เข้าสู่เว็บกระทรวงสาธารณสุข

ค้นหาจาก
ชื่อ
นามสกุล ตำแหน่ง วันที่โอนเงิน(วว/ดด/ปปปป) -
หน่วยงาน
ส่วนกลาง ภูมิภาค
กรม    กอง
(หน่วยงานสังกัดกรมหรือนอกกระทรวงสธ.ให้เลือกส่วนกลาง)

กรุณาพิมพ์ใบ Teller Payment เพื่อไปโอนเงินที่ธนาคาร โอนเงินรายบุคคล ไม่สามารถรวมกันได้

รหัสโอนเงิน..พิมพ์ใบโอนเงินธนาคารที่นี่ค่ะ ชื่อผู้ลงทะเบียน ตำแหน่ง หน่วยงาน
0001
พิมพ์
 นางกันทิมา สิทธิธัญกิจ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันการแพทย์แผนไทย
0006
พิมพ์
 นายเจษฎา โชคดำรงสุข
 อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ผู้บริหารระดับสูง
0007
พิมพ์
 นางพจสินี จันทรัตน์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0008
พิมพ์
 รศ.คลินิกแพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์
 รองอธิบดี  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0009
พิมพ์
 นางสาวพิมพ์พร คงชม
 พนักงานธุรการส.2  สำนักงานเลขานุการกรม
0010
พิมพ์
 นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์
 รองอธิบดี  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0012
พิมพ์
 นางกัญญาวีร์ ผลจันทร์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0016
พิมพ์
 นางอรุณี ไทยะกุล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0017
พิมพ์
 นายชวลิต รัตนโกสีย์กิจ
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
0018
พิมพ์
 นางสาววรนุตร อรุณรัตนโชติ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0019
พิมพ์
 นางจีราพร หิรัญรัตนธรรม
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0020
พิมพ์
 นางสาวพูลสิน ศรีประยูร
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0021
พิมพ์
 นายธนิวัติ กลัดเล็ก
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0022
พิมพ์
 นางบุปผา ป่าแดง
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0023
พิมพ์
 นางสาวอรัญญา ดาวเรือง
 ผู้ช่่วยนักวิจัย  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0025
พิมพ์
 นางปองขวัญ พีรพัฒนโภคิน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0026
พิมพ์
 นางสาวณัฐธยา สง่า
 นักวิชาการสาธารณสุข  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0027
พิมพ์
 นางสาวกรชนก ลิมปิชัยโสภณ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0028
พิมพ์
 นส.ปาณบดี เอกะจัมปกะ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0030
พิมพ์
 นางสาวพิมลพรรณ ทองอุ่น
 นักวิชาการสาธารณสุข  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0032
พิมพ์
 นางสำลี สาลีกุล
 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
0033
พิมพ์
 นางสาวภารดี นาคผจญ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0035
พิมพ์
 นางสาวศินีพร อุนนกิตติ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0042
พิมพ์
 นางวีระวรรณ รัตนอุดมวิทย์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0043
พิมพ์
 นางปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0044
พิมพ์
 นางงามเนตร เอี่ยมนาคะ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0046
พิมพ์
 นายชำนิ จิตตรีประเสริฐ
 ผู้อำนวยการ  สำนักยุทธศาสตร์
0047
พิมพ์
 นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
 รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
0050
พิมพ์
 นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว
 นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0051
พิมพ์
 นางสาวเสาวณีย์ ้เกตุบำรุงพร
 นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0057
พิมพ์
 นางสาวอารีย์ ภูริวรานนท์
 ผู้อำนวยการกอง  กองการเจ้าหน้าที่
0058
พิมพ์
 นางสาวนิลุบล คุณวัฒน์
 นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0059
พิมพ์
 นางสาวปนัสยา จันเทศ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0061
พิมพ์
 นางรัตนา ฤทธิ์เดช
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่
0062
พิมพ์
 นางวิไล เกิดทองเล็ก
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กองการเจ้าหน้าที่
0065
พิมพ์
 นางสาวศิริวิมล บุญศรี
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่
0075
พิมพ์
 นายกฤษฎา มโหทาน
 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0076
พิมพ์
 นายกฤตธัช โชติชนะเดชา
 ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองภูมิปัญญาฯ  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0080
พิมพ์
 นายอภิสิทธิ์ ศรีอิ่นแก้ว
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักยุทธศาสตร์
0084
พิมพ์
 นางอำไพพร ยังวัฒนา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักยุทธศาสตร์
0099
พิมพ์
 นายปิยะพงษ์ พุกะนัดด์
 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0101
พิมพ์
 นายสุริยา จันทะดวง
 เจ้าหน้าที่พัสดุ  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0102
พิมพ์
 นายศักดิ์ชัย ศิริบรรลือชัย
 นักพฤกษศาสตร์  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0103
พิมพ์
 นายณัฐพงษ์ จันทวะฤทธิ์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0104
พิมพ์
 นางสาวอัมพร ทรงสวัสดิ์
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0105
พิมพ์
 นางสาวสุจิตตา ชื่นคำ
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0116
พิมพ์
 นายปฐม จูจันทร์
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
0119
พิมพ์
 นายไชยยงค์ อรุณสุริยศักดิ์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันพยาธิวิทยา
0124
พิมพ์
 นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์
 รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
0125
พิมพ์
 นางเบญญาภา นนทมาลย์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0127
พิมพ์
 นางจิราภรณ์ เมนะพันธุ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักส่งเสริมสุขภาพ
0150
พิมพ์
 ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
 ผู้อำนวยการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชลบุรี
0158
พิมพ์
 นางพรทิวา เฉลิมวิภาส
 นักวิชาการสาธารณสุข  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0159
พิมพ์
 นางพเยาว์ นิยมแก้ว
 พนักงานพิมพ์ระดับ ส4  กองการเจ้าหน้าที่
0160
พิมพ์
 นางศรีวรรณ ทาวงศ์มา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย
0162
พิมพ์
 นางน้ำเพชร ศิริมังฆศรี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย
0163
พิมพ์
 นางสาวพัฒนา สมาธิ
 นักวิชาการสาธารณสุข  ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย
0164
พิมพ์
 นางสาวอภิรดี เฉยรอด
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0165
พิมพ์
 นายอภิสิทธิ์ เหมาะสมสกุล
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0166
พิมพ์
 นายสุเมธ องค์วรรณดี
 ผู้อำนวยการฯ  สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
0167
พิมพ์
 นางสาววิระวัญ อินทริง
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0168
พิมพ์
 นางสาวสิริภา ภาคนะภา
 นักวิชาการสาธารณสุข  ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย
0169
พิมพ์
 นายพีรยุทธ คันทะชมภู
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  สำนักงานเลขานุการกรม
0170
พิมพ์
 นายอุดมเกียรติ พรรธนประเทศ
 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
0171
พิมพ์
 นางเตียงทอง วงษ์กาฬสินธุ์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
0172
พิมพ์
 นางเตือนใจ บุตรโคตร
 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
0173
พิมพ์
 นายณรงค์ สายวงศ์
 รองอธิบดีกรมอนามัย  ผู้บริหารระดับสูง
0174
พิมพ์
 นายณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร
 รองอธิบดีกรมอนามัย  ผู้บริหารระดับสูง
0188
พิมพ์
 นางสาวอัมรา โยวัง
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย
0189
พิมพ์
 ดร.กมล ฝอยหิรัญ
 ผู้อำนวยการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สุราษฎร์ธานี
0190
พิมพ์
 นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี
 ผู้อำนวยการ  สำนักตรวจและประเมินผล
พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Copyright 2009 All Rights Reserved.