ประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข
ค้นหาจาก
ชื่อ
นามสกุล ตำแหน่ง วันที่โอนเงิน(วว/ดด/ปปปป) -
หน่วยงาน
ส่วนกลาง ภูมิภาค
กรม    กอง
(หน่วยงานสังกัดกรมหรือนอกกระทรวงสธ.ให้เลือกส่วนกลาง)

กรุณาพิมพ์ใบ Teller Payment เพื่อไปโอนเงินที่ธนาคาร โอนเงินรายบุคคล ไม่สามารถรวมกันได้

รหัสโอนเงิน..พิมพ์ใบโอนเงินธนาคารที่นี่ค่ะ ชื่อผู้ลงทะเบียน ตำแหน่ง หน่วยงาน
0040
พิมพ์
 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
 รองอธิบดีกรมอนามัย  เลขานุการกรม
0048
พิมพ์
 นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0129
พิมพ์
 ดร.นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล
 รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารระดับสูง
0131
พิมพ์
 นางเกตุ สินเทศ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี
0140
พิมพ์
  นายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติ
  รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
0216
พิมพ์
 นางสาวจรรยา มีศรี
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
0268
พิมพ์
 นางสาวทัดดาว ศรีบุรมณ์
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักบริหารการสาธารณสุข
0271
พิมพ์
 นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
 รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ผู้บริหารระดับสูง
0387
พิมพ์
 นายธามพิสิษฐ์ ตีเมืองสอง
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
0396
พิมพ์
 นายชัยพฤกษ์ สีลวานิช
 นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
0427
พิมพ์
 นางสาวอุษณีย์ อนุวรรตวรกุล
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
0512
พิมพ์
 นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
0537
พิมพ์
 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
 อธิบดีกรมอนามัย  ผู้บริหารระดับสูง
0548
พิมพ์
 นางสาวเปรมประไพ ด้วงทอง
 นิติกรปฏิบัติการ  กลุ่มกฏหมาย
0562
พิมพ์
 ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย
 รองอธิบดีกรมอนามัย  ผู้บริหารระดับสูง
0586
พิมพ์
 นางสาวกัญนภัทร์ จันทร์แก
 พนักงานพิมพ์ ส.3  สำนักส่งเสริมสุขภาพ
0691
พิมพ์
 นางสาวอุษณีย์ ทองใบ
 เภสัชกรชำนาญการ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
0702
พิมพ์
 นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร
 ผู้อำนวยการ  สถาบันพระบรมราชชนก
0796
พิมพ์
 นางสาวปรีย์มา ศิลปนาวิน
 พนักงานธุรการ ส.4  สำนักส่งเสริมสุขภาพ
0845
พิมพ์
 นางอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล
 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  สำนักยุทธศาสตร์
0891
พิมพ์
 นายกษิภัท เจี๊ยะทา
 นักวิชาการเผยแพร่(เลขานุการรองอธิบดี)  เลขานุการกรม
0928
พิมพ์
 นายสงการนต์ พึ่งปัญญา
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
1035
พิมพ์
 นางจีรนันท์ ชาญสตบุตร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
1041
พิมพ์
 นางรัศมี มณฑลผลิน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
1091
พิมพ์
 นางสรรพพร วิรัตนโภคิน
 วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1154
พิมพ์
 นางวรรณวิภา ศรีจันทร์เคณ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1159
พิมพ์
 นายพรชัย พุ่มคง
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
1187
พิมพ์
 นายวิรัช ศรีชาติ
 นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
1198
พิมพ์
 นายสุริยะ วงศ์คงคาเทพ
 อธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
1243
พิมพ์
 นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
 รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
1261
พิมพ์
 นางภาวนา คุ้มตระกูล
 ผู้อำนวยการ  สำนักบริหาร
1321
พิมพ์
 นายโกเมศ วิชชาวุธ
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1350
พิมพ์
 นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม
 ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  ผู้บริหารระดับสูง
1425
พิมพ์
 นางผลิดา สนธิ์สุวรรณ
 ผู้อำนวยการ  สถาบันการแพทย์แผนไทย
1428
พิมพ์
 นางอิศยาภรณ์ ใจดี
 ผู้อำนวยการ  สำนักงานเลขานุการกรม
1551
พิมพ์
 นางลำพาส พิศปั้น
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กลุ่มบริหารทั่วไป
1560
พิมพ์
 นายสกล ลิจุติภูมิ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กลุ่มบริหารทั่วไป
1639
พิมพ์
 นายวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง
 ผู้อำนวยการ  สถาบันการแพทย์แผนไทย
1641
พิมพ์
 นายเสน่ห์ พานิชย์
 รองผู้อำนวยการ  สำนักบริหาร
1725
พิมพ์
 ว่าที่ร้อยเอกรติพงศ์ นิรัติศยกุล
 เภสัชกรชำนาญการ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
1734
พิมพ์
 นางสาวปรานอม ภูวนัตตรัย
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1786
พิมพ์
 นายธีรพล โตพันธานนท์
 ผู้ตรวจราชการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
1791
พิมพ์
 นางสาวธัญชนก เหลืองทองอร่าม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(พนักงานราชการ)  สำนักตรวจและประเมินผล
1793
พิมพ์
 นางสุปราณี ดาโลดม
 ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ  สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1856
พิมพ์
 นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ
 นักจัดการงานทั่วไป  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ เชียงใหม่
1864
พิมพ์
 นายพรเพชร ปัญจปิยะกุล
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
2030
พิมพ์
 นางสาวพวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐ
 ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ  สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
2192
พิมพ์
 นางสาววณิชชา พรรณธนะ
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สำนักตรวจและประเมินผล
2197
พิมพ์
 นายชำนิ จิตตรีประเสริฐ
 ผู้อำนวยการ  สำนักยุทธศาสตร์
2279
พิมพ์
 นายสมบุรณ์ ทศบวร
 ผู้อำนวยการ  สถาบันพยาธิวิทยา
2357
พิมพ์
 นางนิรมล อนุเถกิงกุล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กลุ่มบริหารทั่วไป
2384
พิมพ์
 นางสาวปนิตา ธีรสฤษกุล
 นักวิเคราะห์นโยบาบและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักตรวจและประเมินผล
2518
พิมพ์
 นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์
 ผู้อำนวยการกอง  กองคลัง
2520
พิมพ์
 นางพนิดา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองคลัง
2521
พิมพ์
 นางสาวิตรี แก้วประสิทธิ์
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  กองคลัง
2528
พิมพ์
 นายคงจักร์ บุญทัน
 วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ ขอนแก่น
2636
พิมพ์
 นางสมหมาย คงกระพันธ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
2641
พิมพ์
 นายบุญยืน ลงวุฒิ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
2684
พิมพ์
 นางสาวลภัสรดา สระดอกบัว
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
2686
พิมพ์
 นางปวีณ์นภา ตั้งทวีรัศม์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
2878
พิมพ์
 นายมานัส โพธาภรณ์
 ผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลราชวิถี
2963
พิมพ์
 นายวรคิด สุริคำ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักตรวจและประเมินผล
2982
พิมพ์
 นายสุเทพ วัชรปิยานันทน์
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
3146
พิมพ์
 นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร
 นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ
3707
พิมพ์
 นางสาวเกษร บุญยรักษ์โยธิน
 ผู้อำนวยการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต
3760
พิมพ์
 นายพลศ้ักดิ์ ธีรวงศ์อนันต์
 นักวิจัย5  สถาบันวิจัยและพัฒนา
3763
พิมพ์
 นางสาวชุติมา มะนะมุติ
 นักวิจัย6  สถาบันวิจัยและพัฒนา
3790
พิมพ์
 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
 ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
3857
พิมพ์
 นางจารุภา จำนงศักดิ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักตรวจและประเมินผล
4013
พิมพ์
 นางสาวพิมลพรรณ ทองอุ่น
 นักวิชาการสาธารณสุข  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
4462
พิมพ์
 นางอรนาถ วัฒนวงษ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
4841
พิมพ์
 นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์
 ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 8  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
4902
พิมพ์
 นางสไบทิพย์ จูฑะกาญจน์
 พยาบาล(ผู้ชำนาญการพิเศษ)  โรงพยาบาลรามาธิบดี
4905
พิมพ์
 นายพงษ์สุธีร์ ทองเกลี้ยง
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
4907
พิมพ์
 นางกิรณา เอี่ยมสำอางค์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Copyright 2009 All Rights Reserved.