ประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข
ค้นหาจาก
ชื่อ
นามสกุล ตำแหน่ง วันที่โอนเงิน(วว/ดด/ปปปป) -
หน่วยงาน
ส่วนกลาง ภูมิภาค
กรม    กอง
(หน่วยงานสังกัดกรมหรือนอกกระทรวงสธ.ให้เลือกส่วนกลาง)

กรุณาพิมพ์ใบ Teller Payment เพื่อไปโอนเงินที่ธนาคาร โอนเงินรายบุคคล ไม่สามารถรวมกันได้

รหัสโอนเงิน..พิมพ์ใบโอนเงินธนาคารที่นี่ค่ะ ชื่อผู้ลงทะเบียน ตำแหน่ง หน่วยงาน
0002
พิมพ์
 นางสาวจินตนา ยิ้มสนิท
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุดรธานี
0004
พิมพ์
 ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ
 ผู้อำนวยการ  สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
0005
พิมพ์
 นางสาวจิตนภา วาณิชวโรตม์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ชลบุรี
0006
พิมพ์
 นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน
 รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
0007
พิมพ์
 นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
 รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
0008
พิมพ์
 นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์
 ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  สำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ
0012
พิมพ์
 นางขนิษฐา ทองนำ
 เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน  สถาบันธัญญารักษ์
0013
พิมพ์
 นางปุณยนุช บุรากรณ์
 โภชนากรอาวุโส  สถาบันธัญญารักษ์
0015
พิมพ์
 นางยุพิน แย้มทรัพย์
 เจ้าหน้าที่เวชสถิติชำนาญงาน  สถาบันธัญญารักษ์
0016
พิมพ์
 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  กองการต่างประเทศ
0017
พิมพ์
 นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  กองการต่างประเทศ
0018
พิมพ์
 นางสาวชลลดา ยอดทัพ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  สถาบันชีววิทย์ศาสตร์ทางการแพทย์
0019
พิมพ์
 นางวารุณี จินารัตน์
 ผู้ตรวจราชการ  กองการต่างประเทศ
0020
พิมพ์
 นางสาวพัชราภรณ์ บุญชู
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  สถาบันชีววิทย์ศาสตร์ทางการแพทย์
0021
พิมพ์
 นางเยาวนิช วัดจินดา
 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูชำนาญงาน  สถาบันธัญญารักษ์
0023
พิมพ์
 นายวิชิต สิริพิพัฒน์
 พนักงานขับรถยนตร์  สถาบันธัญญารักษ์
0024
พิมพ์
 นางสาวภาณีรีตน์ อุทโท
 พักงานธุรการ ส.1  สถาบันธัญญารักษ์
0025
พิมพ์
 นางอุษา พิณเสนาะ
 เจ้าพนักงานเภสัชปฏิบัติงาน  สถาบันธัญญารักษ์
0026
พิมพ์
 นายณรงค์ พิณเสนาะ
 พนักงานธุรการ ส.2  สถาบันธัญญารักษ์
0027
พิมพ์
 นางสาวะดี ยาสุข
 พนักงานธุรการ ส.3  สถาบันธัญญารักษ์
0028
พิมพ์
 นางสาวจรูญศรี เอนูนารี
 พนักงานธุรการ ส.3  สถาบันธัญญารักษ์
0041
พิมพ์
 นางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
0044
พิมพ์
 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์ รัตนเดชานาคินทร์
 ผู้อำนวยการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษณุโลก
0049
พิมพ์
 นางสาวดารณี คัมภีระ
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
0050
พิมพ์
 นายเบ็ญจรงค์ จำปานาค
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สำนักบริหาร
0051
พิมพ์
 นางณิชากร ศิริกนกวิไล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
0081
พิมพ์
 นายสัตวแพทย์เดชา แปงใจ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0093
พิมพ์
 นายบุญชัย ธีระกาญจน์
 สาธารณสุขนิเทศก์  กองการต่างประเทศ
0095
พิมพ์
 นายชัชพิมุข ชิณวงศ์
 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงา  กองตรวจราชการ
0099
พิมพ์
 นายอรัญ ทนันขัติ
 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชลบุรี
0100
พิมพ์
 นายอิทธิพล สูงแข็ง
 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่7  กองการต่างประเทศ
0101
พิมพ์
 นางสาวลภัสรดา สระดอกบัว
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กองตรวจราชการ
0102
พิมพ์
 นางปวีณ์นภา ตั้งทวีรัศม์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กองตรวจราชการ
0103
พิมพ์
 นางอรุณี ไทยะกุล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0105
พิมพ์
 นางสาววรนุตร อรุณรัตนโชติ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนายการ  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0107
พิมพ์
 นางสุธาลักษณ์ ขวัญเจริญทรัพย์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0108
พิมพ์
 แววตา ประพัทธ์ศร
 เภสัชกาชำนาญการพิเศษ  กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
0119
พิมพ์
 นายภูเบศร์ ยะอัมพันธ์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0120
พิมพ์
 นายเสน่ห์ พานิชย์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักบริหาร
0121
พิมพ์
 นางศรีวัย อินน้อย
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  สำนักบริหาร
0122
พิมพ์
 นายยอร์น จิระนคร
 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12  กองการต่างประเทศ
0128
พิมพ์
 นางสาวพัชริยา ยิ่งอินทร์
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0160
พิมพ์
 นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง  กองการต่างประเทศ
0163
พิมพ์
 นางสาวปราณี จริตเอก
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองตรวจราชการ
0165
พิมพ์
 นางปาริฉัตร ตันติยวรงค์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองตรวจราชการ
0166
พิมพ์
 นางสาววัชราวัลย์ ธีรวัฒน์
 เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน  กองตรวจราชการ
0167
พิมพ์
 นางสาวสาวิตรี โสภณ
 นักวิชาการสาธารณสุข  สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
0170
พิมพ์
 นางทิพภา ปุณสีห์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักวิชาการสาธารณสุข
0173
พิมพ์
 นายศุภกาญจน์ โภคัย
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0174
พิมพ์
 นางสาวภัสราภรณ์ นาสา
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
0175
พิมพ์
 นางอารยา พุทธศาสน์์
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
0176
พิมพ์
 นางมณีรัตน์ ทศรฐ
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
0178
พิมพ์
 นางสาวธัญญรัศม์ ธนะสันต์
 เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน  สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
0180
พิมพ์
 ดรแสงโฉม ถนอมสิงห์์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
0181
พิมพ์
 นางสาวแสนสุข เจริญกุล
 ผู้ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายฯ  สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
0182
พิมพ์
 นายณัฐพร โสมเสมสุวรรณ
 เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านสารสนเทศ  สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
0183
พิมพ์
 นางสาวชมพูนุท เชียงทอง
 เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน  สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
0188
พิมพ์
 นางสาวชุตินาถ ทัศจันทร์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองตรวจราชการ
0194
พิมพ์
 นายภูมิพัฒน์ อรุณากูร
 เภสัชกรชำนาญการ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0197
พิมพ์
 นางมาเรียม จ่าเมือง
 พนักงานเภสัช  สถาบันธัญญารักษ์
0198
พิมพ์
 นางสาวบงกชเกษ อินทชัย
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเลขานุการกรม
0202
พิมพ์
 นายสมชาย แสงกิจพร
 ผู้อำนวยการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0203
พิมพ์
 นางสิริภากร แสงกิจพร
 ผู้อำนวยการ  สถาบันชีววิทย์ศาสตร์ทางการแพทย์
0204
พิมพ์
 นายธวัช สำแดงฤทธิ์
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2  สถาบันธัญญารักษ์
0205
พิมพ์
 นายสุรพันธ์ ชัยล้อรัตน์
 ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์  กองวิศวกรรมการแพทย์
0206
พิมพ์
 นายปริญญา คุ้มตระกูล
 วิศวกรเชี่ยวชาญ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0207
พิมพ์
 นายสมชาย อินทร์เนียม
 วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0208
พิมพ์
 นายวินัย ฉายากุล
 วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชำนาญการพิเศษ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0209
พิมพ์
 นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว
 วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0210
พิมพ์
 นางสาววรินทร์พัชร ภัทรดำเนินรัตน์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0219
พิมพ์
 นางสาวสกุลณา ดุริยะศรีไพร
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สำนักบริหาร
0220
พิมพ์
 นายสละ กสิวัตร์
 วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0221
พิมพ์
 นางเพชรชมภู พันธุ์เปรมเจริญ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิศวกรรมการแพทย์
0222
พิมพ์
 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ยืนยง
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สำนักบริหาร
0223
พิมพ์
 นายสุเทพ เพชรหาญ
 นายช่างเทคนิคอาวุโส  กองวิศวกรรมการแพทย์
0227
พิมพ์
 นางสาวสุกัลยา คงสวัสดิ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
0238
พิมพ์
 นางบุญญาติ เจริญสวรรค์
 เลขานุการกรม  สำนักงานเลขานุการกรม
0239
พิมพ์
 นางสาวพิมพ์พร คงชม
 เลขานุการกรม  สำนักงานเลขานุการกรม
0241
พิมพ์
 ร.ต.อ.รุ่งเรือง กิจผาติ
 ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0242
พิมพ์
 นางเกษรา ญาณเวทย์สกุล
 นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0243
พิมพ์
 นางสาวอรณดี ธีระวตากูร
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0244
พิมพ์
 นางรัชนี ธีระวิทยเลิศ
 นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0245
พิมพ์
 นายสมชาติ เกตุดี
 พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0246
พิมพ์
 นางสาวดวงพร กลิ่นศรีสุข
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0247
พิมพ์
 นางสาวจิราภรณ์ อ่อนสำอางค์
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0248
พิมพ์
 นายปฐมพงศ์ เสียงเฉื่อย
 นักทรัพยากรบุคคล  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0249
พิมพ์
 นางวราลักษณ์ ตังคณะกุล
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0251
พิมพ์
 นางนุต ชูวา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ  กองตรวจราชการ
0253
พิมพ์
 นายอภิชาติ รอดสม
 สาธารณสุขนิเทศก์  กองการต่างประเทศ
0254
พิมพ์
 นางสาวเพ็ญพรรณ เพิ่มชัยสุข
 เภสัชกรชำนาญการ  กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
0257
พิมพ์
 นายสมยศ ศรีจารนัย
 สาธารณสุขนิเทศก์  กองการต่างประเทศ
0258
พิมพ์
 นางพิชญาภัสสร์ วรรณศิริกุล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กองตรวจราชการ
0259
พิมพ์
 นายสุทัศน์ ดวงดีเด่น
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จ.ชลบุรี
0264
พิมพ์
 นางสาวเบ็ญจา เทพศิริ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0265
พิมพ์
 นางสาวมนจิรา ถมังรักษ์สัตว์
 นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0267
พิมพ์
 นางสุรีรัตน์ อนันต์โรจน์วงศ์
 รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
0268
พิมพ์
 นางสาวอิสรี ตรีกมล
 รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ  สถาบันประสาทวิทยา
0270
พิมพ์
 นางอำนวยศรี เอกมณี
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ศูนย์อนามัย 1 เชียงใหม่
0272
พิมพ์
 นางพรรณี พิณตานนท์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพพิเศษ  ศูนย์อนามัย 1 เชียงใหม่
0275
พิมพ์
 นางอารมณ์ เงินอ่อน
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศูนย์อนามัย 1 เชียงใหม่
0276
พิมพ์
 นางปราณี สุทธาชัย
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศูนย์อนามัย 1 เชียงใหม่
0277
พิมพ์
 นางสาวผ่องศรี จันทะชัย
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ศูนย์อนามัย 1 เชียงใหม่
0278
พิมพ์
 นางกันยา สลิดแก้ว
 พยาบาลเทคนิค  ศูนย์อนามัย 1 เชียงใหม่
0279
พิมพ์
 นางฉัฎฑิษา จัตุรัตน์
 พนักงานธุรการ ส 3  ศูนย์อนามัย 1 เชียงใหม่
0280
พิมพ์
 นางพรหมพัฒน์ เก่งการ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส2  ศูนย์อนามัย 1 เชียงใหม่
0281
พิมพ์
 นางสุธีรา สังกลัดทอง
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส2  ศูนย์อนามัย 1 เชียงใหม่
0282
พิมพ์
 นางสมสวาท ศรีวิชัย
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส2  ศูนย์อนามัย 1 เชียงใหม่
0283
พิมพ์
 นางพรรณี พรมะณี
 พนักงานธุรการ ส 3  ศูนย์อนามัย 1 เชียงใหม่
0284
พิมพ์
 นายเจริญ อาษากิจ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส2  ศูนย์อนามัย 1 เชียงใหม่
0285
พิมพ์
 นางเพ็ญจิตร กาฬมณี
 นักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการพิเศษ  ศูนย์อนามัย 1 เชียงใหม่
0286
พิมพ์
 นายเจษฎา ผาผง
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
0293
พิมพ์
 นางสาวปาริชาติ ทองเรืองสุกใส
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
0325
พิมพ์
 นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ
 ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการฯ  ผู้บริหารระดับสูง
0326
พิมพ์
 นายปรีชาพล ปึ้งผลพูล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0327
พิมพ์
 นางสาวไอรินลดา วิศิษฏ์พรกุล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
0352
พิมพ์
 นางเปมิกา กิจศึกษา
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0353
พิมพ์
 นางยุวเกศ เกตุถนอม
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0356
พิมพ์
 นางสาวอวิกา จันประภาส
 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  สำนักงานเลขานุการกรม
0357
พิมพ์
 นางกนกวรรณ ศรีเพ็ชร
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0360
พิมพ์
 นายสุขุม กาญจนพิมาย
 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ผู้บริหารระดับสูง
0363
พิมพ์
 นายสันตกิจ นิลอุดมศักดิ์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเลขานุการกรม
0365
พิมพ์
 นางสาวณิรดา โพธิ์ยิ้ม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0366
พิมพ์
 นางสาวสุจิตรา คุ้มโภคา
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0368
พิมพ์
 นายยุทธนา บางม่วง
 นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ  กองรังสีและเครื่องมือแพทย์
0369
พิมพ์
 นางสาวจินดา ทองเรือง
 นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ  กองรังสีและเครื่องมือแพทย์
0384
พิมพ์
 นางสาวศิริพร ทองประกายแสง
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
0385
พิมพ์
 นางสาวเจนจิรา อุ่นแก้ว
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
0386
พิมพ์
 นางสาวนภัทชา สมพงษ์
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
0387
พิมพ์
 นายอำพล มุ่งคิด
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
0388
พิมพ์
 นางสาวสาลินี อุ่มมี
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
0389
พิมพ์
 นางสาววรรณนี ร่อนแก้ว
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
0390
พิมพ์
 นางพัชรินทร์ กสิบุตร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
0391
พิมพ์
 นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์
 นักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
0392
พิมพ์
 นางสาวธัญญาพรรณ เรือนทิพย์
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
0393
พิมพ์
 นางสมศรี ปรีชาทวีกิจ
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
0395
พิมพ์
 นางทิพยา ตั้งสิริสงวน
 เลขานุการกรม  สำนักงานเลขานุการกรม
0396
พิมพ์
 นายวิโรจน์ วีรชัย
 ผู้อำนวยการสถาบัน  สถาบันธัญญารักษ์
0398
พิมพ์
 นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์
 รองเลขาธิการฯ  ผู้บริหารระดับสูง
0406
พิมพ์
 นายสังคม วิทยนันทน์
 ผู้อำนวยการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่
0411
พิมพ์
 นางเนาวรัตน์ ชาประสิทธิ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลเลิดสิน
0426
พิมพ์
 นางพิมอำไพ คงแดง
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่
0427
พิมพ์
 นางสาวมณี เขม้นเขตรการ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่
0428
พิมพ์
 นายจตุพร ชัยชนะ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงใหม่
0443
พิมพ์
 นางสาววิไล ทองทวี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
0444
พิมพ์
 นางสุดา พงษ์สว่าง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สถาบันพระบรมราชชนก
0446
พิมพ์
 นางสุนีย์ โยคะกุล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
0448
พิมพ์
 นางสาวสุวิภา นิตยางกูร
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
0450
พิมพ์
 นางสาวธนวรัท ฉิมทับ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สถาบันพระบรมราชชนก
0452
พิมพ์
 นางสาวธิติรัตน์ สายแปง
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
0453
พิมพ์
 นางสาวอมราภรณ์ ลาภเหลือ
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
0454
พิมพ์
 นางกองมณี สุรวงษ์สิน
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กองตรวจราชการ
0462
พิมพ์
 นายจิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์
 รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
0463
พิมพ์
 นางวิรุณศิริ อารยวงศ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
0464
พิมพ์
 นายศิวะณัฐ โฮมวงค์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
0470
พิมพ์
 นางสาวจณิศรา ฤดีอเนกสิน
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0485
พิมพ์
 นางสาวสุนัยนา สท้านไตรภพ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0493
พิมพ์
 นายฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์
 เภสัชกร ชำนาญการ  กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
0497
พิมพ์
 ดร.จักรวาล ชมภูศรี
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0503
พิมพ์
 นางสาวดนาพร สารพฤกษ์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0522
พิมพ์
 นายกิตติ ลาภสมบัติศิริ
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี  ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
0524
พิมพ์
 นางสาวถนอมรัตน์ ประสิทธิเมตต์
 รก.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(สส)  ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
0527
พิมพ์
 นางสาวนฤมล ตรีเพชรศรีอุไร
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
0528
พิมพ์
 ดร.สิริพรรณ แสงอรุณ
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0532
พิมพ์
 นางสาวเสาวลักษณ์ เลียบวาณิช
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองบริหารการสาธารณสุข
0535
พิมพ์
 นายเรืองชัย โลเกตุ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0537
พิมพ์
 นางชวนพิศ อัครปัญญาวิทย์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองบริหารการสาธารณสุข
0545
พิมพ์
 นางสาวภารดี นาคผจญ
 นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ  สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
0550
พิมพ์
 นางปิยาภรณ์ อรชร
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองบริหารการสาธารณสุข
0551
พิมพ์
 นางศศิธร สุกรีฑา
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นครราชสีมา
0568
พิมพ์
 นายเอกวัฒน์ อุณหเลขกะ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0570
พิมพ์
 นางสาวยุภาวดี เชื้อกูลชาติ
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
0572
พิมพ์
 นางสาววราพร ชลอำไพ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชลบุรี
0575
พิมพ์
 นางเบญจวรรณ เพชรสุขศิริ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0577
พิมพ์
 นางสุขใจ ผลอำไพสถิตย์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0580
พิมพ์
 นางสาวนภา อ่อนวิมล
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0582
พิมพ์
 นางศรีจิตรี สุ่นปาน
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
0583
พิมพ์
 นางสิริกร ภู่เทียน
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
0585
พิมพ์
 นางอุทัยวรรณ ปัญญาพุธ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
0586
พิมพ์
 นางสุรีย์ ศุภกุลวัฒนา
 พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
0587
พิมพ์
 นางอภิรัตน์ ภิรมย์กิจ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
0588
พิมพ์
 นางสุวนีย์ สุขแสนนาน
 นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0589
พิมพ์
 นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
 นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0590
พิมพ์
 นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว
 นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0592
พิมพ์
 นางสาวจิตรา เอื้อจิตรบำรุง
 นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0593
พิมพ์
 นางผุสดี เวชชพิพัฒน์
 นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0594
พิมพ์
 นางสาวพัชรา เสถียรพักตร์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กองบริหารการสาธารณสุข
0599
พิมพ์
 นางสาวผกาพรรณ สิงห์ชัย
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0600
พิมพ์
 นางลำพาส พิศปั้น
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กลุ่มบริหารทั่วไป
0601
พิมพ์
 นายสกล ลิจุติภูมิ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กลุ่มบริหารทั่วไป
0614
พิมพ์
 นายศิริ ศรีมโนรถ
 ผู้อำนวยการ  กองรังสีและเครื่องมือแพทย์
0615
พิมพ์
 นางสินีนาฎ โรจนประดิษฐ
 นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0628
พิมพ์
 นายสุรศักดิ์ บุญพาณิชยการกุล
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  สำนักงานด่านอาหารและยา
0630
พิมพ์
 นายเรวัตร วัฒนพานิช
 รอง ผอ.สถาบันบำราศนราดูรฝ่ายอำนวยการ  สถาบันบำราศนราดูร
0631
พิมพ์
 นายดนัย ไพบูลย์สุวรรณ
 ช่างภาพการแพทย์ชำนาญการ  สถาบันบำราศนราดูร
0633
พิมพ์
 ดรประภาพรรณ พิมพ์แก้ว
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม
0634
พิมพ์
 นางพัชรีย์ จิตตพิทักษ์ชัย
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม
0636
พิมพ์
 นางสาวกฤษณา ปาสานำ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม
0637
พิมพ์
 นายประเชิญ เชษฐสิงห์
 นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ  กองรังสีและเครื่องมือแพทย์
0653
พิมพ์
 นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0654
พิมพ์
 นางสาววิจิตรา ธารีสุวรรณ
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0655
พิมพ์
 นางสาววีณา พริ้มแก้ว
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0657
พิมพ์
 นายวิสุทธิ์ แซ่ลิ้ม
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0658
พิมพ์
 นางสาวดารณี สิงห์สุนีย์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0659
พิมพ์
 นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง
 สาธารณสุขนิเทศก์  กองการต่างประเทศ
0660
พิมพ์
 นางพานทิพย์ ร่มโพธิ์ตาล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0661
พิมพ์
 นางสาวนิโลบล วุฒิสว่างวงศ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0662
พิมพ์
 นางนภาลัย เล็กเริงสินธุ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กองตรวจราชการ
0663
พิมพ์
 นางสาวลัดดา ลิ้มวงศ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0665
พิมพ์
 นายธามพิสิษฐ์ ตีเมืองสอง
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองตรวจราชการ
0666
พิมพ์
 นางนารีลักษณ์ ตะเภาทอง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0667
พิมพ์
 นางโสภัคค์กุล จตุรโชค
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0669
พิมพ์
 นางพัชรี พลอยงาม
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0670
พิมพ์
 นางสาวนันทนา กลิ่นสุนทร
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม
0671
พิมพ์
 นางสาวนรินทร กลกลาง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0673
พิมพ์
 นางพิมพ์ชนา อัครวุฒิทวีรัฐ
 พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน  สถาบันราชประชาสมาสัย
0674
พิมพ์
 นางสาวแสงระวี รัศมีแจ่ม
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0676
พิมพ์
 นางนารี สุรชีวะ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0677
พิมพ์
 นางสุชัญสินี ฤทธิ์จรูญโรจน์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0678
พิมพ์
 นายมานิจ ชนินพร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0679
พิมพ์
 นางสุภาพร ภูมิอมร
 ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ  กองชีววัตถุ
0681
พิมพ์
 นางนิภัทรา วโนทยาโรจน์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  เลขานุการกรม
0682
พิมพ์
 นางชมบุญ โค้วสมจีน
 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  สำนักบริหาร
0683
พิมพ์
 นายธีรพล โตพันธานนท์
 อธิบดีกรมการแพทย์  ผู้บริหารระดับสูง
0684
พิมพ์
 นางสาวกรรณิภา สุขละมูล
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักบริหาร
0685
พิมพ์
 นางสาวพรนิภา นุตรวงษ์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักบริหาร
0686
พิมพ์
 นางธัญญ์พิชชา อภิธนไชยนันท์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักบริหาร
0691
พิมพ์
 นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล
 สาธารณสุขนิเทศก์  กองการต่างประเทศ
0696
พิมพ์
 นางสาวนภาพร บุตรจันทร์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กองตรวจราชการ
0718
พิมพ์
 นายวิษณุ โรจน์เรืองไร
 นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0722
พิมพ์
 นางภัคนี สิริปูชกะ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
0727
พิมพ์
 นางจีรนันท์ ชาญสตบุตร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองตรวจราชการ
0728
พิมพ์
 นางรัศมี มณฑลผลิน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองตรวจราชการ
0729
พิมพ์
 นายรัฐวุฒิ ส
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง  กองการต่างประเทศ
0733
พิมพ์
 นายชาลี เอี่ยมมา
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กองตรวจราชการ
0736
พิมพ์
 นางบุญใจ ลิ่มศิลา
 นักวิชาการสาธารณสุขฃำนาญการพิเศษ  กองการแพทย์ทางเลือก
0742
พิมพ์
 นายแพทย์นคร เปรมศรี
 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโล  สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
0744
พิมพ์
 นางสาวศศินิภา รินสบาย
 นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ  กองบริหารการสาธารณสุข
0745
พิมพ์
 นางสาวพิมใจ ศาทสิทธิ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
0746
พิมพ์
 นางบุษบา ตันติศักดิ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
0747
พิมพ์
 นางสาววันเพ็ญ วัฒนอมรเกียรติ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
0748
พิมพ์
 จ่าเอกรังสรรค์ ถามูลแสน
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  สถาบันราชประชาสมาสัย
0749
พิมพ์
 นางณปภัช นฤคนธ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กองบริหารการสาธารณสุข
0750
พิมพ์
 นายนิรันดร์ วงษ์กล่อม
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สถาบันราชประชาสมาสัย
0751
พิมพ์
 นางณัฐกาญจน์ ศรีสำอางค์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองบริหารการสาธารณสุข
0753
พิมพ์
 นางสาวสุพัตรา ต่อศรี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กองบริหารการสาธารณสุข
0756
พิมพ์
 นายวิพัฒน์ กล้ายุทธ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0777
พิมพ์
 ว่าที่ ร.ต.ตรีรยา ศาลางาม
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
0778
พิมพ์
 นายสาธิต นามวิชา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
0779
พิมพ์
 ดร.ภานุกิจ กันหาจันทร์
 นวพ.ปฏิบัติการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0780
พิมพ์
 นางสาวปริฉัตร พูลช่วย
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
0781
พิมพ์
 นายอัศวิน กลิ่นสอนแทน
 นักวิชาการเผยแพร่  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
0801
พิมพ์
 นางสุชัญญา อุไรสินธว์
 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักบริหาร
0802
พิมพ์
 นางสุณี หาญศรีวรพงศ์
 นักทรัพยากรชำนาญการ  สำนักบริหาร
0804
พิมพ์
 นางสาวณิษาพัชร์ ประสงค์มงคล
 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน  กองบริหารการสาธารณสุข
0805
พิมพ์
 นางลินลา ตุ๊เอี้ยง
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองบริหารการสาธารณสุข
0811
พิมพ์
 นางลักขณา อังอธิภัทร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการแพทย์ทางเลือก
0819
พิมพ์
 นางอัญชลินทร์ ปานศิริ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ
0820
พิมพ์
 นางวิชชุพร เกตุไหม
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักส่งเสริมสุขภาพ
0851
พิมพ์
 นายธนพล รัตนเศวตศักดิ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0884
พิมพ์
 นายคณิต ลูกรักษ์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สำนักงานด่านอาหารและยา
0886
พิมพ์
 นางสุริยาพร เตชะวิทยะจินดา
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาซญการ  กองตรวจราชการ
0893
พิมพ์
 นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6
0894
พิมพ์
 นายสุวัฒน์ โคตรสมบัติ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองตรวจราชการ
0895
พิมพ์
 นายวรชาติ ปรองชู
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองกลาง
0903
พิมพ์
 นายปรมินทร์ ผาแก้ว
 เภสัชกรปฏิบัติการ  กองแผนงานและวิชาการ
0919
พิมพ์
 นางวีณา ภักดีสิริวิชัย
 นักวิชาการสาธารณสุขเะชี่ยวชาญ  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
0920
พิมพ์
 นายแพทย์วิชาญ ปาวัน
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0922
พิมพ์
 นางเดือนถนอม พรหมขัติแก้ว
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านวิจั  สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
0923
พิมพ์
 นายเกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่8  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
0924
พิมพ์
 นางสาววรรณี ตปนียากร
 ผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 13
0925
พิมพ์
 นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
0926
พิมพ์
 นายพลพีร์ พรศิรธนานันต์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
0927
พิมพ์
 นางรัชนี คอมแพงจันทร์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
0928
พิมพ์
 นายเจษฎาพร โชติรัตน์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กองแผนงานและวิชาการ
0929
พิมพ์
 นางภัสธิยะกุล ชาวกะมุด
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
0930
พิมพ์
 นางสาวณภัทร สิทธิศักดิ์
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
0959
พิมพ์
 ดร.สมปอง ทรัพย์สุทธิภาสน์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  กองชีววัตถุ
0966
พิมพ์
 นางเบญญานีย์ โพธิ์นฤมิตปรีชา
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองบริหารการสาธารณสุข
0967
พิมพ์
 นางสาวศิวาพร มหิทธิกุล
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองบริหารการสาธารณสุข
0976
พิมพ์
 นางอนุ บัวเฟื่องกลิ่น
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
0978
พิมพ์
 นางสาวปาจรียภัทร นาควารี
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองบริหารการสาธารณสุข
0979
พิมพ์
 นางสาวกัญทนา บุญสังข์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทยืปฏิบัติการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0980
พิมพ์
 นางสุพรรณี มิ่งขวัญ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองบริหารการสาธารณสุข
0983
พิมพ์
 นายวชิระ เพ็งจันทร์
 อธิบดีกรมอนามัย  ผู้บริหารระดับสูง
0985
พิมพ์
 นางสาวพชรวรรณ หนูฤทธิ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  กองตรวจราชการ
0986
พิมพ์
 นางอุบลวรรณ การสมเจตน์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กองตรวจราชการ
0987
พิมพ์
 นายธีรพันธ์ ภูมิชัย
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  เลขานุการกรม
0988
พิมพ์
 นางสมบัติ ใจทองคำ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองตรวจราชการ
0989
พิมพ์
 นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
 รองอธิบดีกรมอนามัย  ผู้บริหารระดับสูง
0990
พิมพ์
 นางสาวปรินดา สุขสันติสุภาพ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองตรวจราชการ
0991
พิมพ์
 นายดนัย ธีวันดา
 รองอธิบดีกรมอนามัย  ผู้บริหารระดับสูง
0992
พิมพ์
 นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
 รองอธิบดีกรมอนามัย  ผู้บริหารระดับสูง
0993
พิมพ์
 นางสาวกัญนภัทร์ จันทร์แก
 พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ส3  ผู้บริหารระดับสูง
0998
พิมพ์
 นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักโรคไม่ติดต่อ
1000
พิมพ์
 นางสาวพัชชวีร์ ธัญญ์เลิศสิริ
 นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ  สำนักโรคไม่ติดต่อ
1002
พิมพ์
 นางสาวภาวิณี สังขบูรณ์
 นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
1003
พิมพ์
 นายกษิภัท เจี๊ยะทา
 นักวิชาการเผยแพร่  เลขานุการกรม
1004
พิมพ์
 นางสาวรุ่งนภา ใหม่รัตนไชยชาญ
 นักจัดการงานทั่วไป  เลขานุการกรม
1019
พิมพ์
 นางเครือวัลย์ บุญโต
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันบำราศนราดูร
1021
พิมพ์
 นางสาวฉวีวรรณ ศรีอำไพ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันบำราศนราดูร
1022
พิมพ์
 นางสาวเบญจวรรณ อดุลยวัฒน์
 พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน  สถาบันบำราศนราดูร
1023
พิมพ์
 นางอัญชลี เลิศบุรุษ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันบำราศนราดูร
1024
พิมพ์
 นางสาวอรัญญา ภักดี
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันบำราศนราดูร
1025
พิมพ์
 นางวรรณวิภา ศรีจัทร์เคณ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองบริหารการสาธารณสุข
1026
พิมพ์
 นางสาวลัลธริมา บุญพิมพ์
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สำนักบริหาร
1027
พิมพ์
 นางสาววิรัลพัชร กรชญา
 นักทรัพยากรบุคคล  สำนักบริหาร
1028
พิมพ์
 นางสาวจรรยา ครองญาติ
 นักทรัพยากรบุคคล  สำนักบริหาร
1030
พิมพ์
 นางษรฉัตร ลภัทธานันท์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
1031
พิมพ์
 นางมธุรส เงินยวง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
1032
พิมพ์
 นายแพทย์วัฒนะ พันธุ์ม่วง
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันการแพทย์แผนไทย
1033
พิมพ์
 นายวันชัย ทองเชิด
 นักวิชาการอาชีวอนามัย  สถาบันราชประชาสมาสัย
1034
พิมพ์
 นายถาวร ขาวแสง
 ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ  ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ เชียงใหม่
1035
พิมพ์
 นายปรัฐกร ปิงกัน
 นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
1036
พิมพ์
 นางสาวประไพ นันทโกวัฒน์
 วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1037
พิมพ์
 นางธาริน สุขอนันต์
 วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1044
พิมพ์
 นางอัญชลี วัดทอง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
1061
พิมพ์
 นายดิเรก ขำแป้น
 ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ  สำนักโรคไม่ติดต่อ
1065
พิมพ์
 นางพรพิมล พงษ์กิจการุณ
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  สำนักบริหาร
1068
พิมพ์
 นางสาวุรุ่งทิวา อินโยธา
 นักวิชาการเงินและบัญชีขำนาญการ  สำนักบริหาร
1070
พิมพ์
 ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ ภวภูตานันท์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
1072
พิมพ์
 นายกวี โพธิ์เงิน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
1075
พิมพ์
 นางขนิษฐา อติรัตนา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
1078
พิมพ์
 นางสาวจุฑาทิพย์ ชมพูนุช
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
1085
พิมพ์
 นางวัชราพร เห็นใจชน
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กองตรวจราชการ
1090
พิมพ์
 นายณัฏฐ์ชยันต์ บุญล้วน
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กองตรวจราชการ
1093
พิมพ์
 นายแพทย์ณํฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง  กองตรวจราชการ
1095
พิมพ์
 นายไพฑูรย์ เนียมหอม
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
1098
พิมพ์
 นางชนิตา เกียรติพัฒนกุล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กองตรวจราชการ
1102
พิมพ์
 นางสาวรัตนา มโนศักดิ์เสรี
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่
1105
พิมพ์
 นายเสนาะ พ่วงฟัก
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
1110
พิมพ์
 นายชลิต เข็มมาลัย
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
1115
พิมพ์
 นางจอมสุดา อินทรกุล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
1118
พิมพ์
 นายปิยพัฒน์ ทองภูเบศร์
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
1134
พิมพ์
 นางสาวลาวัลย์ สุขุมวาท
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กองตรวจราชการ
1135
พิมพ์
 นายศุภชาติ ฉลาด
 เภสัชกรปฏิบัติการ  สำนักงานด่านอาหารและยา
1141
พิมพ์
 นางอาภาภรณ์ ปิยะปราโมทย์
 นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการพิเศษ  สำนักงานด่านอาหารและยา
1142
พิมพ์
 นายเรวัต ปิยะปราโมทย์
 เภสัชกร  สำนักงานด่านอาหารและยา
1170
พิมพ์
 นางอโณทัย พรมชัย
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย
1171
พิมพ์
 นางเสาวลักษณ์ ดวงคำ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย
1173
พิมพ์
 นางสาวลัดดาวัลย์ ศีลศรัทธา
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
1174
พิมพ์
 นายธีระศักดิ์ หุ้นชัยภูมิ
 นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
1176
พิมพ์
 นส.รุ้งรังษี วิบูลชัย
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1177
พิมพ์
 นส.เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1178
พิมพ์
 นางเนาวรัตน์ สัจจากุล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
1179
พิมพ์
 นางอัจฉรา เทพสุด
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
1180
พิมพ์
 นางสาวอัญชนา โสภณ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักวิชาการสาธารณสุข
1183
พิมพ์
 นายสุประสันน์ วิริยะวงศานุกูล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
1189
พิมพ์
 นายดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
1197
พิมพ์
 นางกิรณา เอี่ยมสำอางค์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
1201
พิมพ์
 นายผาสุข ญาณสมบัติ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
1202
พิมพ์
 นางบังอร ขรรค์ศร
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
1203
พิมพ์
 นายสุเนตร ยะถาคาร
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
1204
พิมพ์
 นายบดี กงไกรลาศ
 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรคระดับ ส2  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
1205
พิมพ์
 นายสุรพล สิทธิเวช
 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรคระดับ ส2  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
1206
พิมพ์
 นายชรินทร์ ห่วงมิตร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
1207
พิมพ์
 นายมานพ แช่มสนิท
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
1212
พิมพ์
 นางดุษฎี นรศาศวัต
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
1214
พิมพ์
 นายศราวุธ โภชนะสมบัติ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
1217
พิมพ์
 นายประเทือง ฉ่ำน้อย
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
1219
พิมพ์
 นางอรทัย บุญมาสุข
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
1221
พิมพ์
 นายสุรินทร์ เงินยวง
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
1222
พิมพ์
 นางสาวนิภา แช่มชัย
 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
1225
พิมพ์
 นางสมัย กุลณาวรรณ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
1227
พิมพ์
 นายบุญแสง แจ่มประแดง
 ช่างไฟฟ้า 2  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
1229
พิมพ์
 นางรุจิเรศ ศิริศรีตรีรักษ์
 พนักงานสถิติ 2  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
1230
พิมพ์
 นายเลียบ สีกาบบัว
 พนักงานเยี่ยมบ้าน 2/หัวหน้า  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
1233
พิมพ์
 นายรัชตาณ จันทรตัน
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
1238
พิมพ์
 นายวิสัน สุภาผล
 พนักงานธุรการ 3  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
1241
พิมพ์
 นายสมยงค์ กันหา
 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรคระดับ ส2  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
1242
พิมพ์
 นายแดง โตเจริญ
 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรคระดับ ส2  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
1243
พิมพ์
 นางลออ ทวีรัตน์
 แม่บ้านระดับ บ2  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
1246
พิมพ์
 นางกนกวรรณ สุวรรณา
 แม่บ้านระดับ บ2  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
1247
พิมพ์
 นางสาวสุพิชญา บัวผัด
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
1254
พิมพ์
 นางสาวตุลยา หวานดี
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน  ศูนย์อนามัย 6 ชลบุรี
1258
พิมพ์
 นางสาวสุนันทา เลื่อมนิรันดร์
 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ  ศูนย์อนามัย 6 ชลบุรี
1271
พิมพ์
 นางสุวนีย์ ใหม่สุวรรณ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1276
พิมพ์
 นางสมจิตต์ ฤกษ์นิมิตร
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1288
พิมพ์
 นางสาวตริตาภรณ์ ดีวงษ์
 นักจัดการงานทั่วไป  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1291
พิมพ์
 นางสาวภัสรา สดรัมย์
 นักจัดการงานทั่วไป  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1292
พิมพ์
 นายประพนธ์ อางตระกูล
 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ผู้บริหารระดับสูง
1293
พิมพ์
 นางสุวิมล สว่างอารมณ์
 นักจัดการงานทั่วไป  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1310
พิมพ์
 นางสินีนาฎ พรัดมะลิ
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1319
พิมพ์
 นางสาวสมหญิง บานแย้ม
 เจ้าพนักงานธุรการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1323
พิมพ์
 นางดลนภัส สุทธิวงศ์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองบริหารการสาธารณสุข
1326
พิมพ์
 แพทย์หญิงพรรรณพิมล วิปุลากร
 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12  กองตรวจราชการ
1327
พิมพ์
 นายศุภลักษณ์ มิรัตนไพร
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สถาบันโรคผิวหนัง
1328
พิมพ์
 นางสาวพัชรินณ์ วรรธนะรุ่งโรจน์
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1329
พิมพ์
 นางศุภมาส สุวรรณเมฆ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันโรคผิวหนัง
1330
พิมพ์
 นางนวิยา นันทพานิช
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
1331
พิมพ์
 นางสาวเปมิกา ปั้นสุขสวัสดิ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สถาบันราชประชาสมาสัย
1332
พิมพ์
 นางสุภาวดี ปานผึ้ง
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  สถาบันราชประชาสมาสัย
1340
พิมพ์
 นางสาวจันทนา พัฒนเภสัช
 เภสัชกรชำนาญการ  สำนักยาและวัตถุเสพติด
1341
พิมพ์
 นางสาวสาวิตรี คุ้มไข่น้ำ
 นักจัดการงานทั่วไป  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1342
พิมพ์
 นางสาวพชรวลี ใจหาญ
 นักจัดการงานทั่วไป  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1346
พิมพ์
 นางสาวจุรีย์ อุสาหะ
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1347
พิมพ์
 นางสาวเสาวลักษณ์ เนคมานุรักษ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1349
พิมพ์
 นางสุธาทิพย์ ศรีหิรัญ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1350
พิมพ์
 นางสาวสุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1352
พิมพ์
 นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1353
พิมพ์
 นางสุประภา จักษุดุลย์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1354
พิมพ์
 นายศิริพงษ์ โคตรบรรเทา
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1356
พิมพ์
 นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ สุวรรณฤกษ์
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1357
พิมพ์
 นายสัปกรณ์ ยันตะพันธ์
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1358
พิมพ์
 ว่าที่ ร.ต.หญิงปริตา สุริยะฉาย
 นักวิชาการเผยแพร่  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1359
พิมพ์
 นางสาวณัฐวรรณ ขุนบุญ
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1361
พิมพ์
 นางวรินทร วรรณสิริ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองกลาง
1365
พิมพ์
 นางสาวเรืองรำไพ พันธุ์เมธิศร์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองบริหารการสาธารณสุข
1375
พิมพ์
 นางสาวฐปณภร เจริญวงศ์
 นักวิเคราะห์ฯชำนาญการพิเศษ  กองตรวจราชการ
1382
พิมพ์
 นางสาวคนึงนิตย์ จิตต์บรรจง
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองตรวจราชการ
1384
พิมพ์
 นางสาวณัฐกุล บุญเนือง
 นักวิทยาศาตร์การแพทย์  สถาบันชีววิทย์ศาสตร์ทางการแพทย์
พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Copyright 2009 All Rights Reserved.