เข้าสู่เว็บกระทรวงสาธารณสุข

ค้นหาจาก
ชื่อ
นามสกุล ตำแหน่ง วันที่โอนเงิน(วว/ดด/ปปปป) -
หน่วยงาน
ส่วนกลาง ภูมิภาค
กรม    กอง
(หน่วยงานสังกัดกรมหรือนอกกระทรวงสธ.ให้เลือกส่วนกลาง)

กรุณาพิมพ์ใบ Teller Payment เพื่อไปโอนเงินที่ธนาคาร โอนเงินรายบุคคล ไม่สามารถรวมกันได้

รหัสโอนเงิน..พิมพ์ใบโอนเงินธนาคารที่นี่ค่ะ ชื่อผู้ลงทะเบียน ตำแหน่ง หน่วยงาน
0020
พิมพ์
 นางสาววัลลภา สำราญเวทย์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0021
พิมพ์
 นางดวงตา กุลรัตนญาณ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0022
พิมพ์
 นางสาวชูศรี เกิดพงษ์บุญโชติ
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0023
พิมพ์
 นางปริศนา เฉลิมฤกษ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0024
พิมพ์
 นางอรษา ฉวาง
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0025
พิมพ์
 นางพีรดา เพิ่มความสุข
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0026
พิมพ์
 นางพรทิพย์ บุญศรัทธา
 พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0027
พิมพ์
 นางอุ่นจิตร คุณารักษ์
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0028
พิมพ์
 นางสาวสุจิตรา อุสาหะ
 นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0029
พิมพ์
 นางอัมพวัน นิลบดี
 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูชำนาญงาน  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0030
พิมพ์
 นางสิริกุล โพธิมาศ
 นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
0031
พิมพ์
 นางอนงค์นุช เนยเมืองปัก
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  สำนักยาและวัตถุเสพติด
0034
พิมพ์
 นางอรุณี ไทยะกุล
 นักวิชาการสาธารณสุข  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0035
พิมพ์
 นางอธิชา มหาโยธา
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
0036
พิมพ์
 นางสาววรนุตร อรุณรัตนโชติ
 นักวิชาการสาธารณสุข  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
0037
พิมพ์
 นางปริศนา วงศ์วีรขันธ์
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
0038
พิมพ์
 นางสาวกนกวรรณ พรมบุญชู
 พยาบาลวิชาชีพ  สำนักการพยาบาล
0040
พิมพ์
 นางรัศมี ออมสิน
 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
0043
พิมพ์
 นางสาวดลหทัย เจริญสิน
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองการประกอบโรคศิลปะ
0045
พิมพ์
 นางสาวนภาภรณ์ พุ่มเจริญ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองการประกอบโรคศิลปะ
0046
พิมพ์
 นางอารีวรรณ พิบูลย์วัฒนวงษ์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0047
พิมพ์
 นางพรพิศ กาลนาน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(รก)  กองการประกอบโรคศิลปะ
0054
พิมพ์
 นางสาวสุภาพร ยอดโต
 เภสัชกรปฏิบัติการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0057
พิมพ์
 นางสาวณัฐศรัณย์ บุณยามระ
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กองการประกอบโรคศิลปะ
0058
พิมพ์
 นางยุวดี ชอบพัฒนา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0059
พิมพ์
 นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ
 ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลฯ (สพรศ)  กองการประกอบโรคศิลปะ
0060
พิมพ์
 นายอุดม เชาวรินทร์
 ผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลราชวิถี
0062
พิมพ์
 นางพรทิพย์ วชิรดิลก
 ผู้จัดการหน่วยงานวิจัยและพัฒนา  อื่นๆ
0064
พิมพ์
 นาย ธีระ ศิริสมุด
 พนักงานอาวุโสงานวิจัยและพัฒนา  อื่นๆ
0067
พิมพ์
 นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  สำนักยาและวัตถุเสพติด
0088
พิมพ์
 นายสุรพันธ์ ชัยล้อรัตน์
 อำนวยการสูง  กองวิศวกรรมการแพทย์
0089
พิมพ์
 นายเชาวลิต เมฆศิริธกุล
 วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0091
พิมพ์
 นายปริญญา คุ้มตระกูล
 วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0092
พิมพ์
 นางสมพร มีเสถียร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0093
พิมพ์
 นายสมชาย อินทร์เนียม
 วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0094
พิมพ์
 นายสมพงษ์ วิรัติสกุล
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0095
พิมพ์
 นายสละ กสิวัตร์
 วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0096
พิมพ์
 นายวินัย ฉายากุล
 วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชำนาญการพิเศษ  กองวิศวกรรมการแพทย์
0098
พิมพ์
 นางเพชรชมภู พันธเปรมเจริญ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองวิศวกรรมการแพทย์
0107
พิมพ์
 นางสาวกุมารี พัชนี
 ผู้ช่วยนักวิจัย  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
0111
พิมพ์
 นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
0112
พิมพ์
 นางบุศรา เชื้อประกอบกิจ
 นักวิชาการสาธารณสุข  กองการประกอบโรคศิลปะ
0139
พิมพ์
 นางเสาวลักษณ์ จงประกิจพงศ์
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันพยาธิวิทยา
0140
พิมพ์
 นางอำไพ นุสสติ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  สถาบันพยาธิวิทยา
0141
พิมพ์
 นายอุดม ภู่วโรดม
 ผู้อำนวยการ ระดับสูง  สถาบันประสาทวิทยา
0150
พิมพ์
 นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์
 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุทรสงคราม
0160
พิมพ์
 รศ.คลินิกแพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์
 รองอธิบดี  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0161
พิมพ์
 นางสาวพิมพ์พร คงชม
 พนักงานธุรการส.2  สำนักงานเลขานุการกรม
0162
พิมพ์
 นางสาวศิริพร สุขสว่าง
 เจ้าพนักงานธุรการ  สำนักงานเลขานุการกรม
0163
พิมพ์
 นางสาวสุดารัตน์ แสงแดง
 นิติกร  กองการประกอบโรคศิลปะ
0164
พิมพ์
 นางสาวนพวรรณ ศรีปัญญา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0167
พิมพ์
 นางศรีสุดา ฉ่ำทรัพย์
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
0168
พิมพ์
 นางสาวอุษณีย์ ทองใบ
 เภสัชกรชำนาญการ  กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
0182
พิมพ์
 นายภูมิพัฒน์ อรุณากูร
 เภชัชกรชำนาญการ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0184
พิมพ์
 นายมานัส โพธาภรณ์
 รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์  โรงพยาบาลราชวิถี
0185
พิมพ์
 นายณรงค์ สายวงศ์
 รองอธิบดีกรมอนามัย  ผู้บริหารระดับสูง
0242
พิมพ์
 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
 รองอธิบดี  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0243
พิมพ์
 นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร
 รองอธิบดี  ผู้บริหารระดับสูง
0247
พิมพ์
 นางวาริศา แย้มศรี
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0251
พิมพ์
 นางสาวสุวภรณ์ แนวจำปา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0287
พิมพ์
 นางสาวปวีณา กำเหนิดนนท์
 เภสัชกรปฏิบัติการ  สำนักยาและวัตถุเสพติด
0289
พิมพ์
 นางสำลี สาลีกุล
 พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
0290
พิมพ์
 นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
 รองอธิบดี  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
0292
พิมพ์
 นายเจษฎาพร โชติรัตน์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  กองแผนงานและวิชาการ
0293
พิมพ์
 นาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
 อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ผู้บริหารระดับสูง
0301
พิมพ์
 นางเปรมฤดี ทิพย์ชิต
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง จ.สุราษฎร์ธานี
0308
พิมพ์
 นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
 ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ  สำนักโรคไม่ติดต่อ
0309
พิมพ์
 นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  สำนักโรคไม่ติดต่อ
0310
พิมพ์
 นางศุภวรรณ มโนสุนทร
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักโรคไม่ติดต่อ
0365
พิมพ์
 นางศศิธร สุกรีฑา
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ นครราชสีมา
0372
พิมพ์
 นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
0376
พิมพ์
 นางปาริชาด ชัยยานนท์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0378
พิมพ์
 นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล
 ผู้อำนวยการ  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0379
พิมพ์
 นายธีรศักดิ์ ลักษณานันท์
 ผุ้อำนวยการสำนักสร้างและจัดการความรู้  สำนักที่ปรึกษา
0380
พิมพ์
 นายคมกฤช รำมะนะกิจจะ
 เภสัชกรปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรัง
0381
พิมพ์
 นายอำนาจ ภูวดล
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
0382
พิมพ์
 นายฉลวย คงเฟื่อง
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
0383
พิมพ์
 นางปาริชาด ชัยยานนท์
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองการประกอบโรคศิลปะ
0385
พิมพ์
 นางสาวพัชรา ศรีดุรงคธรรม
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
0391
พิมพ์
 นายจิระพล ถิรวิริยพล
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
0392
พิมพ์
 นางนันทวัน กลึงเทศ
 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
0393
พิมพ์
 นางธมน วิจิตรวงศ์
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
0394
พิมพ์
 นายสุรัส วิจิตรวงศ์
 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
0403
พิมพ์
 นางเพียงใจ วงศ์สุวรรณ
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
0404
พิมพ์
 นางสาวภาวดี น้อยอาษา
 เภสัชกรชำนาญการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอนแก่น
0405
พิมพ์
 นางสาวนิรัันตา ไชยพาน
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0406
พิมพ์
 นางภัทรภร มณีศรีเดช
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0407
พิมพ์
 นางทองทิพย์ รุ่งขำ
 พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0408
พิมพ์
 นายกฤษกร คนหาญ
 นักวิชาการเผยแพร่  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0409
พิมพ์
 นางสาวภัคพธู อุ่นงามพันธุ์
 นักประชาสัมพันธ์  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0410
พิมพ์
 นางสาวกัญญาภัค ดวงติ๊บ
 นักวิชาการสาธารณสุข  สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
0414
พิมพ์
 นางสาวกรรณิการ์ กลั่นพิกุลทอง
 พยาบาลวิชาชีพ  สถาบันบำราศนราดูร
0417
พิมพ์
 นางสาวกฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
0420
พิมพ์
 นายธีรุตม์ การะเกตุ
 นักวิชาการเผยแพร่  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0437
พิมพ์
 นายศุภกาญจน์ โภคัย
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
0482
พิมพ์
 นางสาวแววตา ประพัทธ์ศร
 เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Copyright 2009 All Rights Reserved.