เข้าสู่เว็บกระทรวงสาธารณสุข

ค้นหาจาก
ชื่อ
นามสกุล ตำแหน่ง วันที่โอนเงิน(วว/ดด/ปปปป) -
หน่วยงาน
ส่วนกลาง ภูมิภาค
กรม    กอง
(หน่วยงานสังกัดกรมหรือนอกกระทรวงสธ.ให้เลือกส่วนกลาง)

กรุณาพิมพ์ใบ Teller Payment เพื่อไปโอนเงินที่ธนาคาร โอนเงินรายบุคคล ไม่สามารถรวมกันได้

รหัสโอนเงิน..พิมพ์ใบโอนเงินธนาคารที่นี่ค่ะ ชื่อผู้ลงทะเบียน ตำแหน่ง หน่วยงาน
0010
พิมพ์
 นายธีรพันธ์ ปานเจริญ
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ  กองแผนงานและวิชาการ
0061
พิมพ์
 นาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
 อธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
0079
พิมพ์
 นางสาวจันทนา มาศธนพันธ์
 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  ศูนย์สุขภาพจิตที่2
0084
พิมพ์
 นายอภิสิทธิ์ ศรีอิ่นแก้ว
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักยุทธศาสตร์
0105
พิมพ์
 นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  กลุ่มตรวจสอบภายใน
0109
พิมพ์
 นางทิพยา ตั้งสิริสงวน
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  กลุ่มตรวจสอบภายใน
0114
พิมพ์
 นางจิรังกูร ณับรังสี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
0122
พิมพ์
 นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์
 รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
0228
พิมพ์
 ว่าที่ร.ต.พรชัย เอี่ยมเศรษฐกุล
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0241
พิมพ์
 นายณัฐพร ธัญญเกษตร
 เภสัชกรปฏิบัติการ  กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
0242
พิมพ์
 นายชาญชัย วสุธาลัยนันท์
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
0243
พิมพ์
 นางพนิตนาฏ วิสุทธิธรรม
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
0267
พิมพ์
 นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
 รองอธิบดี  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0276
พิมพ์
 นายไชยา เบญจพลากร
 นายแพทย์ชำนายการพิเศษ  สำนักยุทธศาสตร์
0277
พิมพ์
 นายสถิตย์ สมพงศ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0278
พิมพ์
 นางพรปวีณ์ อธิธัญชัยพงษ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักยุทธศาสตร์
0280
พิมพ์
 นางบูญญาดา พานทอง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0281
พิมพ์
 นางกฤติกา อิงคสุวรรณกุล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0282
พิมพ์
 นายทวีคูณ พิมพ์เงิน
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักยุทธศาสตร์
0283
พิมพ์
 นายอรรถพล พรหมมาศ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0284
พิมพ์
 นางสาวนิ่มนวล สืบวงค์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักยุทธศาสตร์
0285
พิมพ์
 นางสาวจารุวรรณ ปานทอง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักยุทธศาสตร์
0286
พิมพ์
 นางดลธวรรณ อุนนะนันทน์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0287
พิมพ์
 นางสาวนฤกร ธรรมเกษม
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0290
พิมพ์
 นางสาวเสาวภา อักษรเนียม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0299
พิมพ์
 นางสาวจินดา ทิพย์เทพ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0300
พิมพ์
 นางสาวดวงฤทัย จันทะบุตร์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักยุทธศาสตร์
0301
พิมพ์
 นายปรมัตถ์ สมใจ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักยุทธศาสตร์
0317
พิมพ์
 นางจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ
 นักวิชาการอาหารและยาเชี่ยวชาญ  สำนักอาหาร
0320
พิมพ์
 นางอำไพพร ยังวัฒนา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักยุทธศาสตร์
0322
พิมพ์
 นางนฤมล เรืองกิจวัฒนากร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0326
พิมพ์
 นางจุฬารักษ์ สิงหกลางพล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0327
พิมพ์
 นางนริศรา แย้มทรัพย์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0328
พิมพ์
 นางบังอร ปรัชญกุล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0329
พิมพ์
 นางพรทิพภา ชัยเนตราภรณ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0332
พิมพ์
 นางรจนา บำรุงศักดิ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0333
พิมพ์
 นายวชิระ อำพนธ์
 รก.เภสัชกรเชี่ยวชาญ  กองควบคุมวัตถุเสพติด
0334
พิมพ์
 นางแพรจิต จันทร์ฐิติวงศ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0335
พิมพ์
 นายเนื่อง ไชยยอด
 นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0336
พิมพ์
 นายณรงค์ ฤทธิ์ไตรรัตน์
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ  สำนักยุทธศาสตร์
0338
พิมพ์
 นางพรวิไล แสงประไพรัตน์
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สำนักยุทธศาสตร์
0339
พิมพ์
 นางสาวบุษบง สมกุล
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สำนักยุทธศาสตร์
0340
พิมพ์
 นางสาวนิยตา แก้วระยับ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สำนักยุทธศาสตร์
0342
พิมพ์
 นางปิยะพร การะภาพ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักยุทธศาสตร์
0343
พิมพ์
 นางสาวมณทิพา นิลถาวรกุลชัย
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  สำนักยุทธศาสตร์
0345
พิมพ์
 นางสาววลัยลักษณ์ พารุ่ง
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สำนักยุทธศาสตร์
0346
พิมพ์
 นางสาวบุษยรัตน์ บัวดวง
 นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0347
พิมพ์
 นางดวงพร สายอร่าม
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
0348
พิมพ์
 นายสุรพงษ์ ศิวาธรณิศร
 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์  สำนักยุทธศาสตร์
0349
พิมพ์
 น.ส.เขมณัฏฐ์ เชื้อชัยทัศน์
 นวก.สาธารณสุขชำนาญการ  กองทันตสาธารณสุข
0355
พิมพ์
 นางสาวหรรษา ทองคำ
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0390
พิมพ์
 นายมงคล เจนจิตติกุล
 รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
0391
พิมพ์
 นางสาวพิมพ์พร คงชม
 พนักงานธุรการส.2  สำนักงานเลขานุการกรม
0396
พิมพ์
 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ สนิทมัจโร
 เภสัชกรชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0419
พิมพ์
 นางสิริภากร แสงกิจพร
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์วิจัยทางคลินิก
0423
พิมพ์
 นางสาวพัชราภรณ์ บุญชู
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์วิจัยทางคลินิก
0431
พิมพ์
 นายวิชัย จิตติกรยุทธนา
 ผู้อำนวยการ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0521
พิมพ์
 นางนัยนา พัชรไพศาล
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองควบคุมวัตถุเสพติด
0540
พิมพ์
 นายโกวิทย์ บุญมีพงศ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
0543
พิมพ์
 นางสาวพรพรรณ สุนทรธรรม
 เภสัชกรเชี่ยวชาญ  สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
0544
พิมพ์
 นางสาววารุณี เสนสุภา
 รก.นักวิชาการอาหารและยาเชี่ยวชาญ  สำนักอาหาร
0545
พิมพ์
 นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม
 รก.นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ  สำนักอาหาร
0571
พิมพ์
 นางอรวรรณ วงศ์สวาสดิ์
 เภสัชกรชำนาญการ  กองควบคุมวัตถุเสพติด
0573
พิมพ์
 นางทิพยา ตั้งสิริสงวน
 หัวหน้ากลุมตรวจสอบภายใน  กลุ่มตรวจสอบภายใน
0730
พิมพ์
 นางศิริกุล อำพนธ์
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0801
พิมพ์
 นางสาวนิรันตา ไชยพาน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0841
พิมพ์
 นายภูริชญ์ ยิ่งเหนือวงษ์
 นักจัดการงานทั่วไป  สนับสนุนบริการสุขภาพอาเซียน
0842
พิมพ์
 นางสาวอัมพร บูรณพันธ์
 นักจัดการงานทั่วไป  สนับสนุนบริการสุขภาพอาเซียน
0846
พิมพ์
 นางสาวสุชาดา มีศรี
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักระบาดวิทยา
0847
พิมพ์
 นางสาวกัณฐิกา ถื่นทิพย์
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักระบาดวิทยา
0848
พิมพ์
 นางแสงโฉม ศิริพานิช
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักระบาดวิทยา
0877
พิมพ์
 นางปาริฉัตร ตันติยวรงค์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0878
พิมพ์
 นางสาวอชิมา เกิดกล้า
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0880
พิมพ์
 นางพยุดา ผ่องแผ้ว
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
0889
พิมพ์
 นางพยุดา ผ่องแผ้ว
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
0892
พิมพ์
 นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ
 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
0893
พิมพ์
 นางสาวนิสาลักษณ์ จันทรศรี
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  เลขานุการกรม
0921
พิมพ์
 นางวงเดือน จินดาวัฒนะ
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ผู้บริหารระดับสูง
0939
พิมพ์
 นางนฬญา ดำรงคะวิริยะพันธ์
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  กลุ่มตรวจสอบภายใน
0940
พิมพ์
 นายศิระ เพชรเจริญจริง
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  กลุ่มตรวจสอบภายใน
0941
พิมพ์
 นางดรุณี ดาสา
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  กลุ่มตรวจสอบภายใน
0951
พิมพ์
 นางพรทิพย์ บุนนาค
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1018
พิมพ์
 นายรัฐวุฒิ สุขมี
 สาธารณสุขนิเทศก์  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
1039
พิมพ์
 นางจุฬารัตน์ อุบลเลิศ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเลขานุการกรม
1068
พิมพ์
 ดร.นพอนุพงค์ สุจริยากุล
 ผู้อำนวยการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี
1189
พิมพ์
 นางสาวกรรณิการ์ วิสุทธิวรรณ
 เกสัชกรชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
1193
พิมพ์
 นางสีนวน แพนเกาะ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
1196
พิมพ์
 นายสุเรจ แจ้งกระจ่าง
 พนักงานขับรถยนต์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
1198
พิมพ์
 นายนิตย์ ทองเพชรศรี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
1199
พิมพ์
 นางสุรางค์ ผาสุข
 พนักงานพิมพ์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
1201
พิมพ์
 นางกันยา แก่นจันทน์
 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
1203
พิมพ์
 นายพยัพ ดิษฐ์ปรีชา
 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
1204
พิมพ์
 นายบุญมี อินทร
 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
1205
พิมพ์
 นายอภิชาติ สันติโชตินันท์
 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
1206
พิมพ์
 นางสาวสุพิชญา บัวผัด
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
1224
พิมพ์
 นางสาวสุภาพร ปานชุ่มจิตร์
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
1226
พิมพ์
 นายศรีโรจน์ ชัยพฤกษ์
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
1227
พิมพ์
 นางพวงเพ็ญ กังวานสุระ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
1229
พิมพ์
 นางจินดา พลบุตร
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
1268
พิมพ์
 นายวิเชียร ตันวรรณรักษ์
 นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  กองแผนงาน
1269
พิมพ์
 นายสถิตย์ สมพงษ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
1270
พิมพ์
 นายวิเชียร ตันวรรณรักษ์
 นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  สำนักยุทธศาสตร์
1271
พิมพ์
 นายณัฐพล อินทร์ท่าอิฐ
 นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
1272
พิมพ์
 นางสาวเอี่ยมทิพย์ บุญเฉลิมกิจ
 นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ  กองการแพทย์ทางเลือก
1277
พิมพ์
 นางธนภร ธเปียสวน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1390
พิมพ์
 นางวรรณดี จันทรศิริ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
1391
พิมพ์
 นางสาวพิกุล หมั่นหินลาด
 นักวิชาการสาธารณสุข  ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
1425
พิมพ์
 นางเพ็ญพิศ วัฒนพฤกษ์
 นักโภชนาการชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1506
พิมพ์
 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
 อธิบดีกรมสุขภาพจิต  สำนักงานเลขานุการกรม
1531
พิมพ์
 นางวรรณวิมล กิตติดิลกกุล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1546
พิมพ์
 นางณัฐคมพร ภานุรัตนะ
 นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
1548
พิมพ์
 นายปรีชา ฉัตรวัฒนานันท์
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
1554
พิมพ์
 นายฉัตรชัย เลื่อนเชย
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
1574
พิมพ์
 นายชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่  สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
1592
พิมพ์
 นายศรีสกุล แสงประเสรืฐ
 ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมการแพทย์  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ ราชบุรี
1683
พิมพ์
 นางสาวพุทธพร นามเย็น
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1837
พิมพ์
 นางสาวดารณี คัมภีระ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
2235
พิมพ์
 นางจิราภรณ์ สิงหเสนี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
2308
พิมพ์
 นายปณตพงศ์ เผือกพันธ์มุข
 ผู้อำนวยการกองตอบแทนและสิทธิประโยชน์  กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์
2346
พิมพ์
 นางพัทยา อินทรกำแหง
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  กองการแพทย์ทางเลือก
2423
พิมพ์
 นางอมรรัตน์ ทวีกุล
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2711
พิมพ์
 นายใจเพชร ดวงพักใต้
 ผู้ช่วยนักวิจัย  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ ขอนแก่น
2714
พิมพ์
 นายอรรณพ ดาทุมมา
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ ขอนแก่น
2716
พิมพ์
 นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ ขอนแก่น
2717
พิมพ์
 นายอดิเทพ เทพสุนทร
 ผู้ช่วยนักวิจัย  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ ขอนแก่น
2718
พิมพ์
 นายศักดา ติวเรือง
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ ขอนแก่น
2728
พิมพ์
 นางสาวปิยะนาถ ชลายน
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  สถาบันประสาทวิทยา
2790
พิมพ์
 นายจิรวรรธ ประมวลเจริญกิจ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
2795
พิมพ์
 นายจิรวรรธ ประมวลเจริญกิจ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
2871
พิมพ์
 ดร.สิริพรรณ แสงอรุณ
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2959
พิมพ์
 นายโกวิทย์ บุญมีพงศ์
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
3054
พิมพ์
 นางสาววรณัน คมขำ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
3057
พิมพ์
 นางอารีย์ เหรียญมงคล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
3234
พิมพ์
 เภสัชกรมรกต จรูญวรรธนะ
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองควบคุมวัตถุเสพติด
3270
พิมพ์
 นางกัญจนณัฎฐ์ สังข์นาค
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  สำนักบริหารการสาธารณสุข
3419
พิมพ์
 นายวรคิด สุริคำ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ  สำนักตรวจและประเมินผล
3550
พิมพ์
 นายชาญ ไชยรักษ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ???????????????????-??????????????????
3781
พิมพ์
 นางสาวหทัยทิพย์ พรหมมาศ
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3782
พิมพ์
 นางสาวจิลาวัลย์ มีสังข์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3802
พิมพ์
 ดร.ปิยะดา คุณาวรารักษ์ คุณาวรารักษ์
 นักวิชาการสาธารณสุขเชียวชาญ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
3839
พิมพ์
 นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว  สำนักงานรัฐมนตรี
พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Copyright 2009 All Rights Reserved.