบรมราชชนก
0945
พิมพ์
 นางสาววิไลลักษณ์ สนธิรักษ์
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักยุทธศาสตร์
0957
พิมพ์
 นายสมหวัง ระยับศรี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
0958
พิมพ์
 นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล
 นักวิชาการศาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0959
พิมพ์
 นายสาโรจน์ บุญเกิด
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0960
พิมพ์
 นางสาวจริยา มอบนรินทร์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0961
พิมพ์
 นางสินีนาฎ พรัดมะลิ
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0964
พิมพ์
 นางพัชรินทร์ กสิบุตร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0966
พิมพ์
 นางสาวเจนจิรา อุ่นแก้ว
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
0967
พิมพ์
 นายอำพล มุ่งคิด
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0971
พิมพ์
 นางสาวบุญช่วย จันทาทอง
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
0972
พิมพ์
 นางสาววนิดา จุมที
 พนักงานพิมพ์ดีด  สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
0973
พิมพ์
 นายธัชณัท พันตรา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
0974
พิมพ์
 นางเขมจิรา ตันสงวน
 พนักงานบริการอัดสำเนา  กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
0975
พิมพ์
 นางสาวบุษบง ขำแป้ง
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สำนักงานเลขานุการกรม
0984
พิมพ์
 นายบัณฑิต ทองเปรี่ยม
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0990
พิมพ์
 นางสาวชลลดา ศิริ
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักยุทธศาสตร์
0992
พิมพ์
 นางสาวกุลวดี มณีรัตน์
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักยุทธศาสตร์
0993
พิมพ์
 นางสาวปรียานุช เรืองงาม
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักยุทธศาสตร์
0994
พิมพ์
 นางสาวสุนันทา จิตระดับ
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักยุทธศาสตร์
1001
พิมพ์
 นางปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์
 นักจัดการงานทั่งไปชำนาญการพิเศษ  กลุ่มบริหารทั่วไป
1002
พิมพ์
 นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม
 ผู้ทรงคณวุฒิฯ  ผู้บริหารระดับสูง
1003
พิมพ์
 นางจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ
 ผู้เชี่ยวชาญฯ  สำนักอาหาร
1004
พิมพ์
 นางสาวยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์
 ผู้เชี่ยวชาญฯ  สำนักยา
1005
พิมพ์
 นายวชิระ อำพนธ์
 ผู้เชี่ยวชาญฯ  กองควบคุมวัตถุเสพติด
1006
พิมพ์
 นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ
 ผู้เชี่ยวชาญฯ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
1007
พิมพ์
 นางยุวเกศ เกตุถนอม
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
1011
พิมพ์
 นายวัฒนพงศ์ ลือชูวงศ์
 เภสัชกรชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
1013
พิมพ์
 นางอรอุมา ขวัญอารีย์
 พยาบาลเทคนิค  โรงพยาบาลราชวิถี
1022
พิมพ์
 นางดลธวรรณ อุนนะนันทน์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
1023
พิมพ์
 นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
1046
พิมพ์
 นางวิลัยวรรณ์ สถานทรัพย์
 พนักงานเก็บเอกสาร  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
1047
พิมพ์
 นางสาววัชราภรณ์ ญาณฤทธิ์
 เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
1048
พิมพ์
 นายโอภาส กลิ่นเมือง
 ช่างต่อท่อ  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
1049
พิมพ์
 นายธานี ธีรภัคธนบดี
 ช่างไม้ 3  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
1066
พิมพ์
 นางสาวPatchareewan Jensarikorn
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
1067
พิมพ์
 นางมณฑา ศรีมาพล
 พยาบาลเทคนิค  โรงพยาบาลราชวิถี
1071
พิมพ์
 นางสาวอุษณีย์ อนุวรรตวรกุล
 เภสัชกรชำนาญการ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
1080
พิมพ์
 นางกมลรัตน์ นุตยกุล
 เภสัชกรชำนาญการ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
1082
พิมพ์
 นางอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล
 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายการแพทย์  ???????????????????
1083
พิมพ์
 นางอัมพร ศรีสำรวล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1085
พิมพ์
 นางสาวสินิณนาฏ อินทรประพันธ์
 นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
1086
พิมพ์
 นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
1095
พิมพ์
 นางมาลี จิรวงศ์ศรี
 รก.ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร  สำนักอาหาร
1105
พิมพ์
 นางสาวกรรณิกา ด่านประสิทธิ์พร
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
1108
พิมพ์
 นางสาวลินดา เหล่ารัตนใส
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
1126
พิมพ์
 นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
1128
พิมพ์
 นายผดุชชัย เคียนทอง
 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Copyright 2009 All Rights Reserved.