เข้าสู่เว็บกระทรวงสาธารณสุข

ค้นหาจาก
ชื่อ
นามสกุล ตำแหน่ง วันที่โอนเงิน(วว/ดด/ปปปป) -
หน่วยงาน
ส่วนกลาง ภูมิภาค
กรม    กอง
(หน่วยงานสังกัดกรมหรือนอกกระทรวงสธ.ให้เลือกส่วนกลาง)

กรุณาพิมพ์ใบ Teller Payment เพื่อไปโอนเงินที่ธนาคาร โอนเงินรายบุคคล ไม่สามารถรวมกันได้

รหัสโอนเงิน..พิมพ์ใบโอนเงินธนาคารที่นี่ค่ะ ชื่อผู้ลงทะเบียน ตำแหน่ง หน่วยงาน
0001
พิมพ์
 นางกันทิมา สิทธิธัญกิจ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันการแพทย์แผนไทย
0009
พิมพ์
 นางสาวพิมพ์พร คงชม
 พนักงานธุรการส.2  สำนักงานเลขานุการกรม
0033
พิมพ์
 นางสาวภารดี นาคผจญ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0035
พิมพ์
 นางสาวศินีพร อุนนกิตติ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0046
พิมพ์
 นายชำนิ จิตตรีประเสริฐ
 ผู้อำนวยการ  สำนักยุทธศาสตร์
0047
พิมพ์
 นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
 รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
0050
พิมพ์
 นางสาวจุฬาลักษณ์ นิพนธ์แก้ว
 นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0061
พิมพ์
 นางรัตนา ฤทธิ์เดช
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  กองการเจ้าหน้าที่
0062
พิมพ์
 นางวิไล เกิดทองเล็ก
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กองการเจ้าหน้าที่
0065
พิมพ์
 นางสาวศิริวิมล บุญศรี
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กองการเจ้าหน้าที่
0101
พิมพ์
 นายสุริยา จันทะดวง
 เจ้าหน้าที่พัสดุ  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0102
พิมพ์
 นายศักดิ์ชัย ศิริบรรลือชัย
 นักพฤกษศาสตร์  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0103
พิมพ์
 นายณัฐพงษ์ จันทวะฤทธิ์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0105
พิมพ์
 นางสาวสุจิตตา ชื่นคำ
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0158
พิมพ์
 นางพรทิวา เฉลิมวิภาส
 นักวิชาการสาธารณสุข  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0159
พิมพ์
 นางพเยาว์ นิยมแก้ว
 พนักงานพิมพ์ระดับ ส4  กองการเจ้าหน้าที่
0213
พิมพ์
 นางเจือทิพย์ ใจเอื้อ
 เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0215
พิมพ์
 นางชูจิตร นาชีวะ
 นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0217
พิมพ์
 นายสมลักษณ์ ศิริชื่นวิจิตร
 นักวิชาการสถิติชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0218
พิมพ์
 นางรวิวรรณ์ จารุพรประสิทธิ์
 นักวิชาการสถิติชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0219
พิมพ์
 นางจิรฐา วัฒนมะโน
 เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0414
พิมพ์
 นางสาวเพียงใจ ทองวรรณดี
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักโรคไม่ติดต่อ
0420
พิมพ์
 นายชัยศักดิ์ สุรสิทธิ์
 นายช่างศิลป์ชำนาญงาน  สำนักโรคไม่ติดต่อ
0430
พิมพ์
 นายจำเริญ บุณยรังษี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคไม่ติดต่อ
0442
พิมพ์
 นายชนวีร์ กรีมละ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
0473
พิมพ์
 นายสุธา เจียรมณีโชติชัย
 รองอธิบดีกรมอนามัย  ผู้บริหารระดับสูง
0517
พิมพ์
 นางสาวจุฑาทิพ เลาหเรืองชัยยศ
 เภสัชกรปฏิบัติการ  กองแผนงานและวิชาการ
0519
พิมพ์
 นางสาวสาวิตรี มงคลศิลป์
 เภสัชกรชำนาญการ  กองแผนงานและวิชาการ
0568
พิมพ์
 นายจิรพนธ์ ทองสร้อย
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0569
พิมพ์
 นางสาวสุวิมล สุมลตรี
 นักวิชาการแพทย์แผนไทย  สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
0577
พิมพ์
 แพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล
 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายการแพทย์  สำนักยุทธศาสตร์
0667
พิมพ์
 นายแพทย์บัญชา ค้าของ
 ผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ  กลุ่มประกันสุขภาพ
0704
พิมพ์
 นายชาญชัย เอื้ัอชัยกุล
 ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด  กองควบคุมวัตถุเสพติด
0728
พิมพ์
 นางสาวอารี สุทธิอาจ
 นักวิชาการสถิติชำนาญการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0775
พิมพ์
 ว่าที่เรือตรีชัยวัฒน์ จงรอดน่วม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0988
พิมพ์
 นางสาวลาวัลย์ สุขุมวาท
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักตรวจและประเมินผล
0990
พิมพ์
 นางสาวสุภาวดี เพ็ชร์สว่าง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
1011
พิมพ์
 นางสาวพัชรี เนียมศรี
 นักวิชาการชำนาญการ  สำนักการพยาบาล
1012
พิมพ์
 นางสาวอุไรพร จันทะอุ่มเม้า
 นักวิชาการพยาบาลชำนาญการ  สำนักการพยาบาล
1014
พิมพ์
 นางสาวสุธีพร แสงรัตน์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
1015
พิมพ์
 นางสาวซอรีฮะ ดามิ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
1016
พิมพ์
 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ญเขตต์วิทย์
 นักวิชาการพยาบาล  สำนักการพยาบาล
1017
พิมพ์
 นางเปรมจิต หงษ์อำไพ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
1018
พิมพ์
 นายมะยาซี ควรเอกวิญญู
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
1024
พิมพ์
 นางวารี วณิชปัญจพล
 นักวิชาการชำนาญการพิเศษ  สำนักการพยาบาล
1026
พิมพ์
 นางธีรพร สถิรอังกูร
 นักวิชาการชำนาญการพิเศษ  สำนักการพยาบาล
1046
พิมพ์
 นางกุลภัส สิทธรรถโกวิท
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
1064
พิมพ์
 นายสมบุญ เกลาโคกสูง
 พนักงานขับรถยนต์ ส2  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
1075
พิมพ์
 นายอรัญ แก้วจินดา
   สำนักบริหารการสาธารณสุข
1081
พิมพ์
 นางสาวสุณีย์ ดีจานเหนือ
   สำนักบริหารการสาธารณสุข
1126
พิมพ์
 นางสาววรรณศิริ เสาเหม
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สำนักงานเลขานุการกรม
1271
พิมพ์
 นายศิริวัฒน์ ขาวผ่อง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  กองแบบแผน
1321
พิมพ์
 นายไชยา เบญจพลากร
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักยุทธศาสตร์
1333
พิมพ์
 นายสถิตย์ สมพงศ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักยุทธศาสตร์
1348
พิมพ์
 นางคนึงนิจ แท่นมณี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักตรวจและประเมินผล
1360
พิมพ์
 นางกัลยา เนติประวัติ
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร  สถาบันพระบรมราชชนก
1363
พิมพ์
 นางสาวอุมาพร ผงทอง
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1365
พิมพ์
 นางสาวศรีสมร พิมพ์โพธิ์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1366
พิมพ์
 นางนิรัชรา ราโชกาญจน์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1367
พิมพ์
 นางลักษมี ทองโกมล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันพระบรมราชชนก
1370
พิมพ์
 นายดุสิต สกุลปิยะเทวัญ
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  สถาบันพระบรมราชชนก
1388
พิมพ์
 นางสาวนิตสรา อินทร์เจริญ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  สถาบันพระบรมราชชนก
1389
พิมพ์
 นางสาวสุมัจฉรา มานะชีวกุล
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  สถาบันพระบรมราชชนก
1391
พิมพ์
 นายบุญเลิศ เลิศพิพัฒน์สกุล
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  สถาบันพระบรมราชชนก
1392
พิมพ์
 นายอภิชาติ รอดสม
 ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก  สถาบันพระบรมราชชนก
1399
พิมพ์
 นายลือธวุฒิ บานเย็น
 วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1402
พิมพ์
 นางสุกัญญา รอบจังหวัด
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1404
พิมพ์
 นายวทัญญู ประเสริฐเมือง
 วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1406
พิมพ์
 นางอนงค์ลักษณ์ พันธุ์พรหมธาดา
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  สถาบันพระบรมราชชนก
1473
พิมพ์
 ว่าที่ร้อยตรีณัฐพัชร์ รัตนเดชานาคินทร์
 ผู้อำนวยการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษณุโลก
1489
พิมพ์
 นางสาวชุตินาถ ทัศจันทร์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
1491
พิมพ์
 นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร
 ผู้อำนวยการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
1505
พิมพ์
 นายไพบูลย์ เอี่ยมขำ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1514
พิมพ์
 นางศรีมาลา ตุงคะเตชะ
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1621
พิมพ์
 นางสุมิตตรา พฤกษ์ไพโรจน์กุล
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  สถาบันพระบรมราชชนก
1686
พิมพ์
 นางลดาวัลย์ นกหมุด
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1688
พิมพ์
 นางอรุณศรี ตันติวราภรณ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1694
พิมพ์
 นางสาวสุประวีณ์ เมฆฉาย
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
1696
พิมพ์
 นางดุษณี บุญพิทักษ์สกุล
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี
1711
พิมพ์
 นางสุชาดา อติวานิชยพงศ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
1735
พิมพ์
 นางสาวอัญชลี คติอนุรักษ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
1774
พิมพ์
 นายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี
1815
พิมพ์
 นางพรพิศ กาลนาน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
1826
พิมพ์
 นางสาวณัฐชมธร สำราญจิตร์
 นักทะเบียนวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  กองการประกอบโรคศิลปะ
1831
พิมพ์
 นางสาวรัติกานต์ คำจันทร์วงค์
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ????????????????????????????????????
1833
พิมพ์
 นางมาลีพันธ์ุ สกุลแกร
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ส2  โรงพยาบาลเลิดสิน
1835
พิมพ์
 นางประภา เหมราช
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ส2  โรงพยาบาลเลิดสิน
1840
พิมพ์
 นางสาวธนิสา ขันติศุข
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
1844
พิมพ์
 นางศุภราภรณ์ ภูวิศวัชร์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
1879
พิมพ์
 ดรปวีณ นราเมธกุล
 รองผู้อำนวยการ  สำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1895
พิมพ์
 นางสาวกัลยา ช่างโคตรพะเนา
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ????????????????????????????????????
1896
พิมพ์
 นางสุภาพร วงษานุศิษย์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
1899
พิมพ์
 นางปาริชาด ชัยยานนท์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
1900
พิมพ์
 นางสาวสาธิตา ประเสริฐสังข์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
1902
พิมพ์
 นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
1904
พิมพ์
 นางบุศรา เชื้อปะกอบกิจ
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
1905
พิมพ์
 นางสาวทัศนาวดี ชูช่วย
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
1964
พิมพ์
 ภญ.วนิดา จันทรเทพเทวัญ
 นักวิจัย9  สถาบันวิจัยและพัฒนา
1966
พิมพ์
 นางสาวนันทกา บุณยรัตพันธุ์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
1967
พิมพ์
 นางสาวเนาวรัตน์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
2010
พิมพ์
 นางนิธฺนันท์ ไตรพิบูลย์สุข
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองการประกอบโรคศิลปะ
2020
พิมพ์
 นางสมถวิล ลมอ่อน
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  สำนักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
2030
พิมพ์
 นางสาวนภาภรณ์ พุ่มเจริญ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองการประกอบโรคศิลปะ
2082
พิมพ์
 นางสาวสิริมน วิไลรัตน์
 นักวิชาการสาธารรสุขชำนาญการ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
2095
พิมพ์
 นางสาวละมัย มั่นคง
 นักวิชาการสาธารรสุขชำนาญการ  กองอนามัยการเจริญพันธุ์
2114
พิมพ์
 นางดรุณี วัชรธรรม
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
2115
พิมพ์
 นางชัญญภัค บุณยรัตนิน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
2116
พิมพ์
 นางสาวนีรวรรณ จุฬาทิพย์
 นักประชาสัมพันธ์  กองการประกอบโรคศิลปะ
2118
พิมพ์
 นางสาวกรรณิกา ด่านประสิทธิ์พร
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
2122
พิมพ์
 นางสาวสุกัลยา คงสวัสดิ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
2151
พิมพ์
 นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช
 สาธารณสุขนิเทศก์  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
2288
พิมพ์
 นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภููมิสวัสดิ์
 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
2295
พิมพ์
 นางศิริเพ็ญ ตลับนาค
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
2297
พิมพ์
 นางอรุณพร ศรีวุฒิชาญ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองการแพทย์ทางเลือก
2301
พิมพ์
 น.ส.ทัศนีย์ ฮาซาไนน์
 นักทรัพยาการบุคคลชำนาญการ  กองการแพทย์ทางเลือก
2351
พิมพ์
 น.ส.วันทนีย์ กุลเพ็ง
 นักวิจัย  ???????????????????-??????????????????
2372
พิมพ์
 นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน  กองแผนงาน
2408
พิมพ์
 น.ส.อารีรัตน์ กลับแป้น
 พยาบาลวิชาชีพ  สำนักการพยาบาล
2410
พิมพ์
 นางเยาวภา พงษ์สุวรรณ
 หนัวหน้าสำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาสตร์การแพทย์  สำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยี่วิทยาศาสตร์การแพทย์
2431
พิมพ์
 นายธัชพล คำนึง
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  ????????????????????????????????????
2435
พิมพ์
 นางสาวปัทมาภรณ์ ใจกลม
 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย  สถาบันประสาทวิทยา
2475
พิมพ์
 นางเครือวัลย์ เก้าเอี้ยน
 นักโภชนาการชำนาญการ  สำนักบริหารการสาธารณสุข
2525
พิมพ์
 นางสาวบงกช เชี่ยวชาญยนต์
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
2568
พิมพ์
 นางเหมือนหยก จรัสวิมล
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สถาบันพระบรมราชชนก
2569
พิมพ์
 นางเยาวเรศ บรรเลง
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันพระบรมราชชนก
2596
พิมพ์
 นางสาวสุจิตรา ภาณุเจริญกุล
 เจ้าพนักงานการเงินและยัญชี ชำนาญงาน  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
2686
พิมพ์
 นายขวัญชัย ธนวิบูลสวัสดิ์
 เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร  กองการประกอบโรคศิลปะ
2699
พิมพ์
 นางรัตนา สุกุมลจันทร์
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  กองการประกอบโรคศิลปะ
2714
พิมพ์
 นายแพทย์ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ
 ผู้ตรวจราชการ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
2720
พิมพ์
 นางสาวธนันรักษ์ วัชราธร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
2752
พิมพ์
 นางกฤษดา แสวงดี
 รองผู้อำนวยการ  สถาบันพระบรมราชชนก
2798
พิมพ์
 นางมิ่งขวัญ เพชรชนะ
 สาธารณสุขอำเภอสิชล  ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
2804
พิมพ์
 นางกนกพร จิเจริญ
 นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
2805
พิมพ์
 นางสาวพรอินทร์ วังยายฉิม
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  สำนักตรวจและประเมินผล
2891
พิมพ์
 นางสาวอังคณาภรณ์ ปงกันมูล
 นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
3045
พิมพ์
 นางสาวกนิษฐา ขำประถม
 พยาบาลวิชาชีพ  สำนักการพยาบาล
3046
พิมพ์
 นายอำนาจ ลี้พล
 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  ????????????????????????????????????
3069
พิมพ์
 นายวีระวัฒน์ ไชยายงค์
 นักกายภาพบำบัด  สำนักการพยาบาล
3132
พิมพ์
 นายเฉลียว เรืองซื่อ
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2  สถาบันธัญญารักษ์
3522
พิมพ์
 นางชญาณิศา ปินะถา
 เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  ????????????????????????????????????
3536
พิมพ์
 นางสาวสุลิลักษณ์ สิทธิกัน
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3626
พิมพ์
 นายนิตินันท์ พันทวี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันพระบรมราชชนก
3635
พิมพ์
 นางสาวบุญพร้อม พันธ์เพ็ง
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ 2  สถาบันบำราศนราดูร
3648
พิมพ์
 นายประเทือง แผ่พร
 ผู้ช่วยช่าง  สถาบันบำราศนราดูร
3649
พิมพ์
 นางรฐภา ลำจวนจิตต์
 พนักงานรับโทรศัพท์ ระดับ 2  สถาบันบำราศนราดูร
3652
พิมพ์
 นางพิศมร ลังการ์พินธุ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันบำราศนราดูร
3655
พิมพ์
 นางเพ็ญจันทร์ ใจคำปัน
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันบำราศนราดูร
3659
พิมพ์
 น.สสุกัญญา แสงหิรัญ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันบำราศนราดูร
3665
พิมพ์
 นางรัตนา หนูพิมทอง
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  สถาบันบำราศนราดูร
3667
พิมพ์
 นางปราณี หลำผาสุข
 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  สถาบันบำราศนราดูร
3673
พิมพ์
 นางประภาศรี แก้วอยุ่
 ลูกจ้างประจำ  สถาบันบำราศนราดูร
3689
พิมพ์
 นางจินดากร ศรีพระราม
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลราชวิถี
3693
พิมพ์
 นางวชิรา จันทขันธ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลราชวิถี
3699
พิมพ์
 นางสุมณฑา ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลราชวิถี
3704
พิมพ์
 นางกันทิมา อ่อนน้อม
 พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน  โรงพยาบาลราชวิถี
3712
พิมพ์
 นางปราณี จันทร์เจริญ
 พนักงานทั่วไป บ.2  โรงพยาบาลราชวิถี
3825
พิมพ์
 นางนงลักษณ์ แสนสุวรรณ
 พนักงานพิมพ์ ส.4  เลขานุการกรม
3882
พิมพ์
 นางนงนุช แต่งสิงห์ตรง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลศรีธัญญา
3918
พิมพ์
 นายประสพ อยู่กำเนิด
 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส. 2  โรงพยาบาลราชวิถี
3924
พิมพ์
 นายปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ  โรงพยาบาลราชวิถี
4014
พิมพ์
 นางฐานิตา เพชรจรุงพร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4041
พิมพ์
 นางอโณทัย พรหมชัย
 นักวิชาสาธารณสุขชำนาญการ  ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง กรมอนามัย
4097
พิมพ์
 นางสุวรรณา ไทยบรรจง
 พนักงานพิมพ์  สำนักบริหารการสาธารณสุข
4177
พิมพ์
 นางอรวรรณ พานิชย์
 พนักงานพิมพ์  สำนักบริหารการสาธารณสุข
4361
พิมพ์
 นายกันณพงศ์ อัครไชยพงศ์
 นายแพทย์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
4385
พิมพ์
 นายวัลลภ ธานี
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4387
พิมพ์
 นางสาววิชญาดา ธานี
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4611
พิมพ์
 นายนพรัตน์ รัตนาประภาภรณ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ????????????????????????????????????
4652
พิมพ์
 นางศิรินาถ พรจินดารักษ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4660
พิมพ์
 นางจงกลนี วรกุล
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4666
พิมพ์
 นางเชาวรีย์ วิจิตรพงษา
 พยาบาลเทคนิค  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4678
พิมพ์
 นางบุณณดา วงศ์จารุพรรณ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4692
พิมพ์
 นางกริญญา อยู่แสง
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
4725
พิมพ์
 นางสาวโศภิต นาสืบ
 ผู้ช่วยนักวิจัย  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
4728
พิมพ์
 นสสุธาทิพย์ สุทธิเมธากร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักโรคติดต่อทั่วไป
4816
พิมพ์
 นายธวัช ลาพินี
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จ.สงขลา
4833
พิมพ์
 นางกริญญา อยู่แสง
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  สำนักงานเลขานุการกรม
4852
พิมพ์
 นางสาวเรวดี ศรีธรรมกิจจา
 หัวหน้างานประกันสุขภาพ  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
4854
พิมพ์
 นางประภาศรี ลาภนำ
 หัวหน้าการเงินและบัญชี รพช.บรรพตพิสัย  สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
4867
พิมพ์
 นายบุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์
 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
4895
พิมพ์
 นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ
 ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  กองการประกอบโรคศิลปะ
4928
พิมพ์
 ทพญบุษบา สุขุมธนากุล
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
4965
พิมพ์
 นางตันหยง จันทร์พิลา
 นักวิชากาสาธารณสุขจชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
4966
พิมพ์
 นายสามิตร งามคุณ
 พยาบาลวิชชีพชำนาญการ  สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค
พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Copyright 2009 All Rights Reserved.